logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      minus 2007 rok
         plus 16.11.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 15.10.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Pracownik magazynowy"
         plus 17.09.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Pracownik magazynowy"
         plus 31.08.2007 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych
         plus 14.08.2007 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia: "Bukieciarstwo i florystyka"
         plus 13.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"
         plus 08.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Brukarz"
         plus 09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowdzenie szkolenia: "Malarz - nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych", "Malarz - regipsiarz"
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Posadzkarz-montaż tarketu (wykładziny zgrzewalne)"
         plus 05.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: "Manicure, pedicure, stylizacja paznokci"
         plus 05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
         plus 31.05.2007 - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
         plus 11.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych
         plus 10.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Specjalista – monter klimatyzacji"
         plus 23.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 16.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz – montażysta okien"
         plus 11.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Operator agregatów tynkarskich"
         plus 23.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych - "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
         plus 20.02.2007 - Przetarg - Spawanie
         plus 31.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
         plus 29.01.2007 - Przetarg - ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą
         minus 24.01.2007 - Przetarg - Monter stolarki PCV z obsługą maszyn sterowanych numerycznie
         minus 19.01.2007 - Przetarg - Szkolenia językowe
            minus Wyjaśnienia dot. zad. 1
            minus Wyjaśnienia dot. zad. 2
            minus Wyjaśnienia dot. zad. 3
            minus Wyjaśnienia dot. zad. 4
            minus Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
         plus 11.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Zad 2 Szkolenie językowe - język angielski Gr. 1.


Oferta Nr 3


Centrum Języków Obcych GOLD

Mgr Agnieszka Szawan-Paras

Ul. P. Własta 10/9

55-200 Oława


Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków.


Oferta przedstawiona przez Centrum Języków Obcych GOLD mgr Agnieszki Szawan-Paras, w preliminarzu kosztów obejmuje 90 godzin szkolenia, podczas gdy postępowanie przetargowe dotyczy kursu językowego o wymiarze 120 godz. lekcyjnych.


W związku z tym, że treść oferty nie odpowiada przedmiotowi zamówienia zapisanemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta Pani została odrzucona.


Oferta nr 5


Progress

Małgorzata Soroczyńska

49-300 Brzeg

ul. Chrobrego 17


Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) wzywam Panią w terminie do 15 lutego 2007r. do godz. 10.00 do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów wraz z ofertą przetargową w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia językowego w ramach projektu Twoja szansa działanie 1.2 SPO RZL 2004 – 2006 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia do zadania nr 2 na szkolenie językowe - język angielski Gr. 1.


Wyjaśnienia wymagają następujące zapisy:


Pkt 8.2 SIWZ mówi o formie składanych dokumentów. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.


W ofercie złożonej przez Panią komisja przetargowa stwierdziła brak potwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginałem:

 1. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 2. zaświadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

 3. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 4. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

 5. dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje osób z wykazu osób i podmiotów wykonujących zamówienie.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający poprawił błędy rachunkowe w obliczeniu ceny.


Oferta nr 6

 

WUREX Sp. z o.o.

Plac Kopernika 1

45-040 Opole


Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) wzywam Państwa w terminie do 15 lutego 2007r. do godz. 10.00 do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów wraz z ofertą przetargową w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia językowego w ramach projektu Twoja szansa działanie 1.2 SPO RZL 2004 – 2006 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia do zadania nr 2 na szkolenie językowe - język angielski Gr. 1.


Wyjaśnienia wymagają następujące zapisy:


Pkt 8.2 SIWZ mówi, że dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność kserokopii z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

Dział 2 Rubryka 1 odpisu z KRS-u mówi, że organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu i do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.


Kserokopie dokumentów takich jak:

 1. odpis z KRS-u

 2. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

 3. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 4. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

zostały podpisane tylko przez jednego członka zarządu.


Oferta nr 9

 

Centrum Języków Obcych i Edukacji

POLIGLOTUS

INTERIA

Ul. Stokrotek 26/8

45-219 Opole


Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) wzywam Państwa w terminie do 15 lutego 2007r. do godz. 10.00 do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów wraz z ofertą przetargową w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia językowego w ramach projektu Twoja szansa działanie 1.2 SPO RZL 2004 – 2006 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia do zadania nr 2 na szkolenie językowe - język angielski Gr. 1.


Wyjaśnienia wymagają następujące zapisy:


 1. Pkt 8.1.6 SIWZ mówi, że wymagane jest załączenie do załącznika nr 3 do oferty dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, posiadane uprawnienia, kwalifikacje w zakresie przedmiotu zamówienia osób wymienionych w wykazie.


Załączony wykaz, stanowiący załącznik nr 3 do oferty pn. Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie nie posiada potwierdzeń posiadanych kwalifikacji w formie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.


 1. Złożony w przetargu formularz oferty dot. zad. Nr 1 pn. Szkolenie językowe w zakresie języka angielskiego Gr.1, podczas gdy załączniki w tym preliminarz kosztów odnosi się do zadania nr 2.Ilość odwiedzin: 1175
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Paweł Oskres
Data wytworzenia informacji: 2007-02-12 14:55:18
Data udostępnienia informacji: 2007-02-12 14:55:18
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-23 12:38:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner