logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      minus 2012 rok
         minus 27.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs komputerowy w ramach projektu Kobiety górą"
         minus 12.07.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakupu materiałów szkoleniowo-dydaktycznych w ramach projektu Kobiety górą"
         minus 29.08.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca""
         minus 20.08.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca""
         minus 07.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
         minus 18.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
         minus 21.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
         plus 05.10.2012 - Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         minus 11.10.2012 - Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe podłóg) w pomieszczeniach Nr 15, 16 i 17 na pierwszym piętrze budynku położone w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32
         plus 18.10.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na realizację 3 dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Górach Opawskich dla uczestników projektu "Stała Praca"
         plus 30.10.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na "Wynajem autobusu wraz z kierowcą"
         plus 13.11.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na przeprowadzenie kursu pn: "Wykorzystanie komputera w praktyce”
         minus 22.11.2012 - Zapytanie ofertowe na zakup poczęstunku na potrzeby projektu „STAŁA PRACA” Poddzialanie 7.2.1. PO KL
         plus 13.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
         plus 06.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
         plus 17.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 Brzeg, 26.06.2012r.

PR-I-4532-KG-1-14/2012

 

              W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza do składania oferty cenowej do przeprowadzenia  kursu komputerowego w ramach projektu  pn. Kobiety Górą, Poddziałanie 6.1.1.

Przewidziana forma zatrudnienia w ramach powyższego zadania – umowa zlecenie dla osoby fizycznej.

       Cel wsparcia:

-    przeprowadzenie kursu komputerowego w stopniu podstawowym;

-    grupa docelowa składa się z 11 osób bezrobotnych, uczestniczących w zajęciach jako jedna grupa;

-    uczestnikami kursu są kobiety powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne matki samotnie wychowujące dzieci do lat 6.

Termin realizacji zajęć:

Lipiec- Wrzesień  2012r.

Przewidziana liczba godzin:

Spotkania 3 razy w tygodniu po 3 godziny; przewidziano przeprowadzenie 110 godzin zajęć z zakresu podstawowej znajomości obsługi komputera, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer.

Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do wydania zaświadczeń po ukończonym kursie (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).

Zakres szkolenia:

       1. Podstawy technik informatycznych.

       2. Użytkowanie komputerów, w tym m.in.:

                        Zarządzanie oknami.

  • Eksplorator – kopiowanie dokumentów, usuwanie, przenoszenie, tworzenie skrótów.
  • Definiowanie oraz wykonywanie operacji na plikach i folderach.
  • Dostosowywanie własnego środowiska pracy przez użytkownika do własnych potrzeb i oczekiwań np. zmiana tła, wygaszacza ekranu.
  • Panel sterowania.
  • Podstawowe programy dostępne w środowisku MS Windows.
  • Korzystanie z Pulpitu Windows.

        3. MS Word - przetwarzanie tekstów, w tym:.

§  Praca w edytorze Microsoft Word.

§  Tworzenie, zapisywanie i otwieranie dokumentów w edytorze tekstów MS Word.

§  Edycja tekstu dokumentów i wykonywanie operacji na nich.

§  Dokonywanie korekty tekstu oraz pisowni.

§  Formatowanie tekstów, akapitów i całego dokumentu.

§  Przygotowywanie dokumentów do wydruku.

§  Podgląd i drukowanie.

§  Tworzenie, formatowanie i edycja tabel.

§  Wstawianie elementów graficznych.

§  Korzystanie z pomocy edytora tekstów.

§  Import tekstu z innych programów.

       4. MS Excel – arkusze kalkulacyjne, w tym m.in.:

§  Praca w arkuszu Microsoft Excel.

§  Podstawowe funkcje i zastosowania arkusza kalkulacyjnego.

§  Wprowadzanie danych do arkusza i ich edycja.

§  Formatowanie danych - komórka, wiersz, kolumna, arkusz.

§  Korzystanie z gotowych formuł i tworzenie własnych formuł obliczeniowych.

§  Ustawienia strony i przygotowanie arkusza do wydruku.

§  Podgląd i drukowanie.

§  Sortowanie danych.

§  Organizowanie i prezentowanie danych w arkuszu.

§  Tworzenie i edycja wykresów.

       5. MS Paint, MS PowerPoint, w tym m.in.:

§  Używanie narzędzi graficznych.

§  Rysowanie prostokątów, okręgów, tekstu i linii.

§  Używanie kolorów, cieniowania i ramek.

§  Kopiowanie i zmiana rozmiarów narysowanych obiektów

§  Ogólna charakterystyka programu PowerPoint.

§  Zasady tworzenia prezentacji.

§  Elementy składowe strony prezentacji,

§  Slajdy, notki, tryb przeglądu wszystkich slajdów

        6. Internet, w tym m.in.:

§  Charakterystyka sieci Internet.

§  Obsługa przeglądarek internetowych w celu przeglądania stron WWW.

§  Korzystanie z poczty elektronicznej – zakładanie i obsługa.

§  Zaawansowane wyszukiwanie pożądanych informacji w sieci Internet.

§  Dostosowywanie przeglądarki internetowej do własnych potrzeb.

        7. Podpis elektroniczny i elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

 

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia powinni umieć: zarządzać danymi utworzonymi w trakcie pracy, przechowywać je, kopiować, przenosić lub usuwać, przenosić dane na napędy zewnętrzne, wymieniać dane między różnymi komputerami, możliwie biegle obsługiwać edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, obsługiwać programy MS Paint, MS PowerPoint w stopniu podstawowym, sprawnie korzystać z Internetu, założyć konto pocztowe na którymś z darmowych portali, oraz je obsługiwać, rozumieć znaczenia obiegu dokumentów elektronicznych i znać zasady stosowania podpisu elektronicznego. Trener wykonawcy będzie uprawniony dostosowywać program szkolenia do potrzeb uczestników i na pewne moduły poświęcać więcej czasu, a na inne mniej, w zależności od postępów uczestników w nauce.

Wymagania dot. wykładowcy:

-        wykształcenie wyższe kierunkowe,

-        co najmniej rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku informatyka
lub nauczyciela informatyki
,

-        wiedzy w zakresie użytkowania sieci Internet, biegłej znajomości obsługi edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Point i Power Point
(w wersji co najmniej Office 2000).

Informacje dodatkowe:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na niewielkie wydłużenie /przesunięcie lub skrócenie terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. Powyższa zgoda jest uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody nie będą naliczane kary umowne. Wydłużenie/przesunięcie lub skrócenie realizacji usługi możliwe jest również wówczas,
gdy będą wymagały tego okoliczności realizacji projektu.

Ponadto jeżeli uczestnik przerwie kurs, Zamawiający może skierować na zwolnione miejsce nową osobę uprawnioną,  która zobowiązana jest realizować obowiązki uczestnika szkolenia na zasadach określonych niniejszą umową. W takim przypadku Zamawiający pokryje koszty  zajęć zgodnie z umową zawartą na realizację zajęć grupowych. Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości do przeprowadzenia zajęć z nowym uczestnikiem
w zakresie przerobionego już materiału.

Miejsce realizacji zajęć:

Szkolenia odbywać się będzie w sali w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione własne stanowisko komputerowe.

Oferta powinna zawierać:

1.   CV z opisanym dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.

2.   Kserokopię dokumentacji potwierdzającej uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
w/w kursu.

3.  Proponowaną stawkę za godzinę zegarową zajęć.

Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy  składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 lub przesłać na adres e - mail: braczkowska@pup.brzeg.pl
 w terminie do dnia 02.07.2012 r. do godz. 10:00.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie o cenę– kurs komputerowy w projekcie KOBIETY GÓRĄ”.

Kryterium wyboru ofert:

1.    Najniższa cena za godzinę zegarową zajęć - 100%.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Załączniki do pobrania: 2012-06-27 14:01:20 - Oferta cenowa (250.38 kB)

Ilość odwiedzin: 812
Nazwa dokumentu: 27.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs komputerowy w ramach projektu Kobiety górą"
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-02-28 14:53:02
Data udostępnienia informacji: 2012-02-28 14:53:02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-27 14:05:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner