logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         minus 14.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi archiwisty
         minus 18.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi archiwisty
         minus 30.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy
         plus 06.02.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy
         minus 12.02.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak”
         minus 04.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Konsultant ślubny"
         minus 05.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Operator koparko-ładowarki klasa III"
         minus 05.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Operator koparki klasa II"
         minus 26.04.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizacje oraz realizację szkolenia pn. "Florysta"
         plus 07.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy w projekcie Kobiety Górą".
         minus 24.05.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie Strażak"
         plus 06.09.2013 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację 3 dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Górach Opawskich dla uczestników projektu "Stała Praca" poddziałanie 7.2.1 POKL
         minus 27.09.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.:"Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego"
         minus 18.09.2013 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 13 uczestników projektu wraz z 2 opiekunami z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem.
            minus 27.09.2013 - Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem autobusu
         minus 07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego"
         minus 04.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Diagnosta samochodowy"
         minus 07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator ładowarki"
         minus 07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator koparko-ładowarki"
         minus 07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "iRATA"
         minus 17.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Palacz C.O."
         minus 22.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator koparko-ładowarki"
         minus 19.11.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego"
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 27.09.2013 - Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem autobusu

 Projekt „Stała Praca

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

Brzeg, 18.09.2013r.

PR-4532-SP-47- wyjazd/2013

 

SPECYFIKACJA

 

W związku z realizacją projektu pn. STAŁA PRACA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1., Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 13 uczestników projektu wraz z 2 opiekunami z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60172000-4    Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

         

Szczegółowe informacje:

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „SUDETY”

Pokrzywna 75, 48-267 Jarnołtówek, woj. opolskie

Termin: 5 i 7 listopada 2013 r.

 

       Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na wynajęciu autobusu dla 15 osób z Brzegu do Pokrzywnej (przejazd w obie strony).

5 listopada (wtorek) - autokar musi być podstawiony pod Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 o godz. 7:45.  Wyjazd o godz. 8:00.

7 listopada (czwartek) - autokar winien być podstawiony pod Ośrodek o godz. 16:30. Wyjazd o godz. 16:45.

Trasa ma przebiegać: Brzeg - Grodków (rynek) – Pokrzywna (Ośrodek „SUDETY”) - analogicznie powrót.

Zamawiający planuje, że długość trasy nie przekroczy w jedną stronę 80 km.

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- ewentualne opłaty parkingowe leżą po stronie przewoźnika,

- Wykonawca (firma przewozowa) jest odpowiedzialna za ubezpieczenie osób od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas organizowanego przejazdu.

- Wykonawca gwarantuje, że posiada stosowną licencję na autokar,

- Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdu,

- w przypadku awarii autokaru Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia go innym autokarem oraz poniesienia kosztów związanych z przemieszczeniem podróżnych i ewentualnych innych dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, posiłki).

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać cenę brutto, w tym VAT za wykonanie zamówienia zgodnie z powyższym opisem.

- Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert cenowych.

- Na ofertę składa się Arkusz oferty (załącznik nr 1).

- Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wyjazdem, tj. koszt przejazdu, wynagrodzenie kierowcy oraz ubezpieczenie NNW wszystkich przewożonych osób.

 

KRYTERIUM WYBORU OFERT:

Najniższa cena brutto - 100%.

W przypadku, gdy najniższą cenę zawierać będą przynajmniej dwie oferty Zamawiający zaproponuje tym Wykonawcom, możliwość złożenia ofert dodatkowych w terminie dwóch dni.

 

UWAGI:

Zamawiający informuje, że budżet projektu ma ustalone koszty na poziomie netto na cały okres trwania projektu. Zamawiający dysponuje określonym budżetem na realizację projektu i jeżeli żadna z ofert nie będzie niższa lub równa przewidzianemu na ten cel budżetowi to procedura ofertowa nie zostanie rozstrzygnięta i Zamawiający ponownie rozpocznie postępowanie ofertowe.

Zapłata za usługę nastąpi przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury od Wykonawcy, pod warunkiem dostępności środków unijnych na rachunku projektu.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32
lub przesłać na adres e- mail: braczkowska@pup.brzeg.pl w terminie do dnia 27.09.2013 r. do godz. 13:00

 W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 15 osób z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem".

 

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są nadto podmioty niespełniające warunków udziału w postępowaniu.

        Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Panią Barbarą Raczkowską pod numerem telefonu: 77 444 13 90-92 wew. 140 lub osobiście w PUP Brzeg,
ul. Armii Krajowej 32 p. 29 (II piętro).

Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą poczty elektronicznej (braczkowska@pup.brzeg.pl ), przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna.

Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. O ewentualnym wybraniu oferty zostaniecie Państwo poinformowaniu telefoniczne lub listownie nie później niż w terminie 14 dni od daty terminu końcowego składnia ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy zostanie ogłoszone na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info/?id=491

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2013-09-18 13:18:39 - Wzór umowy (191.32 kB)
2013-09-18 15:18:23 - Formularz ofertowy (209.50 kB)

Ilość odwiedzin: 708
Nazwa dokumentu: 18.09.2013 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 13 uczestników projektu wraz z 2 opiekunami z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem.
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gardyna
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gardyna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-18 11:58:48
Data udostępnienia informacji: 2013-09-18 11:58:48
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 15:18:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner