logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   minus Ogłoszenia bieżące
      minus 23.01.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
         minus 29.01.2019 - Pytania i odpowiedzi
         minus 29.01.2019 - Modyfikacja treści SIWZ
         minus 01.02.2019 - Pytania i odpowiedzi
         minus 04.02.2019 - Informacja z otwarcia ofert
         minus 20.02.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus 14.03.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   plus Ogłoszenia archiwalne
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Ogłoszenie nr 510049622-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu pn. Aktywizacja Osób Młodych pozostających bez pracy w Powiecie Brzeskim (V), oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Brzeskim (V), i FP
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 506467-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 53159670500000, ul. ul. Armii Krajowej  32, 49-300  Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4441390 do 2, e-mail informatyk@pup.brzeg.pl, faks 077 4441390 do 2.
Adres strony internetowej (url): http://pup.brzeg.sisco.info/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 1 Prawo jazdy kat. C ze świadectwem kwalifikacyjnym kierowców, do 15 osób, I. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Prawo jazdy kat. C ze świadectwem kwalifikacyjnym kierowców, finansowane ze środków RPO WO. Szkolenia nauki jazdy kierowców w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do: Prawo jazdy kat. C, przygotowujących do zdania egzaminu na prawo jazdy kat C, oraz uzyskanie uprawnień kierowcy: - kwalifikacji wstępna przyśpieszonej z godnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. 1. Szkoleniem planuje się objąć do 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu. Ww. osoby będą wysyłane na szkolenie pojedynczo. Wykonawca będzie przyjmował osoby kierowane przez Zleceniodawcę na bieżąco lub w warunkach wysokiej częstotliwości rozpoczynania szkoleń – co najmniej jeden raz w tygodniu. 2. Zleceniodawca przed rozpoczęciem szkolenia skieruje osoby na badania lekarskie oraz psychologiczne, które potwierdzą zdolność do odbycia szkolenia oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem odbytego szkolenia. Zaświadczenie lekarskie wraz z orzeczeniem lekarskim wydane na podstawie art. 229 § 4 kodeksu pracy oraz art. 39j ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, Zleceniodawca przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia. 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019r. Zadanie nr 2 Świadectwa kwalifikacyjne kierowców, do 10 osób, w tym: Zadanie nr 2A: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C lub D, do 5 osób Zadanie nr 2B: Szkolenie okresowe kat. C lub D, do 5 osób Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy, finansowane ze środków FP:  C, C1, C+E, C1+E – kwalifikacja wstępna przyśpieszona lub szkolenie okresowe,  D, D1,D+E, D1+E E –kwalifikacja wstępna przyśpieszona lub szkolenie okresowe. Szkoleniem planuje się objąć do 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, jednak nie mniej niż 1 osobę bezrobotną, z tego: Zadanie nr 1: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C lub D - 5 osób Zadanie nr 2: Szkolenie okresowe kat. C lub D – 5 osób Ww. osoby będą wysyłane na szkolenie pojedynczo. Wykonawca będzie przyjmował osoby kierowane przez Zleceniodawcę na bieżąco lub w warunkach wysokiej częstotliwości rozpoczynania szkoleń – co najmniej jeden raz w tygodniu. 2. Zleceniodawca przed rozpoczęciem szkolenia skieruje osoby na badania lekarskie oraz psychologiczne, które potwierdzą zdolność do odbycia szkolenia oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem odbytego szkolenia. Zaświadczenie lekarskie wraz z orzeczeniem lekarskim wydane na podstawie art. 229 § 4 kodeksu pracy oraz art. 39j ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, Zleceniodawca przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia. 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019r. Zadanie nr 3 Barista, do 10 osób 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie: BARISTA. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Pracy. 2. Szkoleniem zostanie objętych do 10 osób bezrobotnych, które będą wysłane grupowo. 3. Termin wykonania zamówienia: II-III kwartał 2019r. Zadanie nr 4 Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa, w dwóch grupach po 10 osób, 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia szkolenia pn. „Spawacz (metodami MIG-MAG-TIG) z podstawami ślusarstwa” do 10 osób ze środków POWER i do 10 osób ze środków RPOWO. 2. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień niezbędnych w zakresie spawania metodami MIG–MAG-TIG oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie ślusarza. Uczestnik szkolenia po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego otrzyma uprawnienia do spawania metodami MIG-MAG-TIG oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ślusarz–spawacz z czytaniem rysunku technicznego. Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem podstawowych operacji ślusarskich takich jak: czytanie rysunku technicznego, trasowanie, cięcie, wycinanie, piłowanie, wiercenie. 3. Planowany termin realizacji: I-II kwartał (POWER) 2019r. do 10 osób II kwartał (RPO WO) 2019r. do 10 osób Zadanie nr 5 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej z elementami obsługi komputera, w dwóch grupach: jedna grupa do 15 osób, druga grupa do 10 osób, 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa pn: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej z elementami obsługi komputera w związku z realizacją projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Brzeskim (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oraz Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Brzeskim (V), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 2. Planowana liczba osób do przeszkolenia i termin realizacji:  do 15 osób ze środków POWER Grupa szkoleniowa obejmuje do 15 osób bezrobotnych, skierowanych przez Zleceniodawcę grupowo. Termin: II kwartał 2019r.  do 10 osób ze środków RPO WO Grupa szkoleniowa obejmuje do 10 osób bezrobotnych, skierowanych przez Zleceniodawcę grupowo. Termin: III kwartał 2019r. Zadanie nr 6 Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych, do 10 osób, 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - finansowana ze środków POWER w zakresie: Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych. 2. Szkoleniem zostanie objętych do 10 osób bezrobotnych, które będą szkolone grupowo. 3. Termin wykonania zamówienia: I kwartał 2019r. Zadanie nr 7 Kierowca operator wózka jezdniowego, w dwóch grupach, każda do 10 osób, 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie: Kierowca operator wózka jezdniowego. Szkolenie jest współfinansowane ze środków RPO WO. 2. Szkoleniem zostanie objętych do 20 osób bezrobotnych, które będą wysłane grupowo, w dwóch grupach, każda do 10 osób. 3. Termin wykonania zamówienia: I i III kwartał 2019r. Zadanie nr 8 Monter rusztowań budowlanych, do 10 osób, 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu – w zakresie: „Montażysta rusztowań budowlanych” finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 2. Szkoleniem zostanie objętych do 10 osób bezrobotnych, które będą wysłane grupowo. 3. Termin wykonania zamówienia: I kwartał 2019r. Zadanie nr 9 Elektryk z uprawnieniami SEP Gr 1 w branży spożywczej, do 10 osób, 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, finansowana ze środków RPO WO, w zakresie: Elektryk z uprawnieniami SEP Gr 1 w branży spożywczej. 2. Szkoleniem zostanie objętych do 10 osób bezrobotnych, które będą szkolone grupowo. 3. Termin wykonania zamówienia: III kwartał 2019r. Zadanie nr 10 Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac oraz językiem angielskim, do 10 osób 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu pn.: Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac oraz językiem angielskim. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w związku z realizacją projektu pn.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Brzeskim (V). 2. Planowana liczna osób do przeszkolenia: do 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Zleceniodawcę grupowo. Warunkiem skierowania na szkolenie jest wskazanie przez osobę bezrobotną uzasadnienia celowości szkolenia. 3. Termin wykonania zamówienia: I Kwartał 2019. Zadanie nr 11 Monter wodno - kanalizacyjny z uprawnieniami spawacza TIG, z dodatkowymi upr. SEP E GR 3 i SEP GR 2, do 10 osób, 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu – w zakresie: Monter wodno - kanalizacyjny z uprawnieniami spawacza TIG, z dodatkowymi upr. SEP E GR 3 i SEP GR 2 Moduł 1 Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych Moduł 2 Spawacz metodą TIG-141 Moduł 3 Uprawnienia SEP E Gr. 3 Moduł 4 Uprawnienia SEP E Gr. 2,  finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 2. Szkoleniem zostanie objętych do 10 osób bezrobotnych, które będą wysłane grupowo. 3. Termin wykonania zamówienia: I-II kwartał 2019r. Zadanie nr 12 Nowoczesny sprzedawca, 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w zakresie Nowoczesny sprzedawca. 2. Szkoleniem zostanie objętych do 10 osób bezrobotnych, które będą wysłane grupowo. 3. Termin wykonania zamówienia: II kwartał 2019r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80411200-0
 
Dodatkowe kody CPV: 80510000-2, 80530000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 Prawo jazdy kat. C ze świadectwem kwalifikacyjnym kierowców
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14 Ośrodek Szkolenia Kierowców
Email wykonawcy: lokgrodkow@interia.eu
Adres pocztowy: Krakowska 15
Kod pocztowy: 49-200
Miejscowość: Grodków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63450
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63450
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63450
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2A Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C lub D
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 00-791 Warszawa ul. Chocimska 14 Ośrodek Szkolenia Kierowców
Email wykonawcy: lokgrodkow@interia.eu
Adres pocztowy: Krakowska 15
Kod pocztowy: 49-200
Miejscowość: Grodków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A
Email wykonawcy: osk@pks.opole.pl
Adres pocztowy: Rodziewiczówny
Kod pocztowy: 45-348
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9750
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie 2B Szkolenie okresowe kat. C lub D
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 00-791 Warszawa ul. Chocimska 14 Ośrodek Szkolenia Kierowców
Email wykonawcy: lokgrodkow@interia.eu
Adres pocztowy: Krakowska 15
Kod pocztowy: 49-200
Miejscowość: Grodków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A
Email wykonawcy: osk@pks.opole.pl
Adres pocztowy: Rodziewiczówny 1
Kod pocztowy: 45-348
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2150
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2150
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 3 Barista ze środków
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W związku z tym, iż w postępowaniu przetargowym do Zadania nr 3 nie złożono żadnej oferty, postępowanie unieważnia się.
 
 
CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zadanie 4 Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Oświatowo – Naukowe Inter - Wiedza Sp. z o.o
Email wykonawcy: interwiedza@oku.com.pl
Adres pocztowy: Damrota 10
Kod pocztowy: 45-064
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „Somar” S.C.
Email wykonawcy: k.baran@somar-sc.pl
Adres pocztowy: Grobli 12a
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89940
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89940
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Zadanie nr 5 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej z elementami obsługi komputera
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego Grom
Email wykonawcy: grom@grom-ochrona.pl
Adres pocztowy: ul Kilińskiego 46
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Zadanie nr 6 Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „Somar” S.
Email wykonawcy: k.baran@somar-sc.pl
Adres pocztowy: Grobli 12a
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14850
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14850
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14850
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Zadanie nr 7 Kierowca operator wózka jezdniowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Oświatowo – Naukowe Inter - Wiedza Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@interwiedza.pl
Adres pocztowy: Damrota 10
Kod pocztowy: 45-064
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 00-791 Warszawa ul. Chocimska 14 Ośrodek Szkolenia Kierowców
Email wykonawcy: lokgrodkow@interia.eu
Adres pocztowy: Krakowska 15
Kod pocztowy: 49-200
Miejscowość: Grodków
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19220
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19220
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29760
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Zadanie nr 8 Monter rusztowań budowlanych
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Oświatowo – Naukowe Inter - Wiedza sp. z o.o
Email wykonawcy: biuro@interwiedza.pl
Adres pocztowy: Damrota 10
Kod pocztowy: 45-064
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „Somar” S.C.
Email wykonawcy: k.baran@somar-sc.pl
Adres pocztowy: Grobli 12a
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Zadanie nr 9 Elektryk z uprawnieniami SEP Gr 1 w branży spożywczej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9480
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9480
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9480
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Zadanie nr 10 Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac oraz językiem angielskim
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Oświatowo – Naukowe Inter - Wiedza Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@interwiedza.pl
Adres pocztowy: Damrota 10
Kod pocztowy: 45-064
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Monter wodno-kanalizacyjny z uprawnieniami spawacza TIG, z dodatkowymi upr. SEP E GR 3 i SEP GR 2
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „Somar” S.C.
Email wykonawcy: k.baran@somar-sc.pl
Adres pocztowy: Grobli 12a
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Zadanie nr 12 Nowoczesny sprzedawca
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „Somar” S.C.
Email wykonawcy: k.baran@somar-sc.pl
Adres pocztowy: Grobli 12a
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ilość odwiedzin: 291
Nazwa dokumentu: 14.03.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2019-02-20 15:18:38
Data udostępnienia informacji: 2019-02-20 15:18:38
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-18 09:11:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner