logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      minus 2012 rok
         plus 06.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 14.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 28.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie specjalistycznej usługi szkoleniowej pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne" dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczest
         plus 05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 14.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. Stała praca
         plus 27.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 23.04.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 07.05.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
         plus 05.06.2012-Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 6 ( ok. 9 dzieci) uczestniczek biorących udział w projekcie kobiety górą – poddziałanie 6.1.1.
         minus 03.07.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
            minus 17.07.2012- Ogłoszenie o wynikach
            minus 25.07.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         plus 10.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn. "Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej"
         plus 24.08.2012r - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 18 uczestników projektu pn. STAŁA PRACA, Podziałanie 7.2.1. POKL.
         plus 28.08.2012r. - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         plus 31.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn.: "Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do ka
         plus 06.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 10.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ogranizację kursu pn.: "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 2 uczestników projektu pn. „Stała Praca” Podziałanie 7.2.1. POKL"
         plus 21.09.2012 - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         plus 19.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 28.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 03.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 12.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 28.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 17.07.2012 r.

OR-3411-9/2012

 


                              

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

 

             

 

                                                                                           

            Na podstawie  art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający- Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu- informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację dostawy materiałów biurowych w projekcie KOBIETY GÓRĄ- Poddziałanie 6.1.1 zostały złożone 3 oferty następujących firm:

1.      ARTIM Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole

2.      SEBIT Sebastian Berezowski, Lutynia, ul. Wróblowicka 4, 55-330 Miękinia

3.      F.H.U. “GRAWIT”, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ARTIM Sp. z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole.

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).

 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH:

Cena wybranej oferty: 731,59 zł

Oferta z najniższą ceną: 731,59 zł

Cena najwyższej oferty: 731,59 zł

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone dwie oferty:

Oferta Nr 2 - SEBIT Sebastian Berezowski oraz Oferta Nr 3 - F.H.U. “GRAWIT”.

 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

 

Oferta Nr 2

Wykonawca SEBIT Sebastian Berezowski został wykluczony z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP ze względu na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Oferta Wykonawcy nie zawierała wymaganych dokumentów tj.:

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

 

 

Oferta Nr 3

 

Wykonawca F.H.U. “GRAWIT” został wykluczony z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP ze względu na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Oferta Wykonawcy nie zawierała wymaganych dokumentów tj.:

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

            Informacja o wynikach przetargu została zamieszczona na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info

            Umowa w sprawie realizacji dostawy zostanie zawarta w okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2PZP).

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 879
Nazwa dokumentu: 17.07.2012- Ogłoszenie o wynikach
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-17 14:58:23
Data udostępnienia informacji: 2012-07-17 14:58:23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 15:02:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner