logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         plus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         minus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
            minus 14.11.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            minus 12.11.2013 - Modyfikacja SIWZ
            minus 25.11.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 25.11.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            minus 11.12.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 25.11.2013r.

OR-3411-14/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”

 

Pakiet III- Zakup  urządzeń wielofunkcyjnych

W ramach niniejszego pakietu złożono 1 ofertę wskazaną w protokole otwarcia jako Oferta Nr 3.

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez

 

ELTROPOL Zakład Elektroniki

 45-706 Opole, ul. Piłsudskiego 15-17c

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Pakiet III (kryterium wyboru oferty:  Cena brutto 70%, Gwarancja 15%, Wydajność bębnów światłoczułych 15%)

 

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty:                               40 585,08zł

Oferta z najniższą ceną:                            40 585,08zł

Oferta z najwyższą ceną:                           40 585,08zł

 

W postępowaniu w ramach Pakietu III złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium wyboru -

Cena brutto - 70%

Gwarancja - 15%

Wydajność bębnów światłoczułych - 15%

3

ELTROPOL Zakład Elektroniki, 45-706 Opole, ul. Piłsudskiego 15-17c

Cena brutto - 70 pkt

Gwarancja - 15 pkt

Wydajność bębnów światłoczułych - 10 pkt

 Łączna uzyskano - 95,00 pkt

 

Pakiet IV - Zakup multimedialnej platformy do wizualizacji informacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W ramach niniejszego pakietu złożono 2 oferty wskazane w protokole otwarcia jako Oferta Nr 1 oraz  Oferta Nr 7.

 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez

 

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

40-022 Katowice, ul. Damrota 6/3

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Pakiet IV (kryterium wyboru oferty:  Cena brutto 70%, Gwarancja 15%, Wsparcie techniczne 15%)

 

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty:                               79 150,50zł

Oferta z najniższą ceną:                            79 150,50zł

Oferta z najwyższą ceną:                           79 150,50zł

 

W postępowaniu w ramach Pakietu IV złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium wyboru-

Cena brutto - 70%

Gwarancja - 15%

Wsparcie techniczne - 15%

1

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

40-022 Katowice, ul. Damrota 6/301

Cena brutto - 70 pkt

Gwarancja - 5 pkt

Wsparcie techniczne - 10 pkt

Łączna uzyskano - 85,00 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu IV została odrzucona następująca oferta:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  UWAGI

7

INFOBOX Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 9

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta nr 7

 

Wykonawca INFOBOX Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 9  na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami) oraz brakujących dokumentów. Wykonawca   nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

 

Pakiet V - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

W ramach niniejszego pakietu złożono 1 ofertę wskazaną w protokole otwarcia jako Oferta Nr 1.

 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez

 

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

40-022 Katowice, ul. Damrota 6/301

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Pakiet V (kryterium wyboru oferty:  Cena brutto 85%, Gwarancja 15%)

 

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty:                                 9 594,00zł

Oferta z najniższą ceną:                               9 594,00zł

Oferta z najwyższą ceną:                             9 594,00zł

 

W postępowaniu w ramach Pakietu V złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium wyboru-

Cena brutto - 85%

Gwarancja - 15%

1

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

40-022 Katowice, ul. Damrota 6/301

Cena brutto - 85 pkt

Gwarancja - 5 pkt

Łączna uzyskano - 90,00 pkt

Pakiet VI - Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

W ramach niniejszego pakietu złożono 4 oferty wskazane w protokole otwarcia jako Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 8 oraz Oferta Nr 9.

 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 9, złożoną przez

 

ARTIM Sp. z o.o.

45-231 Opole, ul. Oleska 121

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Pakiet VI (kryterium wyboru oferty:  Cena brutto 100%).

 

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty:                                 5 296,16zł

Oferta z najniższą ceną:                              5 296,16zł

Oferta z najwyższą ceną:                           18 099,45zł

 

W postępowaniu w ramach Pakietu VI złożone zostały 3 oferty nie podlegające odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium wyboru-

Cena brutto-100%

3

ELTROPOL Zakład Elektroniki, 45-706 Opole, ul. Piłsudskiego 15-17c

72,86 pkt

8

F.H.U. “GRAWIT”, 43-430 Skoczów, ul. Górny Bór 5

29,26 pkt

9

ARTIM Sp. z o.o., 45-231 Opole, ul. Oleska 121

100 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu VI została odrzucona następująca oferta:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  UWAGI

2

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna,

45-375 Opole, ul. Kośnego 50

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta nr 2

 

Wykonawca ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole,
ul. Kośnego 50 na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami). Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Pakiet IX - Zakup i aktualizacja (wznowienie) oprogramowania monitorującego ruch w sieci LAN/WAN

W ramach niniejszego pakietu złożono 2 oferty wskazane w protokole otwarcia jako Oferta Nr 2 oraz  Oferta Nr 5.

 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez

 

AXENCE Sp. z o.o.

31-532 Kraków, ul. Chodkiewicza 10/7A

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Pakiet IX (kryterium wyboru oferty:  Cena brutto 100%)

 

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty:                                 10 184,40zł

Oferta z najniższą ceną:                               10 184,40zł

Oferta z najwyższą ceną:                             10 184,40zł

 

W postępowaniu w ramach Pakietu IX złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium wyboru-

Cena brutto- 100%

5

AXENCE Sp. z o.o.

31-532 Kraków, ul. Chodkiewicza 10/7A

100 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu IX została odrzucona następująca oferta:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  UWAGI

2

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna,

45-375 Opole, ul. Kośnego 50

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta nr 2

 

Wykonawca ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole,
ul. Kośnego 50 na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami). Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 

Proszę o niezwłoczne odesłanie faksem zwrotnym na nr tel. 77/444-13-90 do 93 wew. 134 potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 

 

Ilość odwiedzin: 1067
Nazwa dokumentu: 25.11.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 14:11:31
Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 14:11:31
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 14:17:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner