logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         plus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         minus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
            minus 13.12.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            minus 13.12.2013 - Modyfikacja treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 31.12.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Numer ogłoszenia: 540910 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 497304 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, o parametrach minimalnych opisanych w zał. Nr 3 do formularza oferty - Opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3, 30.23.72.80-5, 30.23.74.60-1, 30.23.74.10-6, 31.22.48.10-3, 30.23.44.00-2, 30.21.31.00-6, 48.76.10.00-0, 38.65.20.00-0, 30.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Atabajt Roik Słowik Mazurkiewicz sp. jawna, ul. Kośnego 50, 45-375 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8778,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 8923,65
Oferta z najniższą ceną: 8923,65 / Oferta z najwyższą ceną: 12932,39
Waluta: PLN.


Część NR: 2  

Nazwa: Zakup i aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ZETO Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, ul. Oleska 7, 45-052 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6748,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6888,00
Oferta z najniższą ceną: 6888,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8979,04
Waluta: PLN.


Część NR: 3  

Nazwa: Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie 230V w pomieszczeniu serwerowni
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Virtual Technologies IT sp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5412,00
Oferta z najniższą ceną: 5412,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6150,00
Waluta: PLN.


Część NR: 4  

Nazwa: Zakup projektorów multimedialnych
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Virtual Technologies IT sp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 13400,00
Oferta z najniższą ceną: 13400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13479,98
Waluta: PLN.


Część NR: 5  

Nazwa: Zakup urządzeń wyświetlających oferty pracy z możliwością wydruku
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
HULIO Agencja Interaktywna Magdalena Paterak, ul. Piaskowa 4, 46-070 Wawelno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14634,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14760,00
Oferta z najniższą ceną: 14760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14760,00
Waluta: PLN.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 698
Nazwa dokumentu: 31.12.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-31 09:42:47
Data udostępnienia informacji: 2013-12-31 09:42:47
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-31 09:46:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner