logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         minus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
            minus 18.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 11.01.2013 - Modyfikacja SIWZ
            minus 08.01.2013 - Modyfikacja do ogłoszenia
            minus 22.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 25.01.2013- Modyfikacja do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 31.01.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


OR-3411-1-1/2013

Brzeg, 11.01.2013 r.
 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Przeprowadzenie kursów zawodowych    dla uczestników projektu pn. STAŁA PRACA Podziałanie 7.2.1. POKL".
Nr postępowania: OR-3411-1/2013
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SIWZ.
W związku z wyjaśnieniami do SIWZ zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.01.2013 r.
 
W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:
 
1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w części III zadanie 8 – realizacja kurs Opiekunka dziecięca:
 
JEST:
 
Liczba godzin kursu:
- zajęcia teoretyczna 80 h
- zajęcia praktyczne 200 h (w żłobku i/lub organizacji pozarządowej)
 
Wymagania dot. realizacji kursu:
- Zamawiający wymaga aby uczestnik kursu otrzymał zaświadczenie potwierdzające zakończenie i zdanie kursu pozwalające podjęcie pracy w żłobku, założenie domowego przedszkola, uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie niani lub opiekunki;
- dodatkowo uczestnicy otrzymają oddzielne zaświadczenie potwierdzające ukończenia kursu w zakresie pierwszej pomocy;
 
Program kursu powinien obejmować co najmniej:
a) specyfika pracy opiekunki do dzieci;
- problemy związane z opieką nad dzieckiem;
- agresywność i/lub nadpobudliwość dziecka;
- dziecko uparte, nie chcące jeść,
- dziecko nieśmiałe i nadmiernie wrażliwe;
- komunikowanie się z dziećmi;
b) pielęgnowaniem dziecka:
- anatomia i fizjologia dziecka,
- potrzeby biologiczne małego dziecka,
- żywienie i pielęgnacja niemowląt i małych dzieci,
- choroby wieku dziecięcego, wstępne objawy i rozpoznanie,
- opieka nad chorym dzieckiem,
c) wychowaniem dziecka:
- podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dziecka,
- podstawy psychologii rozwojowej,
- zasady i metody wychowania dziecka,
- rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka,
- gry i zabawy wpływające na rozwój dziecka,
d) udzielanie pomocy przedmedycznej: ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, zatrzymanie czynności życiowych, zadławienie ciałem obcym, sytuacje groźne dla zdrowia i życia, rany i oparzenia, złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów, zestaw pierwszej pomocy, sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia.
 
 
 
POWINNO BYĆ:
 
Liczba godzin kursu:
- zajęcia teoretyczna 200 h
- zajęcia praktyczne 80 h (w żłobku i/lub organizacji pozarządowej)
 
Wymagania dot. realizacji kursu:
- Zamawiający wymaga aby uczestnik kursu otrzymał zaświadczenie potwierdzające zakończenie i zdanie kursu uprawniające do pracy z dziećmi do lat 3 w klubie dziecięcym lub w żłobku;
- USUNIĘTO- dodatkowo uczestnicy otrzymają oddzielne zaświadczenie potwierdzające ukończenia kursu w zakresie pierwszej pomocy;
 
Program kursu powinien obejmować co najmniej:
Zakres programowy określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
 
 
 
2. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w części III ZADANIE 5 - przeprowadzenie kursu Palacz kotłów wodnych i parowych
 
 
JEST:
 
Termin realizacji - 21 styczeń – 8 luty 2013 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:30)
 
POWINNO BYĆ:
 
Termin realizacji - 25 marca - kwiecień 2013 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:30)
 
 
3. W szczegółowym SIWZ
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 

 

Miejsce w którym znajduje
się zmieniany tekst:
 
Zamiast:
Powinno być:
 
Pkt. 11.1.1.
Oferty należy składać do dnia 14.01.2013 r. do godz. 13:00w siedzibie zamawiającego: Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, w Sekretariacie, p. 16.
 
Oferty należy składać do dnia 17.01.2013 r. do godz. 13:00w siedzibie zamawiającego: Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, w Sekretariacie, p. 16.
 
Pkt. 11.2.1.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2013 r. o godz.13:15w siedzibie zamawiającego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, w sali 29.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.01.2013 r. o godz.13:15w siedzibie zamawiającego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, w sali 29.
 

 

 
 
oraz w pkt. 10.3:
 
JEST:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta na realizację usługi szkoleniowej pn. „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu: „Stała praca" Poddziałanie 7.2.1 POKL
 
Znak sprawy: OR-3411-1/2013
Nie otwierać przed 14.01.2013 r. godz. 13:15
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
POWINNO BYĆ:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta na realizację usługi szkoleniowej pn. „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu: „Stała praca" Poddziałanie 7.2.1 POKL
 
Znak sprawy: OR-3411-1/2013
Nie otwierać przed 17.01.2013 r. godz. 13:15
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2013r.
 
Zbigniew Kłaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2013-01-11 08:28:34 - Modyfikacja (73.00 kB)
2013-01-11 08:29:08 - Zmodyfikowany Załącznik 1 do SIWZ (225.08 kB)

Ilość odwiedzin: 1031
Nazwa dokumentu: 11.01.2013 - Modyfikacja SIWZ
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gardyna
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gardyna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-11 08:17:01
Data udostępnienia informacji: 2013-01-11 08:17:01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-11 08:29:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner