logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         plus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         minus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
            minus 06.03.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            minus 06.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            minus 19.02.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            minus 19.02.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 06.02.2013 - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
            minus 05.02.2013 - Wyjaśnienia treści SIWZ
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 06.03.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. 06.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
3. 19.02.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
4. 19.02.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
5. 06.02.2013 - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
6. 05.02.2013 - Wyjaśnienia treści SIWZ

 Brzeg: Usługa szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: *C, C1, C+E, C1+E - kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy lub szkolenie okresowe na przewóz rzeczy, *D, D1, D+E, D1+E - kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób lub szkolenie okresowe na przewóz osób.
Numer ogłoszenia: 44964 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: *C, C1, C+E, C1+E - kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy lub szkolenie okresowe na przewóz rzeczy, *D, D1, D+E, D1+E - kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób lub szkolenie okresowe na przewóz osób..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: *C, C1, C+E, C1+E - kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy lub szkolenie okresowe na przewóz rzeczy, *D, D1, D+E, D1+E - kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób lub szkolenie okresowe na przewóz osób. Szkoleniem planuje się objąć do 55 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, jednak nie mniej niż 1 osobę bezrobotną, z tego: Zadanie nr 1: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C - 2 os. Zadanie nr 2: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. D - 1 os. Zadanie nr 3: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C - 40 os. Zadanie nr 4: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. D - 2 os. Zadanie nr 5: Szkolenie okresowe kat. C lub D - 10 os. Ww. osoby będą wysyłane na szkolenie pojedynczo. Wykonawca będzie przyjmował osoby kierowane przez Zleceniodawcę na bieżąco lub w warunkach wysokiej częstotliwości rozpoczynania szkoleń - co najmniej jeden raz w tygodniu. Zleceniodawca zastrzega, że nie gwarantuje, iż maksymalna liczba osób, o której mowa wyżej, będzie skierowana na szkolenie. Ilość osób kierowanych na szkolenie zależy bowiem od gotowości bezrobotnych do podjęcia szkolenia, na co Zleceniodawca nie ma wpływu, a zatem ilość osób skierowanych na szkolenie może być mniejsza. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy, z tytułu realizacji zadania, zostanie obliczone na podstawie liczby faktycznie przeszkolonych osób oraz wskazanej w formularzu ofertowym ceny szkolenia jednej osoby. Zleceniodawca przed rozpoczęciem szkolenia skieruje osoby na badania lekarskie oraz psychologiczne, które potwierdzą zdolność do odbycia szkolenia oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem odbytego szkolenia. Zaświadczenie lekarskie wraz z orzeczeniem lekarskim wydane na podstawie art. 43 pkt 2, art. 229 § 4 kodeksu pracy oraz art. 39j ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, Zleceniodawca przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem szkolenia.Program szkolenia w zakresie zadania nr 1 świadectwa kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy i zadania nr 2 świadectwa kwalifikacji wstępnej na przewóz osób powinien obejmować 280 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego), z tego: część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin zegarowych, część specjalistyczna - teoretyczna - 65 godzin zegarowych, część specjalistyczna - praktyczna (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 16 godzin zegarowych, zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 4 godziny zegarowe. Program szkolenia w zakresie zadania nr 3 świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy i zadania nr 4 świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób powinien obejmować 140 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego), z tego: część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin zegarowych, część specjalistyczna - teoretyczna - 33 godziny zegarowe, część specjalistyczna - praktyczne (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 8 godzin zegarowych, zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 2 godziny zegarowe. Program szkolenia w zakresie zadania nr 5, dotyczącego szkolenia okresowego na przewóz rzeczy/osób powinien obejmować 35 godzin zegarowych teorii. Zleceniodawca skieruje osoby, które: mają 21 lat i prawo jazdy kat. C lub C+E (wydane przed 10.09.2009r.), mają 23 lata i prawo jazdy kat. D lub D+E (wydane przed 10.09.2008r.). W tych godzinach należy ująć ocenę uczestnika szkolenia (egzaminy i sprawdziany). Zakres tematyczny i czas trwania poszczególnych zajęć musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 314 z późn. zm.). Szkolenie musi zakończyć się testem kwalifikacyjnym (egzaminem państwowym) przed Komisją powołaną przez odpowiedniego Wojewodę, którego koszty muszą zostać ujęte w preliminarzach kosztów (załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do OFERTY). Część specjalistyczna kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej musi zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu części podstawowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 314 z późn. zm.). Szkolenie dla uczestników z kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej z zakresu przewozu rzeczy/osób oraz szkolenia okresowego na przewóz rzeczy/osób należy przeprowadzić w ośrodku szkolenia w rozumieniu ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Zajęcia teoretyczne muszą zostać przeprowadzone w ośrodku szkolenia, o którym mowa w pkt. 5 i 9. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone z odpowiednio wykwalifikowanym wykładowcą. Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą spełniać odpowiednio wymagania opisane w: Ustawie z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 ze zm.); Ustawie o transporcie drogowym z dn. 6 września 2001r. (Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 ze zm.); Ustawie o kierujących pojazdami z dn. 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.); innych nie wymienionych aktach prawnych. Wymaga się, aby zajęcia praktyczne obejmowały zajęcia z jazdy w ruchu drogowym oraz w miejscu przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych. Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00. Liczba godzin zajęć teoretycznych na dany dzień szkolenia nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 7. Przeciętnie nie mniej, niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny. Łączny czas trwania zajęć teoretycznych oraz przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami teoretycznymi musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 314). Zajęcia praktyczne w części specjalistycznej dla poszczególnych osób muszą odbywać się nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Więcej informacji w załaczniku Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 30% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnego wpisu do właściwego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz wykaże, że Wykonawca jest jednostką szkoleniową i posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie bądź wykonywanie usług szkoleniowych w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunków granicznego spełnia/niespełna.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże miejsce szkolenia dostosowane ilością i jakością pomieszczeń oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki . Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ww. warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykształconą i doświadczoną kadrą dydaktyczną. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionego oświadczenia, metodą warunków granicznego spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

*wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do SIWZ), *oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2 niniejszej SIWZ, *preliminarz kosztów (wg wzoru określonego w zał. nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do oferty), *szczegółowy program szkolenia (wg wzoru określonego w zał. nr 7 do oferty), *Certyfikat Jakości Usług, jeśli Wykonawca posiada taki certyfikat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), *Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - zgodnego z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 poz. 186), *pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), *pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadający dokument udzielonego zakresu pełnomocnictwa.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
 • 3 - Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje Wykonawca - 19
 • 4 - Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zleceniodawca dopuszcza: a)dokonywanie zmiany miejsca wykonywania zajęć teoretycznych po podpisaniu umowy, pod warunkiem, że nowe miejsce wykonywania zamówienia zlokalizowane zostanie na terenie Powiatu Brzeskiego, b)dokonywanie zmiany miejsca wykonywania zajęć praktycznych (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) po podpisaniu umowy pod warunkiem, że nowe miejsce zgodne będzie z pkt. 20 OPZ, c)dokonywanie zmiany wykładowcy po podpisaniu umowy, pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie posiadał wykształcenie zgodne z pkt. 10 OPZ i doświadczenie równe lub większe od doświadczenia wykładowcy, którego zastąpi, d)dokonanie zmiany harmonogramu szkolenia po podpisaniu umowy, w przypadku zmian wykładowcy zgodnie z pkt. 40c OPZ. Powyższe zmiany mogą zostać wniesione po podpisaniu umowy jedynie w sytuacji wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Wykonawcy, za wcześniejszą pisemną zgodą Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 16 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C - 2 os. Program szkolenia w zakresie zadania nr 1 świadectwa kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy powinien obejmować 280 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego), z tego: *część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin zegarowych, *część specjalistyczna - teoretyczna - 65 godzin zegarowych, *część specjalistyczna - praktyczna (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 16 godzin zegarowych, *zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 4 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. D.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. D - 1 os. Program szkolenia w zakresie zadania nr 2 świadectwa kwalifikacji wstępnej na przewóz osób powinien obejmować 280 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego), z tego: *część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin zegarowych, *część specjalistyczna - teoretyczna - 65 godzin zegarowych, *część specjalistyczna - praktyczna (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 16 godzin zegarowych, *zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 4 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. C - 40 os. Program szkolenia w zakresie zadania nr 3 świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy powinien obejmować 140 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego), z tego: *część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin zegarowych, *część specjalistyczna - teoretyczna - 33 godziny zegarowe, *część specjalistyczna - praktyczne (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 8 godzin zegarowych, *zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 2 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. D.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat. D - 2 os. Program szkolenia w zakresie zadania nr 4 świadectwa kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób powinien obejmować 140 godzin zegarowych (bez testu kwalifikacyjnego), z tego: *część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin zegarowych, *część specjalistyczna - teoretyczna - 33 godziny zegarowe, *część specjalistyczna - praktyczne (jazda indywidualna w ruchu drogowym) - 8 godzin zegarowych, *zajęcia praktyczne (jazda indywidualna w warunkach specjalnych) - 2 godziny zegarowe..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5: Szkolenie okresowe kat. C lub D.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5: Szkolenie okresowe kat. C lub D - 10 os. Program szkolenia w zakresie zadania nr 5, dotyczącego szkolenia okresowego na przewóz rzeczy/osób powinien obejmować 35 godzin zegarowych teorii. Zleceniodawca skieruje osoby, które: *mają 21 lat i prawo jazdy kat. C lub C+E (wydane przed 10.09.2009r.), *mają 23 lata i prawo jazdy kat. D lub D+E (wydane przed 10.09.2008r.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
  • 3. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje Wykonawca - 19
  • 4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2013-02-01 14:10:44 - Dokumentacja (658.84 kB)

Ilość odwiedzin: 821
Nazwa dokumentu: 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01 14:02:17
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01 14:02:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 14:20:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner