logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      minus 2012 rok
         plus 06.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 14.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 28.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie specjalistycznej usługi szkoleniowej pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne" dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczest
         plus 05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         minus 14.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. Stała praca
            minus 17.04.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            minus 02.04.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
            minus 19.03.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            minus 19.03.2012 - Modyfikacja SIWZ
            minus 16.03.2012 - Odpowiedzi na pytania - Wyjaśnienie treści SIWZ
         plus 27.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 23.04.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 07.05.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
         plus 05.06.2012-Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 6 ( ok. 9 dzieci) uczestniczek biorących udział w projekcie kobiety górą – poddziałanie 6.1.1.
         plus 03.07.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 10.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn. "Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej"
         plus 24.08.2012r - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 18 uczestników projektu pn. STAŁA PRACA, Podziałanie 7.2.1. POKL.
         plus 28.08.2012r. - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         plus 31.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn.: "Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do ka
         plus 06.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 10.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ogranizację kursu pn.: "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 2 uczestników projektu pn. „Stała Praca” Podziałanie 7.2.1. POKL"
         plus 21.09.2012 - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         plus 19.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 28.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 03.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 12.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 28.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 17.04.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
2. 02.04.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
3. 19.03.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
4. 19.03.2012 - Modyfikacja SIWZ
5. 16.03.2012 - Odpowiedzi na pytania - Wyjaśnienie treści SIWZ

REALIZACJA USŁUGI PN. WSPARCIE DORADCZO-PSYCHOFIZYCZNE DLA 20 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAŁA PRACA - PODDZIAŁANIE 7.2.1 POKL
Numer ogłoszenia: 79688 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REALIZACJA USŁUGI PN. WSPARCIE DORADCZO-PSYCHOFIZYCZNE DLA 20 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAŁA PRACA - PODDZIAŁANIE 7.2.1 POKL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznej usługi pn. Wsparcie doradczo-psychofizycznego dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. Stała praca - Poddziałanie 7.2.1 POKL, realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. 2. Usługa będzie świadczona w 4 etapach, w różnym wymiarze czasu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2013. W czasie realizacji projektu, na potrzeby przeprowadzenia zajęć, uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 2 dziesięcioosobowe grupy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, instruktora gimnastyki relaksacyjnej. 4. Opis grupy: osoby niepełnosprawne (o różnym stopniu niepełnosprawności), nieposiadające stałego źródła dochodów, zamieszkujące powiat brzeski, 20 osób z różnych grup wiekowych, o różnym poziomie wykształcenia. 5. Cel pracy z grupą: aktywizacja psychologiczno - społeczna, rozwój posiadanych umiejętności społecznych, integracja społeczna, poprawa sprawności psychospołecznej. 6. W skład kosztów zamówienia wchodzi: koszt zatrudnienia wykładowców trenerów - instruktorów, koszt poczęstunku dla uczestników. 7. Usługa musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o jego ukończeniu z informacją dotyczącą finansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu w PUP Brzeg. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji PUP Brzeg w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji szczegółowego programu wsparcia ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacji. 9. Oznaczenie wszystkich prezentacji multimedialnych, materiałów szkoleniowych, list obecności, zaświadczeń, poprzez umieszczenie logo według wytycznych, które są dostępne na stronie: http:www.pokl.opole.pl 10. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wsparcia, w tym list obecności i list odbioru zaświadczeń. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania list obecności w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć, do biura projektu w PUP Brzeg. 11. Umożliwienie niezależnych kontroli realizowanych zajęć przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 12. Zapewnienie wszystkim uczestnikom projektu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na czas trwania zajęć oraz w drodze na zajęcia i powrót z nich. 13. W czasie wszystkich zajęć należy zapewnić poczęstunek wszystkim uczestnikom projektu w skład, którego ma wejść: - kawa (bez ograniczeń), - herbata (bez ograniczeń), - cukier (bez ograniczeń), - mleko (bez ograniczeń), - woda mineralna ok. 1 litr na osobę, - ciastka, paluszki (bez ograniczeń). II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Usługa realizowana w 4 etapach: ETAP I - TERNING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Opis: Celem treningu jest wsparcie uczestników projektu w ich dążeniu do zdefiniowania swojej roli w społeczeństwie oraz wzmocnienie pragnienia wprowadzenia zmian w życiu, zwiększenia świadomości o własnych zaletach i predyspozycjach, uświadomienia własnej wartości. Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji społecznych, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, motywowanie do aktywnego uczestnictwa w projekcie i wypełnianiu zobowiązań. Wsparcie winno obejmować: a) wsparcie rozwoju osobistego, b) wsparcie sprawnego ich funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, c) wsparcie i pomoc w bieżących problemach i sytuacjach trudnych, d) pomoc we wprowadzaniu zmian w swoim życiu, e) wsparcie w przezwyciężenie stresu. Na zajęciach winna być poruszona tematyka równości płci i 10 barier równości zdefiniowanych przez Komisję Europejską, m.in.: mała dostępność elastycznych form zatrudnienia, dyskryminacja wielokrotna, segregacja pionowa i pozioma rynku pracy. Organizacja zajęć: 12 spotkań po 5 godz. w ciągu 3 miesięcy w dwóch grupach 10 osobowych. Łączna ilość godzin zajęć: 60 godz. x 2 gr. = 120 godz. Godzina zajęć liczy 60 min. Konieczność zabezpieczenia dla uczestników projektu: - poczęstunku: 20 osób x 12 spotkań, - ubezpieczenie grupowe NNW Termin realizacji: - marzec - maj 2012 r. Miejsce realizacji: Siedziba PUP Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg (nieodpłatne udostępnienie sali przez Zamawiającego). ETAP II - GRUPA WSPARCIA Opis: Moderowana przez doradcę zawodowego, psychologa - diagnoza bieżących, rzeczywistych problemów osób z niepełnosprawnością - uczestników projektu, eliminacja poczucia wyjątkowości własnej sytuacji, minimalizacja negatywnych emocji związanych z byciem niepełnosprawnym, przestawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zajęcia będą się odbywały raz na 2 tygodnie w okresie 20 m-cy po 4 godz. (45 spotkań dla każdego uczestnika) - dwie grupy naprzemiennie. Każde zajęcia kończyć się będą 1 godziną gimnastyki relaksacyjnej z wykorzystaniem materacy i wyciągu krzesełkowego Perschla (które są w posiadaniu Zamawiającego). Celem gimnastyki relaksacyjnej jest odprężenie, pomoc w zachowaniu i poprawieniu sprawności układu ruchu, oraz wydolności układu krążenia i oddychania, rozładowanie stresu. Przed przystąpieniem do tych zajęć każdy uczestnik będzie musiał przedłożyć aktualne wyniki badań i opinii lekarza. Organizacja zajęć: Łączna ilość godzin zajęć z psychologiem, doradcą: 4 godz. x 45 spotkań x 2 gr. = 360 godz. Łączna ilość godzin zajęć z trenerem gimnastyki relaksacyjnej: 1 godz. x 45 spotkań x 2 gr. = 90 godz. Godzina zajęć liczy 60 min. Konieczność zabezpieczenia dla uczestników projektu: - poczęstunku: 20 osób x 45 spotkań, - ubezpieczenie grupowe NNW Termin realizacji: - kwiecień 2012 r. - listopad 2013 r. Miejsce realizacji: Siedziba PUP Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg (nieodpłatne udostępnienie sali przez Zamawiającego). ETAP III - FORUM PÓŁROCZNE Opis: Spotkania - zajęcia dla uczestników projektu wraz z członkami rodzin (i - lub) z instytucjami wsparcia niepełnosprawnych działających na terenie Powiatu Brzeskiego. Spotkania raz na 6 miesięcy (w projekcie łącznie przewidziano 3) po 5 godzin - będące podsumowaniem dotychczasowej realizacji projektu oraz omówieniem zaplanowanych działań na najbliższe 6 m-cy. Organizacja zajęć: Spotkania raz na pół roku -tj. 3 x po 5 godz. = 15 godz. Godzina zajęć liczy 60 min. Konieczność zabezpieczenia dla uczestników projektu: - poczęstunku: 30 osób x 3 spotkania - ubezpieczenie grupowe NNW Termin realizacji: - czerwiec, grudzień 2012r., czerwiec 2013 r. Miejsce realizacji: Siedziba PUP Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg (nieodpłatne udostępnienie sali przez Zamawiającego). ETAP IV - FORUM PODSUMOWUJĄCE Opis: Forum kończące projekt z udziałem niepełnosprawnych, ich rodzin (i - lub) przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, władz samorządowych. Moderatorem spotkania - doradca zawodowy, psycholog. Organizacja zajęć: Spotkanie trwające 5 godz. Godzina zajęć liczy 60 min. Konieczność zabezpieczenia dla uczestników projektu: - poczęstunku: 35 osób, - ubezpieczenie grupowe NNW Termin realizacji: - listopad 2013 r. Miejsce realizacji: Siedziba PUP Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg (nieodpłatne udostępnienie sali przez Zamawiającego)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 85.31.25.00-4, 85.12.12.70-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie bądź wykonywanie usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu usług doradczo - szkoleniowych w grupie co najmniej 20 osób, o wartości usługi na min. 50 tys. zł brutto.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 3 osobami (specjalistami): 1) doradcę zawodowego posiadającego: - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (doradztwo zawodowe), - co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu doradcy zawodowego, 2) psychologa, który posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (psychologia), - co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu psychologa, 3) trenera gimnastyki relaksacyjnej, który posiada: - wykształcenie wyższe licencjackie kierunkowe (terapeuty).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 3 osobami (specjalistami): 1) doradcę zawodowego posiadającego: - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (doradztwo zawodowe), - co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu doradcy zawodowego, 2) psychologa, który posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (psychologia), - co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu psychologa, 3) trenera gimnastyki relaksacyjnej, który posiada: - wykształcenie wyższe licencjackie kierunkowe (terapeuty).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, Sekretariat, pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Załączniki do pobrania: 2012-03-14 15:07:23 - Dokumenty przetargowe w formacie DOC (365.17 kB)
2012-03-14 15:07:44 - Dokumenty przetargowe w formacie PDF (641.45 kB)

Ilość odwiedzin: 1194
Nazwa dokumentu: 14.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. Stała praca
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14 14:58:37
Data udostępnienia informacji: 2012-03-14 14:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 15:08:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner