logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty prawne
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
plus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
minus Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 CUDZOZIEMCY
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
minus Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
minus Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


SZKOLENIA > Szkolenia

 

Szkolenie

to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

 

1.    Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu działając w imieniu Starosty Brzeskiego inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na  podjęcie
lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
w szczególności w przypadku:

a)      braku kwalifikacji zawodowych;

b)      konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

c)      utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

d)     braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

2.    Ze środków Funduszu Pracy mogą być również finansowane koszty szkolenia osób poszukujących pracy, które:

a)  są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b)  są zatrudnione u przedsiębiorcy, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest
w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

c)  otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny – określony w odrębnych przepisach,

d)  uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

e)   są żołnierzami rezerwy,

f)    pobierają rentę szkoleniową,

g)   pobierają świadczenie szkoleniowe przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy
lub stosunku służbowego na czas udziału w szkoleniach lecz nie dłużej niż 6 miesięcy,

h)  podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownicy lub małżonkowie rolników, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

3.    Można skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia, a ponadto koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych 3 lat.

4.    Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia
w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

5.    Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

6.    Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium szkoleniowe finansowane ze środków Funduszu Pracy
w wysokości 120% zasiłku (tj. 913,70 zł. brutto), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku (tj. 152,30 zł. brutto).

7.    Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie odbywania szkolenia do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

8.    Skierowany na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Ponadto przysługuje prawo do stypendium
w wysokości 20 % zasiłku (tj. 152,30 zł. brutto), niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki
na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe stypendium (20 % zasiłku) za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.

9.    Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w imieniu Starosty może wyrazić zgodę
na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie lub egzamin.

10.  Można finansować z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnej osobie, skierowanej na szkolenie odbywające się poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

11.    Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny:

a) odmówił przyjęcia propozycji udziału w szkoleniu, poddaniu się badaniom lekarskim lub psychologicznym w celu zakwalifikowania na szkolenie,

b)   po skierowaniu nie podjął szkolenia,

c)   przerwał szkolenie,

zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej na okres:

·      120 dni w przypadku pierwszej odmowy, niepodjęcia szkolenia lub przerwania szkolenia,

·      180 dni w przypadku drugiej odmowy, niepodjęcia szkolenia lub przerwania szkolenia,

·   270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, niepodjęcia szkolenia lub przerwania szkolenia.

12.    Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

13.    Za koszt szkolenia rozumie się:

a)    uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,

b)  koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium szkoleniowego, którzy podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą,

c)  koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

d)    koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

e)  koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

  

 

EGZAMINY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w imieniu Starosty, na wniosek bezrobotnego
może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni on celowość tego egzaminu, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Ilość odwiedzin: 65524
Nazwa dokumentu: Szkolenia
Skrócony opis: Informacje dotyczące szkoleń prowadzonych w Urzędzie Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Haupa
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Haupa
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 13:12:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 13:12:20
Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-01 10:37:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner