logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      minus 2006 rok
         plus 22.12.2006 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Monter stolarki PCV"
         plus 11.12.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
         plus 23.11.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
         minus 2006.10.19 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych
            minus Informacja
         plus 2006.10.05 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
         plus 2006.09.12 - Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         minus 2006.09.11 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - szkolenia językowe
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Nowoczesny handlowiec"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Pracownik magazynowy"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "Spawanie podstawowe 2 metodami MAG (metodą 135) i TIG (metodą 141)"
         minus 2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych
         minus 2006.05.09 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Posadzkarz - monter tarketu"
         minus 2006.04.04 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
         minus 2006.03.27 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         minus 2006.03.21 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Monter izolacji budolwanych - docieplacz budynków"
         minus 2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
         minus 2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Murarz"
         minus 2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Monter izolacji budowlanych - docieplacz budynków"
         minus 2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Brukarz"
         minus 2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
         minus 2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Dekarz - blacharz"
         minus 2006.02.09 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy dla osób bezrobotnych
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja

Brzeg, dnia 19 października 2006r.

 

 

 

Pr.I-342-17/2006

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

o wartości szacunkowej poniżej 60.000EURO

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg,

tel./fax 077/ 444 13 90-92,

e-mail: opbr@praca.gov.pl

 

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia..

Kierowca-operator wózków jezdniowych 

 

 

 

(CPV: 80420000-4 – Usługi szkoleniowe)

1.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy -listopad 2006r-grudzień 2006r.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 

 

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

 

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 

 

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

 

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;

 

 

 

5)     posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzki urząd pracy.

 

 

 

6)     Posiadają certyfikat lub zezwolenie właściwego organu na prowadzenie szkolenia uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

4.      Wadium nie jest wymagane.

 

5.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

a) cena szkolenia - 50 pkt

b) warunki lokalowe i sprzęt, jakie posiada wykonawca - 30 pkt

c) kwalifikacje kadry dydaktycznej - 20 pkt

 

6.      Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju nr 36, a także otrzymać drogą elektroniczną ze strony BIP http://pup.brzeg.sisco.info lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny.

7.      Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja:

http://pup.brzeg.sisco.info.

8.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.      Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

11.  Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2006r. do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój nr 16.

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 listopada 2006r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32.

13.  Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Z  up. Starosty 

                                                                                                     Zbigniew Kłaczek

                                                                           Dyrektor PUP w Brzegu

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

którego celem jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia,

ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Załączniki do pobrania: 2006-10-19 13:28:55 - Dokumentacja do przetargu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 1604
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Soroczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Soroczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Paweł Oskres
Data wytworzenia informacji: 2006-10-19 13:21:09
Data udostępnienia informacji: 2006-10-19 13:21:09
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-16 11:14:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner