logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         minus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
            plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
            plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
            plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
            plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
            minus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
               minus 15.04.2009 - Wyjaśnienia dotyczące zapytania
               minus 28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               minus 26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
            plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
            plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
            plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
            plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
            plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
            plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 02.11.2009 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
         plus 07.09.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40A oraz dostawa be
         minus 17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
         plus 19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
         plus 12.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowania ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych
         minus 29.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 23.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych - Papier i Tektura Gotowe
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 15.04.2009 - Wyjaśnienia dotyczące zapytania
2. 28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
3. 26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy

 

Brzeg, dnia 08.04.2009 r.
PP- 3411 - 07/09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydawanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Armii Krajowej 32
49 – 300 Brzeg
tel. 077/ 4441390-92; fax. 077/ 4441390-92
 
Ogłasza przetarg  nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie:
 
Zadanie nr 1 „Glazurnik-posadzkarz” – 15 osób.
Zadanie nr 2 „Murarz-odgrzybiacz” - 15 osób.
 
Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000 – 8 – Usługi Szkolenia Zawodowego.
1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami do wykonania zamówienia,
c)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy,
e)  posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy.
2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
A. Cena szkolenia – koszt jednej osoby  - 70%
B. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 30%
3. Wadium nie jest wymagane.
4. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia może odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju 29, a także otrzymać drogą elektroniczną lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny.
5. Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja:
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
9. Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2009r. do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pokój 16 (I piętro).
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 kwietnia 2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32.
11. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
12. Przewidywany termin wykonania zamówienia: do uzgodnienia nie później niż do 30.09.2009r
 
     Ogłoszenie to zostało zamieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 97906-2009
 
 
 
                                                                               Zastępca Dyrektora
                                                                              PUP w Brzegu
                                                                              Jolanta Markiewicz
 
 

Ilość odwiedzin: 945
Nazwa dokumentu: 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
Osoba, która wytworzyła informację: Romualda Kroczak
Osoba, która odpowiada za treść: Romualda Kroczak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-04-08 14:14:11
Data udostępnienia informacji: 2009-04-08 14:14:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 14:53:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner