logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         plus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         minus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
            minus 15.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            minus 05.03.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 15.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2. 05.03.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brzeg: usługa szkoleniowa pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzegu.
Numer ogłoszenia: 64612 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa szkoleniowa pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzegu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa szkoleniowa pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzegu. Szkoleniem zostanie objętych do 30 osób bezrobotnych, które będą wysyłane pojedynczo. Wykonawca będzie przyjmował osoby kierowane przez Zleceniodawcę na bieżąco lub w warunkach wysokiej częstotliwości rozpoczynania szkoleń - co najmniej jeden raz w tygodniu. Warunkiem skierowania jest wskazanie uzasadnienia przez osobę bezrobotną celowości szkolenia. Zleceniodawca zastrzega, że nie gwarantuje, iż maksymalna liczba osób, o której mowa wyżej, będzie skierowana na szkolenie. Ilość osób kierowanych na szkolenie zależy bowiem od gotowości bezrobotnych do podjęcia szkolenia, na co Zleceniodawca nie ma wpływu, a zatem ilość osób skierowanych na szkolenie może być mniejsza. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zadania zostanie obliczona na podstawie liczby faktycznie przeszkolonych osób oraz wskazanej w formularzu ofertowym ceny szkolenia jednej osoby. Przedmiotem zamówienia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania pracy w zakresie wykonywania zawodu spawacza. Absolwenci kursu będą mogli wykonywać spawanie aluminium blach i rur metodą MIG oraz spawanie blach i rur metodami MAG i TIG, zgodnie z dokumentacją i przyjętą technologią. Egzamin końcowy należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17. Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu Spawacz, dostępny w bazie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Szkolenie winno obejmować zagadnienia, zawarte w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, które określają programy szkoleń spawaczy dla poszczególnych metod: - MIG (131) - Wytyczne nr W-07/IS-05, - MAG (135) - Wytyczne nr W-07/IS-02, - TIG (141) - Wytyczne nr W-07/IS-03. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników szkolenia. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi szkolenia poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia. Jeżeli uczestnik przerwie szkolenie Zamawiający może skierować na zwolnione miejsce nową osobę bezrobotną, która zobowiązana jest realizować obowiązki uczestnika szkolenia na zasadach określonych niniejszą umową. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić te osoby z wcześniej przerobionego materiału. Zamawiający pokryje jedynie koszt odpowiadający kosztowi kursu przewidzianego dla jednej osoby. Wykonawca zapewni w trakcie kursu warunki szkolenia i pracy zgodne z przepisami BHP i ppoż., w tym odpowiednią odzież roboczą (rękawice, kombinezon, obuwie itp.), komplet narzędzi potrzebnych do nauki zawodu oraz zapewni materiały szkoleniowe (zbindowany skrypt lub książkę, materiały kancelaryjne, środki dydaktyczne, zeszyt, długopis oraz inne materiały zgodne z preliminarzem kosztów (wg załącznika nr 3 załączonego do oferty). Wykonawca zapewnia zimne i gorące napoje oraz poczęstunek (kanapki, bułki) dla osób zamieszkałych poza miejscem szkolenia. Wykonawca zapewnia lokalizację miejsca praktycznego szkolenia. Wykonawca zapewnia realizację zajęć praktycznych z zawodu podczas trwania szkolenia. Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do wykonania zadania. Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym: aparaturę audiowizualną, kserokopiarkę, rzutnik pisma, tablica flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna (foliowo-magnetyczna), biurka i krzesła. Zamawiający wymaga przedstawienia przez wykonawcę wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia, w tym określenia stanu zdrowia uczestnika szkolenia. W razie konieczności przeprowadzenie badań lekarskich organizuje je zamawiający. Zamawiający ponosi koszty badań lekarskich. Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia: nie mniej niż 362 godziny, w tym: zajęcia teoretyczne minimum 42 godziny zegarowe, zajęcia praktyczne minimum 320 godzin zegarowych. Szkolenie odbywać się ma codziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie winno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, godzina oznacza godzinę zegarową tj. 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca powinien sprawować nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości szkolenia. Wymagania dotyczące zaświadczeń o ukończeniu szkolenia - szkolenie powinno zakończyć się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności w formie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 poz. 186) i winien zawierać w szczególności: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz nr PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu tożsamości, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar zajęć edukacyjnych, podpis osoby uprawnionej do wystawiania zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. Wzór zaświadczenia należy dołączyć do oferty.Wymagania dotyczące kadry: Wykładowcami szkolenia teoretycznego powinni być inżynierowie lub technicy spawalnicy jak również osoby posiadające kwalifikacje instruktorów spawania potwierdzone dyplomem Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalnicze-go (EWP/IWP). Do prowadzenia zajęć teoretycznych z dziedzin pokrewnych spawalnictwu np. z rysunku technicznego, bhp, elektrotechniki itp. dopuszcza się również osoby o innych kwalifikacjach. Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone przez instruktora, który posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne spawalnicze z przygotowaniem pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra dydaktyczna winna spełniać warunki określone w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-41. Rozliczenie i zapłata za szkolenie będzie dokonywane po zakończeniu szkolenia przez daną osobę bezrobotną, skierowaną przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do możliwości skierowania na szkolenie osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktywni Poddziałanie 6.1.3. W przypadku skierowania na szkolenie osoby lub osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o którym mowa w pkt. 28, każdy certyfikat/ zaświadczenie/ winien być opatrzony informacją dotyczącą finansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne na stronie: www.efs.gov.pl. Ponadto wszystkie pomieszczenia (w których odbędą się zajęcia), prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, listy obecności, zaświadczenia winny być oznaczone poprzez umieszczenie logo według wytycznych, które są dostępne na stronie: www.efs.gov.pl. O źródle finansowania Zleceniodawca poinformuje Wykonawcę w momencie wydania skierowania osobie bezrobotnej na szkolenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 30% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub równoważnego uprawniającego do szkolenia i egzaminowania spawaczy w zakresie przedmiotu zamówienia (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie bądź wykonywanie usług szkoleniowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie 2 usługi szkoleniowe dla minimum 10 osób, w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wskaże miejsce szkolenia dostosowane ilością i jakością pomieszczeń oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, a także zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia samodzielne miejsce do zajęć praktycznych. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że dysponuje Wykładowcami szkolenia teoretycznego takimi jak: inżynierowie lub technicy spawalnicy lub osobami posiadającymi kwalifikacje instruktorów spawania potwierdzone dyplomem Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalnicze-go (EWP/IWP). Do prowadzenia zajęć teoretycznych z dziedzin pokrewnych spawalnictwu np. z rysunku technicznego, bhp, elektrotechniki itp. dopuszcza się również osoby o innych kwalifikacjach. Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone przez instruktora, który posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne spawalnicze z przygotowaniem pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra dydaktyczna winna spełniać warunki określone w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-41. Zamawiający dokona oceny na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ww. warunek gdy złoży oświadczenie z art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do SIWZ), 2) Preliminarz kosztów (wg wzoru określonego w zał. nr 3 do oferty), 3) Szczegółowy program szkolenia zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (wg wzoru określonego w zał. nr 7 do oferty), 4) Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 5) Certyfikat Jakości Usług, jeśli Wykonawca posiada taki certyfikat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 6)Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - zgodnego z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 poz. 186), 7)Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 8)Pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadający dokument udzielonego zakresu pełnomocnictwa 9)wykaz warunków lokalowych i sprzętowych Wykonawcy wg wzoru okreslonego w zał. Nr 9 do OFERTY.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
 • 3 - Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje Wykonawca - 19
 • 4 - Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu jakości Usług - 2

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg pok. Nr 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg pok. Nr 16 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Aktywni współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL Poddziałalnie 6.1.3.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Z up. Starosty

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2013-02-15 15:22:07 - Dokumentacja (475.73 kB)

Ilość odwiedzin: 1729
Nazwa dokumentu: 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-15 15:10:02
Data udostępnienia informacji: 2013-02-15 15:10:02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-15 15:22:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner