logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      minus 2016 rok
         plus 07.10.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz wózka jezdniowego"
         minus 19.05.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3"
            minus 20.05.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
            minus 24.05.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
            minus 24.05.2016 - Wyjaśnienia do SIWZ
            minus 02.06.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 14.06.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         plus 25.04.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
         plus 15.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz..
         plus 14.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
         plus 03.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu"
         plus 12.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy"
         plus 09.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych.."
         plus 01.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz ba
         plus 25.01.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 11.01.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 20.05.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
2. 24.05.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
3. 24.05.2016 - Wyjaśnienia do SIWZ
4. 02.06.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
5. 14.06.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Brzeg: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3
Numer ogłoszenia: 127804 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Ilość osób do przeszkolenia - 11 os. 2)Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 206 godz. zegarowych 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Moduł Specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E urządzeń, sieci i instalacji cieplnych G2, minimum 24 godziny b)Moduł montera wentylacji i klimatyzacji, minimum 150 godzin c)Moduł uprawnienia elektryczne do 1 Kv, minimum 32 godziny Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostępny w bazie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Celem szkolenia monter klimatyzacji jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter wentylacji i klimatyzacji z uprawnieniami do eksploatacji E i G2..

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 1 do oferty, Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Plan nauczania z zakresem wykonywanych przez nie czynności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do programu szkolenia, stanowiącego załącznik Nr 3 do OFERTY) Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie dotyczące warunków lokalowych i sprzętowych wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do programu szkolenia, stanowiącego załącznik Nr 3 do OFERTY). Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, które są niezbędne do wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do programu szkolenia, stanowiącego załącznik Nr 3 do OFERTY). Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 1 do oferty. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, Certyfikat Jakości Usług, jeśli Wykonawca posiada taki certyfikat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), akredytacje na prowadzenie szkoleń o tematyce pokrywającej się w całości lub części ze szkoleniem będącym przedmiotem postępowania. Oświadczenie o podwykonawstwie, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do oferty, jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak oświadczenia będzie równoznaczne z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców, oświadczenie o powiązaniach osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik Nr 4 do oferty), Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadający dokument udzielonego zakresu pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 55
 • 2 - Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 3 wykładowców - 15
 • 3 - Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 15
 • 4 - Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 5
 • 5 - Wsparcie absolwentów w zatrudnieniu - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) dopuszczenie możliwości zmiany personalnej wykładowców, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednak przy zachowaniu identycznych albo zbliżonych kwalifikacji podanych w ofercie pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej na piśmie przez Zleceniodawcę, b) dopuszczenia możliwości zmiany adresu prowadzenia szkoleń, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednakże przy zachowaniu takich samych albo zbliżonych warunków, które zostały przedstawione w ofercie pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej na piśmie przez Zleceniodawcę, c) konieczności przesunięcia terminu realizacji szkolenia z powodu braku odpowiednich kandydatów, d) liczby osób do przeszkolenia - w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych uczestników szkolenia ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia będą finansowane ze środków unijnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 5A Szkolenie pn. Monter klimatyzacji dla 10 osób finansowane ze środków RPO WO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Ilość osób do przeszkolenia - 10 os. 2)Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 206 godz. zegarowych 3)Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a)Moduł Specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E urządzeń, sieci i instalacji cieplnych G2, minimum 24 godziny b)Moduł montera wentylacji i klimatyzacji, minimum 150 godzin c)Moduł uprawnienia elektryczne do 1 Kv, minimum 32 godziny Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostępny w bazie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Celem szkolenia monter klimatyzacji jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter wentylacji i klimatyzacji z uprawnieniami do eksploatacji E i G2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 55
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 3 wykładowców - 15
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 15
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 5
  • 5. Wsparcie absolwentów w zatrudnieniu - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 B Szkolenie pn. Monter klimatyzacji dla 1 osoby finansowana ze środków PO WER..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ilość osób do przeszkolenia - 1 os. 2) Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 206 godz. zegarowych 3) Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a) Moduł Specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E urządzeń, sieci i instalacji cieplnych G2, minimum 24 godziny b) Moduł montera wentylacji i klimatyzacji, minimum 150 godzin c) Moduł uprawnienia elektryczne do 1 Kv, minimum 32 godziny Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostępny w bazie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Celem szkolenia monter klimatyzacji jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter wentylacji i klimatyzacji z uprawnieniami do eksploatacji E i G2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 55
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 3 wykładowców - 15
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 15
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 5
  • 5. Wsparcie absolwentów w zatrudnieniu - 10

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2016-05-19 14:58:02 - Ogłoszenie (613.10 kB)
2016-05-20 11:13:51 - Załączniki do przetargu (2.93 MB)

Ilość odwiedzin: 859
Nazwa dokumentu: 19.05.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3"
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-05-19 14:52:28
Data udostępnienia informacji: 2016-05-19 14:52:28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-20 11:13:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner