logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      minus 2007 rok
         minus 22.11.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych Dla WISP BRZEG
         plus 05.10.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Galanterii Biurowej DLA WISP BRZEG
         plus 11.09.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: dostawa wyrobów biurowych
         plus 12.06.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa wyrobów biurowych
         minus 2007.05.16 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - wyroby z papieru lub tektury
            minus 21.05.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         plus 2007.03.30 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - papier i tektura gotowe
         plus 09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
         plus 23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
         plus 12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 21.05.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Brzeg, dn. 16 maj 2007r.

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT

na zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH -

WYROBY Z PAPIERU LUB TEKTURY

KOD CPV: 21200000-5

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)


Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32

Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: przetargi@pup.brzeg.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info


1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:


1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.:


DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH –

WYROBY Z PAPIERU LUB TEKTURY


1.3 cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wyroby z papieru lub tektury kod CPV 21200000-5

Lp.

Asortyment

Jedn.

miary

ilość

Cena jedn. brutto

Wartość

brutto

1.

Koperty brązowe B4 z rozszerzonym bokiem,

- gramatura 130 g/m2,

- opakowanie 250 szt,

- format 250x353x38 mm,

- samoprzylepne z paskiem

op.

12.

Koperty białe C 6,

- opakowanie 1000 szt,

- kolor biały,

- samoprzylepne

op.

403.

Koperty brązowe B 4,

- format 250x353 mm,

- opakowanie 250 szt,

- samoprzylepne z paskiem

op.

54.

Koperty brązowe C 4 ,

- format 229x324 mm,

- opakowanie 250 szt,

- samoprzylepne z paskiem

op.

105.

Pudełka archiwizacyjne format A4 typu IDEST

- pole opisowe na grzbiecie

- kolor brązowy

- stabilne pudełko z miejscami na opisy z przodu i z tyłu

- grzbiet 80 mm

- wymiary 323x 264 x 80 mm

- gramatura 355 g/m2

szt.

10006.

Segregator A 4 typu IDEST

- oklejony od zewnątrz poliolefiną,

- kolor zielony, niebieski

- szerokość grzbietu 75 mm,

- dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie,

szt.

200
Razem:


(słownie:żżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż żżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż..)


Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.


3. Wymagany termin realizacji umowy: do 5 grudnia 2007 roku.


4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował

kryterium:


Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę),

3/ wypełniony i zaparafowany wzór umowy.


6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.

Cena jednostkowa powinna zawierać koszty zaopatrzenia (dostawy).

Cena podana przez Zleceniobiorcę na dostawę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie oferty.


7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 maja 2007 roku do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:


żżżżżżżDOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH – WYROBY Z PAPIERU LUB TEKTURYżżżżżżż


Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy bez otwierania.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 21 maja 2007r. o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 29.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

Inspektor ds. kadr – Maria Sawer, pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Zleceniobiorca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. Nr 25.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: - brak

 

 


                                                                                             Zbigniew Kłaczek

                                                                                             Dyrektor

                                                                                             Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                             w Brzegu


Przygotował:

Maria Sawer
W załączeniu:

1. Wzór druku dla żżżżżżżpropozycji cenowejżżżżżżż.

2. Wzór umowy
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 14 maja 2007r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu: pup.brzeg.sisco.info

  • na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro

Załączniki do pobrania: 2008-05-06 12:46:34 - Załączniki (139.30 kB)

Ilość odwiedzin: 1456
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-05-16 09:28:02
Data udostępnienia informacji: 2007-05-16 09:28:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-06 12:46:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner