logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 02.11.2009 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
         plus 07.09.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40A oraz dostawa be
         minus 17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
         plus 19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
         plus 12.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowania ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych
         minus 29.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 23.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych - Papier i Tektura Gotowe
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
      plus 2019 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 EURO
 
 
1.Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32
E-Mail: opbr@praca.gov.plstrona: http://pup.brzeg.sisco.info/
Tel. 077 44 41 390 do 2, fax. 077 44 41 390 do 2 wew. 34
NIP 747-12-24-978, REGON 531596705
 
2.Przedmiot zamówienia:
Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.
Zakres rzeczowy:
Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów w 2 obiektach budowlanych pozostających w zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. Obiekty oraz rodzaj przeglądów stanowiących przedmiot zamówienia zostały wymienione w specyfikacji warunków zamówienia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Specyfikacja warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
 
3.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
-    Bogusława Baczyńska - tel. 077 44 41 390 do 2, e-mail: bbaczynska@pup.brzeg.pl,
-    Maria Sawer - tel. 077 44 41 390 do 2, e-mail: opbr@praca.gov.pl
 
4.Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 30.11.2009r.
 
5.Dokumentację przetargową zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. nr 25, tel. 077 44 41 390 do 2, fax. fax. 077 44 41 390 do 2 wew. 34.
 
6.Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. nr 16 do dnia 28 sierpnia 2009 r. do godz. 10:00.
 
7.Kryteria wyboru oferty (w %):
- cena - 100 %
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 sierpnia 2009 r. o godzinie 10:15.
 
9.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania oferty.
 
10.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
11.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonania na podstawie dokumentów wymienionych w specyfikacji warunków zamówienia.
 
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Brzeg, dnia 17 sierpnia 2009 r.
 

Załączniki do pobrania: 2009-08-17 15:14:25 - Specyfikacja warunków zamówienia - PDF (87.74 kB)
2009-08-17 15:14:43 - Specyfikacja warunków zamówienia - DOC (111.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1197
Nazwa dokumentu: 17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-17 15:00:34
Data udostępnienia informacji: 2009-08-17 15:00:34
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-17 15:23:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner