logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      minus 2012 rok
         plus 06.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 14.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 28.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie specjalistycznej usługi szkoleniowej pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne" dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczest
         plus 05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 14.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. Stała praca
         plus 27.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 23.04.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 07.05.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
         plus 05.06.2012-Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 6 ( ok. 9 dzieci) uczestniczek biorących udział w projekcie kobiety górą – poddziałanie 6.1.1.
         plus 03.07.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 10.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn. "Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej"
         plus 24.08.2012r - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 18 uczestników projektu pn. STAŁA PRACA, Podziałanie 7.2.1. POKL.
         plus 28.08.2012r. - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         plus 31.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn.: "Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do ka
         plus 06.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 10.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ogranizację kursu pn.: "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 2 uczestników projektu pn. „Stała Praca” Podziałanie 7.2.1. POKL"
         plus 21.09.2012 - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         minus 19.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
            minus 30.11.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            minus 26.11.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            minus 26.11.2012 - Modyfikacja SIWZ
            minus 26.11.2012 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ
         plus 28.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 03.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 12.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 28.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


OR-3411-17/2012

 

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 

Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w dniu 23 listopada 2012r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania (numer ogłoszenia o zamówieniu 458808 – 2012, data zamieszczenia: 19.11.2012), dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

 

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

 

 

Pytanie 1:Czy Zamawiający dopuszcza dopisanie w zał. 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 19 o treści: „zasady korzystania z usług pocztowych, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych usług, uprawnienia Nadawcy i Adresata oraz procedury reklamacyjne określają niżej wymienione akty prawne:

-ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe tekst jednolity ( Dz. U. Nr 189 z 2008 r. poz. 1159. z późn. zm.),

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm. ).

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych( Dz. U. N r 183, poz. 1795, z późn. zm. )

 

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza dopisanie w zał. 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 19 o treści: „zasady korzystania z usług pocztowych, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych usług, uprawnienia Nadawcy i Adresata oraz procedury reklamacyjne określają niżej wymienione akty prawne:

-ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe tekst jednolity ( Dz. U. Nr 189 z 2008 r. poz. 1159. z późn. zm.),

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm. ).

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych( Dz. U. Nr 183, poz. 1795, z późn. zm. ),

-ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.( Dz. U. Nr 16 poz. 93  z późn. zm.).

 

 

Pytanie 2:

„Czy zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu paragrafu 2 ust.4 projektu umowy o zapis „ w przypadku nadania przez Zamawiającego tego typu przesyłek? Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczą jedynie przesyłek nadawanych w trybie postępowania administracyjnego i jej zapisów nie należy przenosić na pozostałe przesyłki.

 

Odpowiedź 2:

 Zamawiający dopuszcza  doprecyzowanie zapisu paragrafu 2 ust.4 projektu umowy o zapis „ w przypadku nadania przez Zamawiającego tego typu przesyłek.”

 

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w paragrafie 3 ust. 5 na : „Zapłata wynagrodzenia następuje w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT/rachunku. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 10 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z Fakturą? Ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż powyższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, wyrażenie zgody na inny termin płatności tj. 14 dni od daty wystawienia faktury, zgodnie z art. 7 Prawa zamówień publicznych umożliwi przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz umożliwi operatorowi publicznemu przystąpienie do postępowania przetargowego.

 

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu w paragrafie 3 ust. 5 ze względu na to, że Zamawiającego nie interesują regulacje związane z obrotem wewnętrznym, bowiem specyfikacja skierowana jest do nieokreślonego kręgu wykonawców.

 

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu paragrafu 3 ust. 6 na <za dzień zapłaty zamawiającego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy?> Zapis projektu umowy jest niezgodny z treścią Uchwały SN z dnia 4 stycznia 1995 r ( sygn. III CZP 164/94), zgodnie z którą wykonywanie zobowiązania pieniężnego za pomocą przelewu bankowego następuje z chwilą uznania rachunku wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku dłużnika.  

 

Odpowiedź 4:

Zamawiający  dopuszcza zmianę zapisu paragrafu 3 ust. 6 na :za dzień zapłaty zamawiającego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie paragrafu 5 ust. 3? Akty prawne wymienione w pytaniu nr 1 regulują warunki realizacji powszechnych usług pocztowych , postępowanie reklamacyjne oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, które operator pocztowy jest zobowiązany stosować.

 

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia paragrafu 5 ust. 3 , bowiem wynika to z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2010 r. nr 113, poz. 759.

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający uznając zasadę równości traktowania stron umowy, dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisów dotyczących rozwiązania umowy o wypowiedzenie jej przez Strony z przyczyn innych niż wymienione w paragrafie 5 ust. 1 z zachowaniem 1 miesięcznego okresu

 wypowiedzenia, bez podania powodów, złożonego na piśmie, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego?

 

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  uzupełnienia zapisów dotyczących rozwiązania umowy o wypowiedzenie jej przez Strony z przyczyn innych niż wymienione w paragrafie 5 ust. 1 , ponieważ można odstąpić od umowy na podstawie paragrafu 5 ust. 3.

 

Pytanie 7:

Poczta Polska jako operator publiczny jest zobowiązana do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych zapisów Rozdziału 5 ustawy Prawo Pocztowe. Zgodnie z art. 57 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą zastosowania przepisy w/w ustawy i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego ( uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Ponadto zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od umowy nie odpowiada literalnemu brzmieniu przepisów art. 483 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Nadto art. 484 Kc stanowi m.in., iż jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może zażądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana ( a z przypadkiem kary wygórowanej mamy do czynienia we wzorze umowy w SIWZ). Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień SIWZ z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie treści paragrafu 7 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust.8, ust. 9. ust. 10 wzoru umowy i w ich miejsce wprowadzi postanowienia regulujące odpowiedzialność operatora pocztowego na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe?

 

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza wykreślenie w paragrafie 7 :ust.3, ust.4, ust.5, ust.6, ust.7, ust.8, ust. 9 i w to miejsce wprowadza się zapis o treści:

„odpowiedzialność operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej ukształtuje się na podstawie rozdziału V ustawy Prawo pocztowe.

 

Pytanie 8:

Czy w związku z faktem, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe operator publiczny ustala wysokości opłat za  świadczone usługi powszechne czyniąc to na podstawie „kosztów ich świadczenia” oraz w sposób przejrzysty i niedyskryminujący ( art. 50 ust. 1 i 1  ustawy Prawo pocztowe (obowiązującej do 31.12.2012 r.) art. 53 ustawy Prawo pocztowe (obowiązującej od o1.01.2013 r.)- możliwe jest wprowadzenie paragrafu 9 projektu umowy zapisów o możliwości zmiany cen jednostkowych świadczenia usług, wprowadzonych na podstawie stosownych aktów wewnętrznych Wykonawcy lub o możliwość rozwiązania umowy dla każdej ze stron, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku zmiany cennika?

 

Odpowiedź 8:

Odmawia się wprowadzenia paragrafu 9 do projektu, bowiem niedopuszczalna jest zmiana wysokości stawek ustalonych w drodze wewnętrznych aktów wykonawczych. w trakcie realizacji umowy .

 

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza we wzorze umowy paragrafu 3 dopisanie ust. 8 o treści „świadczenie usług, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1 umowy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. Nr 177 z 2011 r. poz. 1054) na dzień zawarcia umowy jest zwolnione z podatku od towarów i usług. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki”.

 

Odpowiedź 9:

Dopuszcza się zmiany paragrafu 3 poprzez dopisanie ust. 8 o treści: „świadczenie usług, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1 umowy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. Nr 177 z 2011 r. poz. 1054) na dzień zawarcia umowy jest zwolnione z podatku od towarów i usług. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki”.

 

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie paragrafu 10 o ust.2 o treści: „ Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny”.

 

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie paragrafu 10 o ust.2 o treści: „ Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo  dla Zamawiającego”.

 

Pytanie 11:

Co oznacza w załączniku nr 3 do SIWZ „FORMULARZ CENOWY”  w poz. 13, 14, 15 określenie „zwrot”.

Jeśli jest to zwrot przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania  odbiorcy, to czy oznacza zwrot przesyłek rejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy czy zwrot nierejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy?

 

Odpowiedź 11:

Zwrot oznacza zwrot przesyłek rejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy.

 

Pytanie 12:

Co oznacza w załączniku nr 3 do SIWZ „FORMULARZ CENOWY” w poz. 52 określenie „zwrotki”? Czy jest to „zwrotne potwierdzenie odbioru” przez odbiorcę przesyłki, czy zwrot przesyłek rejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy. Jeśli jest to zwrot przesyłek rejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, to czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie o wagę i gabaryt. Brak tych informacji uniemożliwia wykonawcy określenie właściwej opłaty za usługę, gdyż jest ona uzależniona od rodzaju przesyłki, wagi, gabarytu.

 

Odpowiedź 12:

Zwrotka w  załączniku nr 3 do SIWZ „FORMULARZ CENOWY” w poz. 52 oznacza zwrotne potwierdzenie odbioru oraz zwrot przesyłek  rejestrowanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 788
Nazwa dokumentu: 26.11.2012 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-26 13:51:37
Data udostępnienia informacji: 2012-11-26 13:51:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-26 13:53:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner