logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      minus 2007 rok
         plus 16.11.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 15.10.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Pracownik magazynowy"
         plus 17.09.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Pracownik magazynowy"
         plus 31.08.2007 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych
         plus 14.08.2007 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia: "Bukieciarstwo i florystyka"
         plus 13.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"
         plus 08.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Brukarz"
         plus 09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowdzenie szkolenia: "Malarz - nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych", "Malarz - regipsiarz"
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Posadzkarz-montaż tarketu (wykładziny zgrzewalne)"
         plus 05.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: "Manicure, pedicure, stylizacja paznokci"
         plus 05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
         plus 31.05.2007 - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
         plus 11.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych
         plus 10.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Specjalista – monter klimatyzacji"
         plus 23.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 16.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz – montażysta okien"
         plus 11.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Operator agregatów tynkarskich"
         plus 23.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych - "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
         plus 20.02.2007 - Przetarg - Spawanie
         plus 31.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
         minus 29.01.2007 - Przetarg - ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą
            minus Wyjaśnienia
            minus Wyniki przetargu
            minus Ogłoszenie o zawarciu umowy
         minus 24.01.2007 - Przetarg - Monter stolarki PCV z obsługą maszyn sterowanych numerycznie
         plus 19.01.2007 - Przetarg - Szkolenia językowe
         plus 11.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyjaśnienia
2. Wyniki przetargu
3. Ogłoszenie o zawarciu umowy

Brzeg, dnia 29 stycznia 2007r.
 
 
 
Pr.I-342-4/2007
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
o wartości szacunkowej poniżej 60.000EURO
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
 
ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg,
 
tel./fax 077/ 444 13 90-92,
 
e-mail: opbr@praca.gov.pl
 
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu żTwoja szansaż (I grupa) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Perspektywy dla młodzieży oraz w ramach projektu żAktywność Twoją szansąż (II grupa) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
 
 
 
 
Kategorie szkoleń (zadań):
 
żABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarcząż
 
 
(CPV: 80420000-4 – Usługi szkoleniowe)
 
 
 
 
1.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
2.      Termin realizacji zamówienia ( I i II grupa): po zawarciu umowy - marzec 2007r.-maj 2007r.
 
3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
 
 
 
1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 
3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;
 
5)     posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzki urząd pracy.
 
6)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,.
 
 
4.      Wadium nie jest wymagane.
 
5.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 
 
A)                 
Cena szkolenia  
 
 
50 pkt.
B)                 
Warunki lokalowe i sprzęt jaki posiada wykonawca
-
30 pkt.
C)               
Kwalifikacje kadry dydaktyczne
 
 
20 pkt.
 
 
6.      Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju nr 7, a także otrzymać drogą elektroniczną ze strony BIP http://pup.brzeg.sisco.info lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny.
 
7.      Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja:
 
http://pup.brzeg.sisco.info.
 
8.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
9.      Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
 
10.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
 
11.  Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2007r. do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój nr 16.
 
 
 
12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lutego 2007r. o godz. 10:15 w siedzibie  Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32.
 
13.  Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
  
 
 
 
 
Z  up. Starosty
 
Zbigniew Kłaczek
 
Dyrektor PUP w Brzegu
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
którego celem jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia,
ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Załączniki do pobrania: 2007-01-29 20:07:49 - Dokumentacja do przetargu (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 1745
Nazwa dokumentu: 29.01.2007 - Przetarg - ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą
Osoba, która wytworzyła informację: Małunowicz Krzysztof
Osoba, która odpowiada za treść: Soroczyńska Anna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2007-01-29 14:57:12
Data udostępnienia informacji: 2007-01-29 14:57:12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 09:57:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner