logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
minus Ogłoszenia archiwalne
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   minus 2012 rok
      minus 19.03.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety górą"
         minus 02.04.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety Górą"
         minus 04.04.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety górą"
      plus 16.03.2012 - Specjalista ds. aktywizacji
      plus 17.02.2012 - Referent - Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu "Po Klucz do Biznesu 2!"
      plus 17.02.2012 - Specjalista ds. rejestracji
      plus 17.02.2012 - Referent - Specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli "PO Klucz do Biznesu 2!"
      plus 07.02.2012 - Referent - Specjalista ds. rozliczeń finansowych
      plus 06.02.2012 - Doradca zawodowy
      plus 06.02.2012 - Referent - Specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli " Po Klucz do Biznesu 2!"
      plus 06.02.2012 - Specjalista ds. Rejestracji
      plus 02.02.2012 - Referent - koordynator projektu "Stała Praca"
      plus 13.01.2012 - Specjalista ds. Aktywizacji
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG > Ogłoszenia archiwalne > 2012 rok > 19.03.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety górą"

Spis dokumentów:
1. 02.04.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety Górą"
2. 04.04.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety górą"

Brzeg, dn. 19.03.2012r.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO  URZĘDU PRACY

W BRZEGU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 KSIĘGOWY

 W PROJEKCIE „KOBIETY GÓRĄ”

 WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU

 

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 

1)    jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2)    wykształcenie wyższe,

3)  ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

5)  niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    nieposzlakowana opinia,

7)   doświadczenie zawodowe: minimum 12 miesięcy w tym 6 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia,

8)  praktyczna znajomość programów środowisk MS Office (Word, Excel) oraz Open

Office (Writer, Calc) i korzystania z internetu,

9)    praktyczna znajomość oprogramowania poczty elektronicznej MS Outlook,

10) znajomość obsługi programu SYRIUSZ w zakresie realizowanych zadań na zajmowanym stanowisku,

11) biegła obsługa urządzeń biurowych (skaner, fax, drukarka),

12) znajomość przepisów prawa z zakresu:

a)    Kodeksu postępowania administracyjnego,

b)    Kodeksu pracy,

c)    Kodeksu cywilnego,

d)    ustawy o finansach publicznych,

e)    ustawy o rachunkowości,

f)     ustawy o ochronie danych osobowych,

g)    ustawy o pracownikach samorządowych,

h)   ustawy Prawo zamówień publicznych,

i)     ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,

j) Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL z dnia 1 stycznia 2012r.,

k)    Zasady finansowania PO KL,

l)     Szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wydatków strukturalnych.

 

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 

1)    wysoka kultura osobista,

2)    umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

3)    umiejętność pracy pod presją czasu,

4)    umiejętność nawiązywania kontaktów,

5)    odporność na stres,

6)    odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność,

7)    empatia, życzliwość i bezstronność,

8)    inicjatywność, kreatywność,

9)    odporność emocjonalna i zrównoważenie,

10) samokontrola,

11) zdolności organizacyjne,

12) sumienność,

13) poczucie odpowiedzialności moralno-społecznej,

14) zdolności do aktualizowania wiedzy,

15) dokładność i systematyczność,

16) rozróżnianie podstawowych praw pracodawcy i pracobiorcy,

17) rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,

18) dostosowywanie się do zmian,

19) umiejętność stosowania przepisów,

20) umiejętność opracowywania i nanoszenia zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

21) znajomość funkcjonowania samorządu powiatowego,

22) umiejętność sporządzania podstawowych pism i dokumentów.,

23) znajomość systemu informatycznego SYRIUSZ,

24) doświadczenie praktyczne w projektach PO KL.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) gromadzenie i weryfikacja poprawności, kompletności i rzetelności przedłożonych dokumentów finansowych dotyczących projektu,

2)  dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych projektu,

3)  dekretowanie i ewidencjonowanie operacji finansowych w programie komputerowym SYRIUSZ,

4) przestrzeganie dyscypliny wydatków, a w szczególności kwalifikowalności wydatków wg poszczególnych zadań projektu – analizowanie, reagowanie-monitorowanie,

5)  kontrola wydatków z planem finansowym projektu przed dokonaniem zapłaty,

6)  sporządzanie przelewów, dokonywanie zapłaty,

7) przygotowanie dokumentacji do wniosków o płatność w ramach realizowanego projektu: sporządzanie tabel, załączników,

8)  rozliczenie środków finansowych, otrzymanych na realizację projektu,

9)  przygotowanie załączników do sprawozdań RB-23, RB-28 i bilansu,

10)  sporządzanie innych dokumentów dotyczących rozliczenia wydatków projektu,

11)  archiwizowanie zgodnie z przyjętymi zasadami,

12) współpraca z koordynatorem projektu oraz innymi stanowiskami w zakresie realizowanego projektu

13)  wykonywanie zadań zleconych przez Głównego księgowego dotyczących projektu PO KL.

 

4. Zakres odpowiedzialności:

Pracownik ponosi odpowiedzialność za:

a)  terminowe załatwianie spraw na stanowisku pracy,

b)  prawidłowość sporządzanych dokumentów,

c)  dobrą współpracę z pracownikami w zakresie załatwianych spraw,

d)  odpowiedzialność materialną z art. 114-122 Kodeksu pracy

e)  odpowiedzialność materialną za prawidłową realizację projektu.

 

5.    Dodatkowe informacje:

1) umowa na czas trwania projektu pn.”Kobiety Górą” na okres od 02.04.2012r. do 31.07.2013r.

 

6.  Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,

2)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)    oryginał kwestionariusza osobowego (kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu do pobrania na stronie http://pup.brzeg.sisco.info lub  w pokoju Nr 25 tut. urzędu,

4) kserokopie świadectw pracy  lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność

z oryginałem),

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

6)    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,

7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni  praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

9)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, jeżeli kandydat takie posiada,

10) zaświadczenie poświadczające odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pok. Nr 16 lub przesłać w terminie do dnia 30.03.2012r. godz. 1000

pod adresem :              

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32

49-300 Brzeg

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy w projekcie „Kobiety Górą” – Wydział Finansowo-Księgowy Powiatowego  Urzędu Pracy w Brzegu”.

Każdy dokument aplikacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w dniu 30.03.2012r. o godz. 1015.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 pok. Nr 25 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (77) 4441390-2 wew.141.

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej każdy dopuszczony do II etapu kandydat zostanie poinformowany indywidualnie w pok. Nr 25 lub telefonicznie pod nr tel. (77) 4441390-2 wew. 141.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie zostały zakwalifikowane mogą być odebrane osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 .

                              


Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

 

Ilość odwiedzin: 741
Nazwa dokumentu: 19.03.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety górą"
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-03-19 14:03:44
Data udostępnienia informacji: 2012-03-19 14:03:44
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 14:18:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner