logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      minus 2006 rok
         plus 22.12.2006 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Monter stolarki PCV"
         plus 11.12.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
         plus 23.11.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
         plus 2006.10.19 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych
         minus 2006.10.05 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
            minus Wyjaśnienie 1
            minus Wyjaśnienie 2
            minus Wyjaśnienie 3
            minus Wyjaśnienie 4
            minus Wyniki przetargu
         plus 2006.09.12 - Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         minus 2006.09.11 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - szkolenia językowe
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Nowoczesny handlowiec"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Pracownik magazynowy"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "Spawanie podstawowe 2 metodami MAG (metodą 135) i TIG (metodą 141)"
         minus 2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych
         minus 2006.05.09 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Posadzkarz - monter tarketu"
         minus 2006.04.04 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
         minus 2006.03.27 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         minus 2006.03.21 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Monter izolacji budolwanych - docieplacz budynków"
         minus 2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
         minus 2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Murarz"
         minus 2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Monter izolacji budowlanych - docieplacz budynków"
         minus 2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Brukarz"
         minus 2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
         minus 2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Dekarz - blacharz"
         minus 2006.02.09 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy dla osób bezrobotnych
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dnia 06 listopada 2006r.

Pr.I.342-16/2006

                                                                                Divina Polonia

                                                                                Wąsaty i spółka Sp. j.

                                                                                45-078 Opole

                                                                                ul. Powolnego 10/17


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm) żądam w terminie do 09 listopada 2006r. do godziny 1000 przedstawienia dokumentu (wypis z KRS-u) potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja Szansa w ramach działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Perspektywy dla młodzieży, oraz Aktywność Twoja Szansą w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.


Zamawiający żądał (pkt IX. 3 SIWZ) przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Na podstawie art. 26 ust. 3 zamawiający wzywa wykonawców, którzy w terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


Przedstawiony przez Państwa w ofercie przetargowej wypis z KRS-u wystawiony został wcześniej aniżeli 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

  • pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;

  • faksem (numer faksu (077 444-13-90 do 2): w zakresie wszelkiej korespondencji miedzy stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności);

  • drogą elektroniczną – adres strony BIP Zamawiającego http://pup.brzeg.sisco.info :

  1. ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczących pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców;

  2. ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczenia treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie BIP Zamawiającego http://pup.brzeg.sisco.info.                                                                                   Z poważaniem

                                                                                   z upoważnienia Starosty

                                                                                   Zbigniew Kłaczek

                                                                                   Dyrektor PUP Brzeg

 

Ilość odwiedzin: 1308
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienie 3
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Paweł Oskres
Data wytworzenia informacji: 2006-11-07 14:24:24
Data udostępnienia informacji: 2006-11-07 14:24:24
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-07 14:27:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner