logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         minus 20.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa tablic świetlnych"
         plus 19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa centrali telefonicznej wraz z montażem"
         plus 19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa kserokopiarek"
         minus 06.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa Kserokopiarek"
         plus 30.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa aparatu cyfrowego oraz kamery cyfrowej"
         plus 28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa płyt DVD z filmami do rozpowszechniania informacjii zawodowej oraz informacji przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy"
         plus 28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu biurowego z wyjątkiem mebli "
         plus 06.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu wizyjnego"
         plus 18.06.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych
         minus 14.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn. "Dostawa papieru"
            minus 28.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         plus 05.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 28.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Brzeg, dn. 14 maj 2008r.OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT

na zadanie pn.: DOSTAWA PAPIERU


KOD CPV: 21125000-5


(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32

Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: przetargi@pup.brzeg.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info


1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:


1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.:DOSTAWA PAPIERU


1.3 cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

      

2. Opis przedmiotu zamówienia

Papier kod CPV 21125000-5

Lp.

Asortyment

Jedn.

miary

ilość

1.

Rolka do faksu

- szerokość 210 mm

- długość 30 m

- opakowanie 1 karton (6 szt)

op.

1

2.

Karton wizytówkowy

- format A4

- opakowanie 20 kartek

- gramatura 230g/m2,

- kremowy, płótno

op.

50


Karton wizytówkowy

- format A4

- opakowanie 20 kartek

- gramatura 230g/m2,

- kamień kremowy

op.

8

3.

Papier POL LUX

- format A4

- gramatura 80 g/m2

- białość CIE 161,

- opakowanie 1 ryza (500 ark.)

ryza

800

4.

Papier komputerowy EMERSON

- format 240x1x12”

- ilość składek w kartonie 900

- bez nadruku

- bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy

- nietoksyczny i nieszkodliwy dla zdrowia

karton

15

5.

Papier komputerowy EMERSON

- format 240x2x12”

- ilość składek w kartonie 900

- bez nadruku

- bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy

- nietoksyczny i nieszkodliwy dla zdrowia

- kopia kolorowa

karton

30

7.

Papier komputerowy EMERSON

- format 240x3x12”,

- ilość składek 900

- bez nadruku

- bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy

- nietoksyczny i nieszkodliwy dla zdrowia

- kopia kolorowa

karton

40

8.

Papier kolorowy

- format A4 ksero kolorowy

- gramatura 80g/m2

- opakowanie 500 ark.

op.

5


R A Z E M
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..)

 


3. Wymagany termin realizacji umowy: do 31 października 2008 roku.


4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował

kryterium:


Jedynym kryterium oceny ofert jest cena jednostkowa pozycji wymienionych w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty w częściach.


5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę),

3/ wypełniony i zaparafowany wzór umowy.


6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.

Cena jednostkowa powinna zawierać koszty zaopatrzenia (dostawy).

Cena podana przez Zleceniobiorcę na dostawę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie oferty.


7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2008 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:
DOSTAWA PAPIERU”


Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy bez otwierania.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 27 maja 2008r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 21.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

Inspektor ds. kadr – Maria Sawer, pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Zleceniobiorca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. Nr 25.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: - brak

Przygotował:

Maria Sawer


W załączeniu:

1. Wzór druku „oferta - propozycja cenowa”.

2. Wzór umowy
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 14 maja 2008r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu: pup.brzeg.sisco.info

  • na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro

Załączniki do pobrania: 2008-05-14 14:39:49 - Umowa - "Dostawa papieru" (29.50 kB)
2008-05-14 14:41:03 - Oferta - propozycja cenowa - "Dostawa papieru" (44.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1165
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 14:34:35
Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 14:34:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 14:51:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner