logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
minus Ogłoszenia archiwalne
   minus 2007 rok
      minus 17.08.2007 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym
      minus 31.07.2007 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń
      minus 29.06.2007 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
      minus 29.06.2007 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
      minus 22.06.2007 - Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń - lista kandydatów
      minus 22.06.2007 - Referent w Wydziale Finansowo - Księgowym - lista kandydatów
      minus 22.06.2007 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy - lista kandydatów
      minus 26.07.2007 - Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń - lista kandydatów
      minus 16.08.2007 - Podinspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym
      plus 01.08.2007 - Informatyk w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym
      minus 06.07.2007 - Nabór na wolne stanowisko pracy Referent w wydziale Ewidencji i Świadczeń
      minus 05.06.2007 - Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
      minus 05.06.2007 - Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
      minus 04.06.2007 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
      minus 04.06.2007 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
      minus 13.12.2007 - Specjalista d/s rozwoju zawodowego
      minus 13.12.2007 - Lider Klubu Pracy / Grodków
      minus 14.12.2007 - Lider Klubu Pracy / Brzeg
      minus 14.12.2007 - Pośrednik Pracy - Stażysta
      minus 14.12.2007 - Pośrednik Pracy
      minus 14.12.2007 - Doradca Zawodowy - Stażysta / Grodków
      minus 14.12.2007 - Doradca Zawodowy - Stażysta / Brzeg
      minus 14.12.2007 - Doradca Zawodowy
      minus 14.12.2007 - Inspektor
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG > Ogłoszenia archiwalne > 2007 rok > 14.12.2007 - Doradca Zawodowy - Stażysta / Grodków

Brzeg, dnia 14.12.2007r.

 

                                                          DYREKTOR 
                                        POWIATOWEGO  URZĘDU PRACY
                                                               W BRZEGU
                             OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
                                     DORADCA  ZAWODOWY  - STAŻYSTA
                                                           1 osoba na ½ etatu

       W  FILII  W  GRODKOWIE

POWIATOWEGO   URZĘDU  PRACY

                W BRZEGU 

        

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. doświadczenie zawodowe: minimum 1 miesiąc  w publicznych służbach zatrudnienia,
 8. praktyczna znajomość programów środowisk MS Office (Word, Excel) oraz Open Office (Writer, Calc) i korzystania z internetu,
 9. praktyczna znajomość oprogramowania poczty elektronicznej MS Outlook,
 10. biegła obsługa urządzeń biurowych (skaner, fax, drukarka),
 11. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 12. znajomość przepisów prawa z zakresu:
a)Kodeksu postępowania administracyjnego,  
b)ustawy o finansach publicznych,
c)ustawy o ochronie danych osobowych,
d)ustawy o ochronie informacji niejawnych,
e)ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
f)ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
g)ustawy o samorządzie  powiatowym,
h)ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
i) oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
Wymagania dodatkowe:

 1)wysoka kultura osobista,

2)umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

3)umiejętność pracy pod presją czasu,

4)umiejętność nawiązywania kontaktów,

5)odporność na stres,

6)odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność,

7)empatia, życzliwość i bezstronność,

8)inicjatywność, kreatywność,

9)odporność emocjonalna i zrównoważenie,

10)samokontrola,

11)zdolności organizacyjne,

12)sumienność,

13)poczucie odpowiedzialności moralno-społecznej,

14)zdolności do aktualizowania wiedzy,

15)dokładność i systematyczność,

16)rozróżnianie podstawowych praw pracodawcy i pracobiorcy,

17)rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,

18)dostosowywanie się do zmian,

19)sporządzanie podstawowych pism i dokumentów.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Doradca zawodowy – stażysta wykonuje czynności pod nadzorem doradcy zawodowego:

 

 1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,
 2. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 3. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 4. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności do wykonywania zawodu,
 5. udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia,
 6. wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod,
 7. opracowanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego,
 8. gromadzenie, opracowywanie i aktualizacja informacji o zawodach (stanowiskach pracy), możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
 9. prowadzenie dokumentacji osób zgłaszających się po poradę,
 10. utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego,
 11. wprowadzanie danych do systemu PULS, wpisywanie informacji do kart bezrobotnego i pracodawcy,
 12. przygotowanie danych do sprawozdań i analiz okresowych,
 13. udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,
 14. badanie jakości i kontrola skuteczności wykonania usług doradczych.
   

Zakres odpowiedzialności wynikający z zastosowania:

1)ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2)ustawy o ochronie danych osobowych,

3)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy,

4)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy,

5)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług rynku pracy,

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze ½ etatu,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pok. Nr 16 lub przesłać w terminie do dnia 31.12.2007r. godz. 1000

 

pod adresem :               Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32

49-300 Brzeg

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy –  doradca zawodowy – stażysta ½ etatu w Filii w Grodkowie Powiatowego  Urzędu Pracy w Brzegu”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w dniu 02.01.2008r. o godz. 1000.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 pok. Nr 25 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 4441390-2. 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

 

Powiatowy Urząd Pracy nie zawiadamia indywidualnie o zakwalifikowaniu się kandydata i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie zostały zakwalifikowane mogą być odebrane osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 .

 

 

                                                                                      Zbigniew Kłaczek

                                                                                              Dyrektor

                                                                              Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                            w Brzegu

 

 

 

 

 

Brzeg, dn. 14.12.2007r.

Ilość odwiedzin: 1110
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-14 14:25:20
Data udostępnienia informacji: 2007-12-14 14:25:20
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-14 19:07:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner