logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      minus 2010 rok
         plus 19.10.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do po
         plus 08.10.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do po
         plus 05.08.2010 - Zapytanie ofertowe na badanie ewaluacyjne: "Ocena jakości projektu systemowego AKTYWNI i jego wpływu na podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób w nim ucze
         minus 22.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs języka angielskiego"
         plus 21.06.2010 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
         plus 10.05.2010 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
         minus 02.04.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: dostawa zestawu konferencyjnego (teczka konferencyjna, długopis, notes) oraz kalendarzyków i ulotek do projektu „Aktywni”
         plus 22.03.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek"
         minus 23.02.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: „Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w zakresie form wsparcia dla pracod
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


                                                                 Brzeg, dnia 23 lutego 2010r.

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT

 

na zadanie pn.: „Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w zakresie form wsparcia dla pracodawców w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pomocy publicznej w projektach unijnych oraz organizacji form kształcenia zawodowego pod potrzeby opolskiego rynku pracy”

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32

Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: bbaczynska@pup.brzeg.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://pup.brzeg.sisco.info

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.:

Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w zakresie form wsparcia dla pracodawców w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pomocy publicznej w projektach unijnych oraz organizacji form kształcenia zawodowego pod potrzeby opolskiego rynku pracy”

 

1.3 cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego, którego uczestnikami będą członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz pracownicy Zamawiającego.

Zamiarem Zamawiającego jest wyłonienie jednej instytucji szkoleniowej – Wykonawcy, który zorganizuje szkolenie opisane poniżej.

 

Temat szkolenia: „Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w zakresie form wsparcia dla pracodawców w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pomocy publicznej w projektach unijnych oraz organizacji form kształcenia zawodowego pod potrzeby opolskiego rynku pracy”

 

Liczba uczestników szkolenia – 20 osób

Liczba godzin lekcyjnych – 12 godz.

Czas trwania szkolenia – 3 dni

Metodyka nauczania – wykład, prezentacja

Termin realizacji: 17-19 marca 2010r.

 

Program szkolenia zawierać musi co najmniej następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie ustawowych form pomocy (wsparcia) dla pracodawców wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy antykryzysowej ( m.in. pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych).

 2. Pomoc publiczna w projektach unijnych.

 3. Organizacja form kształcenia zawodowego (przygotowanie do wykonywania nowych zawodów, zawody deficytowe a zapotrzebowanie opolskiego rynku pracy.

 

Wykładowcy

 

Szkolenie winno być prowadzone przez dwóch wykładowców - praktyków.

Pod pojęciem praktyka Zamawiający rozumie wykładowcę, który posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w zakresie wykonywania zadań publicznych w instytucjach publicznych, tj. państwowych lub samorządowych, mających bezpośredni związek z tematem szkolenia.

 

Organizacja zajęć

 

Szkolenie ma mieć charakter wyjazdowy. Zamawiający ogranicza obszar, na którym

mogą zostać zorganizowane zajęcia do odległości do 120 kilometrów od Brzegu w Kotlinie Kłodzkiej.

 

Wykonawca zapewni nocleg uczestnikom szkolenia, w co najmniej trzygwiazdkowym hotelu lub hotelu o równorzędnym standardzie, z pełnym wyżywieniem, ponadto, w trakcie realizacji zajęć szkoleniowych, Wykonawca zapewni uczestnikom stały dostęp do napojów tj. kawy, herbaty, wody mineralnej oraz kruchych ciasteczek itp. dzienna stawka żywieniowa zmieści się w przedziale 100 - 140 PLN brutto na 1 osobę.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć, począwszy od pierwszego skończywszy na ostatnim dniu szkolenia, a także, w razie zaistnienia takiej konieczności, sporządzi protokół powypadkowy zawierający opis okoliczności i przyczyny wypadku zaistniałego z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu uczestnikom szkoleń do miejsca jego realizacji.

Zajęcia, w ramach szkolenia, odbywać się muszą w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz dostosowanych do potrzeb grupy uczestników, pod względem wielkości sali i wyposażenia (rzutnik, laptop oraz nagłośnienie).

Zamawiający prześle Wykonawcy imienną listę uczestników wytypowanych

do uczestnictwa w szkoleniu.

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia uczestnikom wszystkich niezbędnych materiałów dydaktycznych (np. w postaci skryptów) a także niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo i ukończenie szkolenia.


 

3. Wymagany termin realizacji umowy:

 

Zajęcia realizowane będą w okresie od 17 do 19 marca 2010r.

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

Cena winna być wyrażona w polskich złotych, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. należny podatek VAT). Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy opis WZ dokonywane będą w złotych polskich.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

A. cena – waga kryterium 50 %

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

C min

C of = ------------- x 100 x 50 %

Cx

gdzie:

C of - ilość punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę

C min - najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych do postępowania

Cx - cena oferty badanej

 

Do powyższych obliczeń Zamawiający będzie brał całkowitą wartość przedmiotu zamówienia brutto określoną w formularzu oferty.

 

B. liczba przeprowadzonych szkoleń, których zakres jest tożsamy z zakresem któregoś ze szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to z okresu prowadzenia działalności - 10%

 

Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:

 

Ilość punktów danego Wykonawcy

Ls = -------------------------------------------------------- x 100 x 10%

Najwyższa ilość punktów

 

Punktacja za to kryterium będzie obliczana przez Zamawiającego na podstawie załącznika nr 3, w następujący sposób:

 

Lp. Liczba szkoleń Waga elementu kryterium

 

 1. 10 i więcej 4 pkt.

 2. 8 - 9 3 pkt.

 3. 5 - 7 2 pkt.

 4. 3 1 pkt.

 

C. liczba osób przeszkolonych, z któregoś z zakresów odpowiadających tematyce szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia, w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to z okresu prowadzenia działalności - 10%

 

Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:

 

Ilość punktów danego Wykonawcy

Los = ------------------------------------------------------ x 100 x 10%

Najwyższa ilość punktów

 

Punktacja za to kryterium będzie obliczana przez Zamawiającego na podstawie załącznika nr 3, w następujący sposób:

 

Lp. Liczba osób przeszkolonych Waga elementu kryterium

 

 1. 100 i więcej 4 pkt.

 2. 75 - 99 3 pkt.

 3. 51 - 74 2 pkt.

 4. 30 - 50 1 pkt.

 

D. Posiadanie przez Wykonawcę poświadczenia wdrożonego system jakości PN-EN ISO 9001, lub akredytacja kuratora oświaty, lub certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, który potwierdzałby wysoki standard świadczonych usług (oznaczonego skrótem Cj) – 30%

 

Kryterium to oceniane będzie na podstawie załączonej do oferty, poświadczonej za zgodność przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, kserokopii certyfikatu, w sposób następujący:

- posiadanie poświadczenia wdrożonego systemu jakości PN-EN ISO 9001, lub akredytacji kuratora oświaty, lub certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia certyfikatu – 30 pkt.

- nieposiadanie poświadczenia wdrożonego systemu jakości PN-EN ISO 9001, lub akredytacji kuratora oświaty, lub certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia certyfikatu – 0 pkt.

 

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów liczona zgodnie z poniższym wzorem:

 

P = (C + Ls + Los + Cj) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do WZ;

 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do formularza ofertowego;

 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do formularza ofertowego;

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Wykaz przeprowadzonych szkoleń w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z zakresu odpowiadającego tematyce szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia.

Wykaz powinien wskazywać okres, w którym realizowane były szkolenia, odbiorców usług, ilość osób przeszkolonych - załącznik nr 3 do formularza ofertowego. Na potwierdzenie należytego zrealizowania wykazanych szkoleń należy załączyć stosowne dokumenty (np. referencje). Zamawiający, licząc punktację, będzie brał pod uwagę tylko te szkolenia, których rzetelność realizacji poświadczona zostanie powyższymi dokumentami;

 1. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonana zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 4 do formularza ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w realizacji zamówienia spełniają warunki, o których mowa w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do składania ofert;

 2. Wykaz niezbędnych do wykonana zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – załącznik nr 5 do formularza oferty;

 3. Pełnomocnictwo pracownika/osoby do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, jeżeli nie wynika to z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego);

 4. Szczegółowy program szkolenia opracowany zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216);

 5. Harmonogram zajęć rozpisany dla szkolenia z podaniem treści nauczania i ich wymiaru czasowego;

 6. Poświadczenie wdrożonego system jakości PN-EN ISO 9001, lub akredytacja kuratora oświaty, lub certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, który potwierdzałby wysoki standard świadczonych usług, jeżeli Wykonawca taki posiada.

 7. Zaakceptowany projekt umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do formularza ofertowego.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najkorzystniejszym bilansie ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2010 r. o godz. 10 00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, I piętro, sekretariat pok. Nr 16.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.03.2010r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, III piętro, sala kominkowa pok. Nr 31.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Bogusława Baczyńska, pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 41.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Zleceniobiorca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno -Administracyjnym, pok. Nr 25.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

 

Szkolenie może nie dojść do skutku z ważnych dla Zamawiającego przyczyn.

O rezygnacji ze szkolenia Zamawiający poinformuje nie później niż na dwa dni przed terminem szkolenia.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:

 1. przeprowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 szkolenia z zakresu objętego przedmiotem zamówienia;

 1. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeszkolili co najmniej 30 osób z zakresu odpowiadającego co najmniej trzem szkoleniom, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia;

 2. dysponują lub będą dysponować co najmniej dwoma – wykładowcami praktykami posiadającym co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zakresie wykonywania zadań publicznych mających bezpośredni związek z tematem szkolenia w instytucjach publicznych, tj. państwowych lub samorządowych;

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach;

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w

warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie tych warunków będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

                                                                           Zbigniew Kłaczek

                                                                           Dyrektor

                                                                           Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                            w Brzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 23 lutego 2010r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu: http://pup.brzeg.sisco.info

 • na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro

 

Ilość odwiedzin: 1209
Nazwa dokumentu: 23.02.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: „Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w zakresie form wsparcia dla pracod
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-02-23 14:30:57
Data udostępnienia informacji: 2010-02-23 14:30:57
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-24 09:17:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner