logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      minus 2016 rok
         plus 07.10.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz wózka jezdniowego"
         plus 19.05.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3"
         plus 25.04.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
         plus 15.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz..
         minus 14.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
            minus 15.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
            minus 16.03.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            minus 16.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
            minus 17.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ zamówienia
            minus 17.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
            minus 21.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
            minus 21.03.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            minus 14.04.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         plus 03.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu"
         plus 12.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy"
         plus 09.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych.."
         plus 01.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz ba
         plus 25.01.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 11.01.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 15.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
2. 16.03.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. 16.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
4. 17.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ zamówienia
5. 17.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
6. 21.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
7. 21.03.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
8. 14.04.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeg: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 57036 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 Szkolenie pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa dla 15 osób, finansowane ze środków PO WER; Zadanie Nr 2 Szkolenie pn. Operator koparko-ładowarki dla 12 osób. Finansowane z RPO WO; Zadanie Nr 3 Szkolenie pn. Operator wózków jezdniowych dla 20 osób, w tym 10 osób finansowanych z PO WER i 10 osób finansowanych z RPO WO Zadanie Nr 4 Szkolenie pn. Świadectwa kwalifikacyjne kierowców dla 20 osób, finansowane z Funduszu pracy lub RPO WO; Zadanie Nr 5 Szkolenie pn. Monter klimatyzacji dla 11 osób, w tym 10 osób finansowane ze środków RPO WO i 1 osoba finansowana ze środków PO WER; Zadanie Nr 6 Szkolenie pn. Kasjer walutowy dla 15 osób, finansowane ze środków FP; Zadanie Nr 7 Szkolenie pn. Spawacz MIG-MAG-TIG dla 10 osób, finansowane ze środków RPO WO; Zadanie Nr 8 Szkolenie pn. Monter systemów fotowoltaicznych dla 10 osób, finansowane ze środków RPO WO..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp do wysokości 10% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.41.10.00-8, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 1 do oferty, Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Plan nauczania z zakresem wykonywanych przez nie czynności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do programu szkolenia, stanowiącego załącznik Nr 3 do OFERTY),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie dotyczące warunków lokalowych i sprzętowych wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do programu szkolenia, stanowiącego załącznik Nr 3 do OFERTY). Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, które są niezbędne do wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do programu szkolenia, stanowiącego załącznik Nr 3 do OFERTY). Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 1 do oferty. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Program szkolenia wraz z załącznikami (wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do oferty),

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, Certyfikat Jakości Usług, jeśli Wykonawca posiada taki certyfikat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), akredytacje na prowadzenie szkoleń o tematyce pokrywającej się w całości lub części ze szkoleniem będącym przedmiotem postępowania lub opinie wydane przez poprzednio zamawiających albo protokoły instytucji wdrażających, w przypadku szkoleń realizowanych ze środków unijnych, Oświadczenie o podwykonawstwie, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do oferty, jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak oświadczenia będzie równoznaczne z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców, oświadczenie o powiązaniach osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik Nr 4 do oferty), Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadający dokument udzielonego zakresu pełnomocnictwa,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w postanowieniach załączonej umowy dotyczącej treści złożonej oferty, w zakresie: a)dopuszczenie możliwości zmiany personalnej wykładowców, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednak przy zachowaniu identycznych albo zbliżonych kwalifikacji podanych w ofercie pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej na piśmie przez Zleceniodawcę, b)dopuszczenia możliwości zmiany adresu prowadzenia szkoleń, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednakże przy zachowaniu takich samych albo zbliżonych warunków, które zostały przedstawione w ofercie pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej na piśmie przez Zleceniodawcę, c)konieczności przesunięcia terminu realizacji szkolenia z powodu braku odpowiednich kandydatów, d)liczby osób do przeszkolenia - w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych uczestników szkolenia ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia będą finansowane ze środków unijnych o wartości powyżej 70%..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa, finansowane ze środków PO WER.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa, finansowane ze środków PO WER 1)Ilość osób do przeszkolenia - 15 osób; 2)Ilość godzin szkolenia (jednej osoby): nie mniej niż 412 godzin zegarowych, w tym spawacz 362 godz. zajęcia praktyczne i teoretyczne, ślusarz 50 godzin zajęć praktyczno-teoretycznych 3) Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a) Podstawowe przepisy BHP i ppoż. związane z wykonywaną pracą; b) Technologia robót; c) Maszyny i sprzęt; d) Materiały; e) Dokumentacja; f) Zasady organizacji pracy i obmiaru robót; g) Zajęcia praktyczne. 4) Termin przeprowadzenia szkolenia: do 31 sierpnia 2016r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 5 wykładowców - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenie pn. Operator koparko-ładowarki, finansowane z RPO WO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pn. Operator koparko-ładowarki, finansowane z RPO WO 1)Ilość osób do przeszkolenia - 12 osób; 2)Ilość godzin szkolenia (jednej osoby): nie mniej niż 200 godzin zegarowych, w tym zajęcia praktyczne min. 86 godzin zegarowych, zajęcia teoretyczne min. 114 godzin zegarowych; 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Użytkowanie eksploatacyjne; b)Dokumentacja techniczna; c)Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.; d)Podstawy elektrotechniki; e)Silniki spalinowe; f)Elementy hydrauliki; g)Budowa koparko-ładowarek; h)Technologia robót - zajęcia praktyczne. Należy wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia dla zawodu Operator koparko-ładowarki dostępny w bazie danych MR, P i PS www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 5 wykładowców - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkolenie pn. Operator wózków jezdniowych zad. A 10 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pn. Operator wózków jezdniowych zad. A 10 osób finansowanych z PO WER 1)Ilość osób do przeszkolenia - 10 osób 2)Ilość godzin zegarowych szkolenia (jednej osoby) - 84 godz. 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Przepisy bhp i p.poż; b)Budowa wózka i jego wyposażenie; c)Wykonanie manewrów z ładunkiem i bez ładunku; d)Organizacja stanowiska pracy; e)Zasady ruchu wózkiem widłowym. Program kursu winien być oparty na programach zalecanych i rekomendowanych przez MR, P i PS min. opublikowanych i dostępnych na stronie internetowej: www.kwalifikacje.praca.gov.pl posiadać potwierdzoną aktualizacje akredytacji programu szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkolenie pn. Operator wózków jezdniowych w tym zad. B 10 osób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie pn. Operator wózków jezdniowych w tym zad. B 10 osób finansowanych z RPO WO 1)Ilość osób do przeszkolenia - 10 osób 2)Ilość godzin zegarowych szkolenia (jednej osoby) - 84 godz. 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Przepisy bhp i p.poż; b)Budowa wózka i jego wyposażenie; c)Wykonanie manewrów z ładunkiem i bez ładunku; d)Organizacja stanowiska pracy; e)Zasady ruchu wózkiem widłowym. Program kursu winien być oparty na programach zalecanych i rekomendowanych przez MR, P i PS min. opublikowanych i dostępnych na stronie internetowej: www.kwalifikacje.praca.gov.pl posiadać potwierdzoną aktualizacje akredytacji programu szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie A: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkolenia w zakresie zadania A świadectwa kwalifikacji wstępnej kat C powinien 280 godzin zegarowych bez testu kwalifikacyjnego, z tego:część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin zegarowych,część specjalistyczna - teoretyczna - 65 godzin zegarowych,część specjalistyczna - praktyczna jazda indywidualna w ruchu drogowym - 16 godzin zegarowych, zajęcia praktyczne - jazda indywidualna w warunkach specjalnych - 4 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zad. B Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. D.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zad. B Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. D - 1 os. Program szkolenia w zakresie zadania B świadectwa kwalifikacji wstępnej kat. D obejmować powinien 280 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego), z tego: część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin zegarowych, część specjalistyczna - teoretyczna - 65 godzin zegarowych, część specjalistyczna - praktyczna (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 16 godzin zegarowych, zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 4 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie C: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C - 11 os. Program szkolenia w zakresie zadania C świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C i zadania D świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. D powinien obejmować 140 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego) z tego: część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin zegarowych, część specjalistyczna - teoretyczna - 33 godziny zegarowe, część specjalistyczna - praktyczne (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 8 godzin zegarowych, zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 2 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie D: Szkolenie pn. Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. D - 2 os..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie D: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. D - 2 os. Program szkolenia w zakresie zadania D świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. D powinien obejmować 140 godzin zegarowych bez testu kwalifikacyjnego z tego:część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin zegarowych, część specjalistyczna - teoretyczna - 33 godziny zegarowe, część specjalistyczna - praktyczne - jazda indywidualna w ruchu drogowym - 8 godzin zegarowych, zajęcia praktyczne - jazda indywidualna w warunkach specjalnych - 2 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie E: Szkolenie okresowe kat. C lub D.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie E: Szkolenie okresowe kat. C lub D - 5 os. Program szkolenia w zakresie zadania E, dotyczącego szkolenia okresowego na przewóz rzeczy/osób powinien obejmować 35 godzin zegarowych teorii. Zleceniodawca skieruje osoby, które:mają 21 lat i prawo jazdy kat. C lub C+E (wydane przed 10.09.2009 r.), mają 23 lata i prawo jazdy kat. D lub D+E (wydane przed 10.09.2008 r.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5 A Szkolenie pn. Monter klimatyzacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 5 A Szkolenie pn. Monter klimatyzacji dla 10 osób finansowane ze środków RPO WO. Ilość osób do przeszkolenia -10 os.Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 206 godz. zegarowych. Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia:a)Moduł Specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E urządzeń, sieci i instalacji cieplnych G2, minimum 24 godziny b) Moduł montera wentylacji i klimatyzacji, minimum 150 godzin c)Moduł uprawnienia elektryczne do 1 Kv,minimum 32 godziny. Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu monter wentylacji i klimatyzacji, dostępny w bazie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Celem szkolenia monter klimatyzacji jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter wentylacji i klimatyzacji z uprawnieniami do eksploatacji E i G2..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 3 wykładowców - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie Nr 5 B Szkolenie pn. Monter klimatyzacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 5 B Szkolenie pn. Monter klimatyzacji dla 1 osoby finansowana ze środków PO WER. Ilość osób do przeszkolenia -1 os.Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 206 godz. zegarowych. Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia:a)Moduł Specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E urządzeń, sieci i instalacji cieplnych G2, minimum 24 godziny b) Moduł montera wentylacji i klimatyzacji, minimum 150 godzin c)Moduł uprawnienia elektryczne do 1 Kv,minimum 32 godziny. Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu monter wentylacji i klimatyzacji, dostępny w bazie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Celem szkolenia monter klimatyzacji jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter wentylacji i klimatyzacji z uprawnieniami do eksploatacji E i G2..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie Nr 6 Szkolenie pn. Kasjer walutowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 6 Szkolenie pn. Kasjer walutowy dla 15 osób, finansowane ze środków FP 1)Ilość osób do przeszkolenia -15 os. 2)Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 132 godz. zegarowe, w tym 32 godziny zegarowe dot. kasjera walutowego, 100 godzin zegarowych zajęć z jęz. angielskiego 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)przepisy bhp i p.poż; b)obsługa i wyposażenie stanowiska kasowego; c)znaki pieniężne i identyfikacja ich autentyczności, waluty zagraniczne, metody identyfikacji falsyfikatów, rodzaje falsyfikatów, postępowanie z falsyfikatami, technika wpłat i wypłat, reklamacje kasowe, przykłady problemów dewizowych i bankowych, zabezpieczenia bilonu, operacje wykonywane przez kasjera - wpłaty, wypłaty, różnice kasowe, raport końcowy, etyka zawodu kasjera, czynniki wpływające na pracę oraz zagrożenia z nich wynikające na stanowisku kasjera; d)program szkolenia powinien uwzględniać zdobycie zarówno wiedzy jak i umiejętności dotyczących obsługi kas fiskalnych, terminala płatniczego; e)program szkolenia powinien uwzględniać ćwiczenia praktyczne; f)program kursu winien być oparty na programach zalecanych i rekomendowanych przez MR, P i PS min. opublikowanych i dostępnych na stronie internetowej: www.kwalifikacje.praca.gov.pl; g)program kursu winien być oparty na module branżowego języka angielskiego w stopniu komunikatywnym na stanowisku pracy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie Nr 7 Szkolenie pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 7 Szkolenie pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG dla 10 osób, finansowane ze środków RPO WO 1)Ilość osób do przeszkolenia - 10 os. 2)Ilość godzin zegarowych szkolenia (jednej osoby) - 362 godz. 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Przepisy bhp i p.poż; b)Program winien być oparty na standardach kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia dla zawodu spawacz, dostępny w bazie danych MR, P i PS www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników szkolenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 3 wykładowców - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie Nr 8 Szkolenie pn. Monter systemów fotowoltaicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 8 Szkolenie pn. Monter systemów fotowoltaicznych dla 10 osób, finansowane ze środków RPO WO. Ilość osób do przeszkolenia - 10 os. Ilość godzin zegarowych szkolenia (jednej soby) - 128 godzin. Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Monter instalacji fotowoltaicznych b)Moduł techniki sprzedaży systemów fotowoltaicznych c)Moduł uprawnienia elektryczne do 1 kV. Program szkolenia powinien wykorzystywać zakres programowy w części teoretycznej i praktycznej wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013r. poz. 984) i inne szczegółowe przepisy dotyczące szkolenia autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT. Szkolenie z zakresu autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 3 wykładowców - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2016-03-14 15:17:32 - Ogłoszenie (855.71 kB)
2016-03-15 10:50:29 - Dokumentacja przetargowa (6.24 MB)
2016-03-16 10:07:19 - Modyfikacja SIWZ - Załączniki (1.51 MB)

Ilość odwiedzin: 634
Nazwa dokumentu: 14.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2016-03-14 13:38:19
Data udostępnienia informacji: 2016-03-14 13:38:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-16 10:07:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner