logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
minus Zamówienia z wolnej ręki
   minus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2013 rok
         minus 15.07.2013 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C
            minus 24.07.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C
Numer ogłoszenia: 150187 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143349 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: USŁUGI SZKOLENIOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRZEGU - W ZAKRESIE ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ KAT. C.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKTYWNI PODDZIAŁANIE 6.1.3.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, ul. KRAKOWSKA 15, 49-200 GRODKÓW, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3910,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3910,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3910,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C. W dniu 20.02.2013r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pod numerem 72726 - 2013 z zakresu Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C1, C+E, C1+E - kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub szkolenie okresowe na przewóz rzeczy; D, D1, D+E, D1+E - kwalifikacja wstępna na przewóz osób lub szkolenie okresowe na przewóz osób. Zadanie nr 1: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C - 2 os.; Zadanie nr 2: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. D - 1 os.; Zadanie nr 3: Szkolenie okresowe kat. C lub D - 10 os. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających do 30% zamówienia podstawowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.03.2013r. zawarto stosowną umowę szkoleniową z Ligą Obrony Kraju Ośrodkiem Szkolenia Kierowców, ul. Krakowska 15, 49-200 Grodków. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ilość odwiedzin: 230
Nazwa dokumentu: 24.07.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pietryka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Pietryka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-24 14:43:27
Data udostępnienia informacji: 2013-07-24 14:43:27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-24 14:48:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner