logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      minus 2014 rok
         plus 17.11.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatu Brzeskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 12.03.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową kierowców pn. "Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat C
         plus 28.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową kierowców pn. "Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat C
         plus 21.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Nowoczesny malarz-tapeciarz"
         plus 18.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psych. w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy..
         plus 14.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         minus 30.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Nowoczesny malarz-tapeciarz"
            minus 19.02.2014 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
            minus 6.02.2014 - Wyjaśnienia treści SIWZ
         plus 28.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 10.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 19.02.2014 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. 6.02.2014 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Brzeg: Nowoczesny malarz-tapeciarz
Numer ogłoszenia: 34198 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nowoczesny malarz-tapeciarz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: usługa szkoleniowa pn. Nowoczesny malarz-tapeciarz dla do 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. AKTYWNI poddz. 6.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna przez złożenie oświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna poprzez złożenie załącznika nr 6 do oferty (wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie 3 usługi szkoleniowe, w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia). Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zamawiający uzna poprzez złożenie załącznika nr 5 do oferty (wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia urządzeń oraz maszyn, jakimi dysponuje wykonawca). Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna poprzez złożenie załącznika nr 4 do oferty (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, które są niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności). Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do SIWZ), 2.preliminarz kosztów (wg wzoru określonego w zał. nr 3 do oferty), 3.szczegółowy program szkolenia (wg wzoru określonego w zał. nr 7 do oferty wraz z załącznikami), 4.Certyfikat Jakości Usług, jeśli Wykonawca posiada taki certyfikat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 5.wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - zgodnego z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186) 6.oświadczenie o podwykonawstwie, (wg wzoru określonego w zał. nr 9 do oferty), jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak oświadczenia będzie równoznaczne z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 7.pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 8.pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadający dokument udzielonego zakresu pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - Kwalifikacje kadry dydatkycznej - 28
3 - Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, Sekretariat, pok. Nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. AKTYWNI poddz. 6.1.3 i FP..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2014-02-03 11:32:10 - Dokumenty przetargowe (1.74 MB)

Ilość odwiedzin: 785
Nazwa dokumentu: 30.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Nowoczesny malarz-tapeciarz"
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2014-01-30 11:07:48
Data udostępnienia informacji: 2014-01-30 11:07:48
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 11:32:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner