logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      minus 2015 rok
         plus 26.01.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Spawacz MIG-MAG-TIG"
         minus 13.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych.."
            minus 24.02.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
         plus 17.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących..
         plus 23.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową "Operator maszyn sterowanych numerycznie".
         plus 13.03.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową "Operator maszyn sterowanych numerycznie".
         plus 31.03.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową "Operator maszyn sterowanych numerycznie".
         plus 18.11.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 24.02.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Brzeg: Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Numer ogłoszenia: 19935 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników, osób przyjmowanych do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w: a) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1184 z późn. zm.); b) rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.); c) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15.07.2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014, poz. 949). Część A. Przeprowadzanie badań profilaktycznych polegać będzie na realizowaniu: a) badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, b) badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, c) badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni. 1. Badania wstępne wykonywane będą kandydatom do pracy - w liczbie około 6 osób, 2. Badania okresowe wykonywane będą pracownikom w ilości ok. 23 osób, 3. Badanie kontrolne wykonane zostanie, zgodnie z przewidywaniami Zamawiającego, około 6 osób. 4. Specjalistyczne badanie konsultacyjne - badanie okulistyczne w ilości ok. 39 osób, 5. Specjalistyczne badanie konsultacyjne - badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia w ilości ok. 5 osób. Badania pracowników kierujących samochodem w ramach wykonywania obowiązków służbowych obejmują: - badania i wydanie orzeczenia przez lekarza uprawnionego; - badanie przez lekarza specjalistę okulistę; - badanie widzenia kontrastowego (zmierzchowe) i wrażliwości na olśnienie (kontrastometr). Część B. Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu dla ok. 900 osób. Rodzaje badań: 1. Badania wstępne lekarza medycyny pracy - w liczbie około 900 osób, 2. Specjalistyczne badanie konsultacyjne, z tego: a) badanie okulistyczne w ilości ok. 200 osób; b) badanie laryngologiczne w ilości ok. 150 osób; c) badanie neurologiczne w ilości ok. 150 osób; 3. Badania pomocnicze, w tym: a) badania cukru we krwi w ilości ok. 10 osób; b) badanie audiometryczne w ilości ok. 15 osób. Osoby bezrobotne będą kierowane sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego. Część C. Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usług organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego, w tym oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, w tym: 1. dopuszczających do uczestnictwa bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach i w przygotowaniu zawodowym, celem przydatności do pracy: a) badania ogólnolekarskie (ok. 300 osób), - konsultacje specjalistyczne, stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, w zależności od wymagań Wykonawcy (laryngologiczne - ok. 150 osób, okulistyczne - ok. 150 osób, neurologicznych - 150osób), b) badania wysokościowe (badania ogólnolekarskie - ok. 24 osoby), - konsultacje specjalistyczne, stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, w zależności od wymagań Wykonawcy (laryngologiczne - ok. 24 osoby, neurologiczne - ok. 24 osoby, okulistyczne - ok. 24 osoby), c) badanie do potwierdzenia świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy - ok. 40 osób, d) badanie kierowców z wydaniem orzeczenia, w tym kierowców taksówek (ok. 30 osób) e) badania pomocnicze do badań kierowców: - badanie cukru we krwi (ok. 80 osób), - badanie audiometryczne (ok. 80 osób). f) badania lekarza medycyny pracy po badaniu sanitarno - epidemiologicznym - ok 40 osób. (badania lekarskie do pracowniczej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych stwierdzające możliwości uczestnictwa w szkoleniach i przygotowaniach zawodowych). 2. przydatności zawodowej do pracy i zawodu dla bezrobotnych i poszukujących pracy (badania lekarskie dotyczące wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu - art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) badania ogólnolekarskie (ok. 200 osób), b) konsultacje specjalistyczne stwierdzające przydatność zawodową do pracy i zawodu w zależności od wymagań Wykonawcy: - laryngologiczne - ok. 80 osób, - neurologiczne - ok. 80 osób, - okulistyczne - ok. 80 osób. Inne badania, nie nazwane, niezbędne dla osoby bezrobotnej - wykonane zostaną na zasadzie refakturowania na Zamawiającego, co oznacza, że koszty badań zostaną przeniesione na Zamawiającego po cenie zakupu Wykonawcy bez marży lub innego wynagrodzenia. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierać: - określenie rodzaju badania profilaktycznego, które ma zostać wykonane, - w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska, zawierać będzie określenie stanowiska pracy, - w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, - informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarz medycyny pracy orzeknie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub szkolenia i wystawi na potwierdzenie stosowne zaświadczenie, które przekaże osobie badanej. Zamawiający oczekuje, że wszelkiego rodzaju badania i ewentualne konsultacje realizowane będą na terenie miasta Brzeg w miejscu, które Wykonawca wskaże w ofercie, pomiędzy godzinami 9.00 a 13.00..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadanie wpisu do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: posiada¬nia wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 - załącznik nr 3 do SIWZ; 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1184 z późn. zm.) - dot. części A, B, C postępowania, 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; 7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych; 9. Formularz dotyczący podwykonawców z określeniem ich udziału w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ. 10. Oświadczenie o funkcjonowaniu w ramach grupy kapitałowej. 11. Jeżeli w postępowaniu występuje konsorcjum, Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Doświadczenie w wykonywaniu badań z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) w 2014 r. - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający zaproponuje podpisanie stosownej umowy według załączonego projektu - załącznik nr 5A, 5B, 5C do niniejszej SIWZ. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych w zakresie nie uregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 4. W przypadku wyczerpania limitu kwotowego, odpowiadającego cenie oferty Wykonawcy przed upływem terminu końca umowy, nastąpi wygaśnięcie umowy. 5. Zmiana miejsca wykonywania badań, gdy wynika ona z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od Wykonawcy będzie możliwa wyłącznie na terenie miasta Brzeg, na pisemny wniosek Wykonawcy z informacją o zmianie miejsca wykonywania badań po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32 49-300 Brzeg pokój 25, piętro II.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32 49-300 Brzeg Sekretariat, pokój 16, piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie badań profilaktycznych pracowników i osób przyjmowanych do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzanie badań profilaktycznych polegać będzie na realizowaniu: a) badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, b) badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, c) badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni. 1. Badania wstępne wykonywane będą kandydatom do pracy - w liczbie około 6 osób, 2. Badania okresowe wykonywane będą pracownikom w ilości ok. 23 osób, 3. Badanie kontrolne wykonane zostanie, zgodnie z przewidywaniami Zamawiającego, około 6 osób. 4. Specjalistyczne badanie konsultacyjne - badanie okulistyczne w ilości ok. 39 osób, 5. Specjalistyczne badanie konsultacyjne - badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia w ilości ok. 5 osób. Badania pracowników kierujących samochodem w ramach wykonywania obowiązków służbowych obejmują: - badania i wydanie orzeczenia przez lekarza uprawnionego; - badanie przez lekarza specjalistę okulistę; - badanie widzenia kontrastowego (zmierzchowe) i wrażliwości na olśnienie (kontrastometr)..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Doświadczenie w wykonywaniu badań z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) w 2014 r. - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu dla ok. 900 osób..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaje badań: 1. Badania wstępne lekarza medycyny pracy - w liczbie około 900 osób, 2. Specjalistyczne badanie konsultacyjne, z tego: a) badanie okulistyczne w ilości ok. 200 osób; b) badanie laryngologiczne w ilości ok. 150 osób; c) badanie neurologiczne w ilości ok. 150 osób; 3. Badania pomocnicze, w tym: a) badania cukru we krwi w ilości ok. 10 osób; b) badanie audiometryczne w ilości ok. 15 osób. Osoby bezrobotne będą kierowane sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.80.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Doświadczenie w wykonywaniu badań z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) w 2014 r. - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usług organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego, w tym oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. dopuszczających do uczestnictwa bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach i w przygotowaniu zawodowym, celem przydatności do pracy: a) badania ogólnolekarskie (ok. 300 osób), - konsultacje specjalistyczne, stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, w zależności od wymagań Wykonawcy (laryngologiczne - ok. 150 osób, okulistyczne - ok. 150 osób, neurologicznych - 150osób), b) badania wysokościowe (badania ogólnolekarskie - ok. 24 osoby), - konsultacje specjalistyczne, stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym, w zależności od wymagań Wykonawcy (laryngologiczne - ok. 24 osoby, neurologiczne - ok. 24 osoby, okulistyczne - ok. 24 osoby), c) badanie do potwierdzenia świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy - ok. 40 osób, d) badanie kierowców z wydaniem orzeczenia, w tym kierowców taksówek (ok. 30 osób) e) badania pomocnicze do badań kierowców: - badanie cukru we krwi (ok. 80 osób), - badanie audiometryczne (ok. 80 osób). f) badania lekarza medycyny pracy po badaniu sanitarno - epidemiologicznym - ok 40 osób. (badania lekarskie do pracowniczej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych stwierdzające możliwości uczestnictwa w szkoleniach i przygotowaniach zawodowych). 2. przydatności zawodowej do pracy i zawodu dla bezrobotnych i poszukujących pracy (badania lekarskie dotyczące wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu - art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) badania ogólnolekarskie (ok. 200 osób), b) konsultacje specjalistyczne stwierdzające przydatność zawodową do pracy i zawodu w zależności od wymagań Wykonawcy: - laryngologiczne - ok. 80 osób, - neurologiczne - ok. 80 osób, - okulistyczne - ok. 80 osób. Inne badania, nie nazwane, niezbędne dla osoby bezrobotnej - wykonane zostaną na zasadzie refakturowania na Zamawiającego, co oznacza, że koszty badań zostaną przeniesione na Zamawiającego po cenie zakupu Wykonawcy bez marży lub innego wynagrodzenia. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierać: - określenie rodzaju badania profilaktycznego, które ma zostać wykonane, - w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska, zawierać będzie określenie stanowiska pracy, - w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, - informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarz medycyny pracy orzeknie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub szkolenia i wystawi na potwierdzenie stosowne zaświadczenie, które przekaże osobie badanej..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.80.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Doświadczenie w wykonywaniu badań z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) w 2014 r. - 20

 

Dyrektor

PUP w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Załączniki do pobrania: 2015-02-13 14:17:06 - Dokumentacja (396.13 kB)

Ilość odwiedzin: 625
Nazwa dokumentu: 13.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych.."
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2015-02-13 12:31:39
Data udostępnienia informacji: 2015-02-13 12:31:39
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 14:17:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner