logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      minus 2012 rok
         plus 06.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 14.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 28.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie specjalistycznej usługi szkoleniowej pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne" dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczest
         plus 05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 14.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. Stała praca
         minus 27.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
            minus 17.04.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            minus 06.04.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         plus 23.04.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 07.05.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
         plus 05.06.2012-Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 6 ( ok. 9 dzieci) uczestniczek biorących udział w projekcie kobiety górą – poddziałanie 6.1.1.
         plus 03.07.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 10.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn. "Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej"
         plus 24.08.2012r - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 18 uczestników projektu pn. STAŁA PRACA, Podziałanie 7.2.1. POKL.
         plus 28.08.2012r. - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         plus 31.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn.: "Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do ka
         plus 06.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 10.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ogranizację kursu pn.: "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 2 uczestników projektu pn. „Stała Praca” Podziałanie 7.2.1. POKL"
         plus 21.09.2012 - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
         plus 19.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 28.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 03.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 12.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 28.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 17.04.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2. 06.04.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Brzeg: Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Numer ogłoszenia: 94422 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pup.brzeg.sisco.info
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: pup.brzeg.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników, osób przyjmowanych do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy kierowanych do udziału w szkoleniach w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w: a) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.); b) rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.80.00-8, 85.14.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 125, poz. 1317) - dot. części 1, 2 postępowania; Oświadczenie o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświad-czeń zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - w formie załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświad-czeń zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą wraz z ofertą: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - w formie załącznika nr 2 do SIWZ oraz - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświad-czeń zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą wraz z ofertą: - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświad-czeń zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - w formie załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 - załącznik nr 3 do SIWZ; 4. Oświadczenie o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 5. Oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 125, poz. 1317) - dot. części A, B postępowania; 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; 7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 8. Jeżeli w postępowaniu występuje konsorcjum, Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych; 10. Formularz dotyczący podwykonawców z określeniem ich udziału w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.brzeg.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, II piętro, pok. Nr 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, II piętro, pok. nr 16 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzanie badań profilaktycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzanie badań profilaktycznych polegać będzie na realizowaniu: a) badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, b) badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, c) badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni, d) badań celowanych. 1. Badania wstępne wykonywane będą kandydatom do pracy - w liczbie około 18 osób, 2. Badania okresowe wykonywane będą pracownikom w ilości ok. 33, 3. Badanie kontrolne wykonane zostanie, zgodnie z przewidywaniami Zamawiającego, około 15 osobom. 4. Badania celowane wykonywane będą w miarę pojawiających się potrzeb w ilości ok. 10. 5. Specjalistyczne badanie konsultacyjne - badanie okulistyczne w ilości ok. 54..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usług organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usług organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, w tym: 1. dopuszczających do uczestnictwa bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach i przydatności do pracy: a) badania ogólnolekarskie (ok. 500 osób), - konsultacje specjalistyczne, stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, w zależności od wymagań Wykonawcy (laryngologiczne - ok. 80 osób, okulistyczne - ok. 80 osób), b) badania wysokościowe (ok. 20 osób), - konsultacje specjalistyczne, stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, w zależności od wymagań Wykonawcy (laryngologiczne - ok. 20 osób, neurologiczne - ok. 20 osób, okulistyczne - ok. 20 osób), c) badanie kierowców z wydaniem orzeczenia: - kat. B (ok. 8 osób), - kat. C (ok. 40 osób), - kat. D (ok. 20 osób), - kat. E (ok. 20 osób), - kat. T (ok. 4 osoby), d) konsultacje specjalistyczne do badań kierowców: - badania okulistyczne (ok. 92 osoby), - badania laryngologiczne (ok. 60 osób). e) badania pomocnicze do badań kierowców: - badanie cukru we krwi (ok. 92 osoby), - audiogram (ok. 60 osób). f) badania do potwierdzenia kwalifikacji zawodowej kierowcy (ok. 100 osób). 2. Przydatności zawodowej do pracy i zawodu dla bezrobotnych i poszukujących pracy (badania lekarskie dotyczące wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu - art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): - badania ogólnolekarskie (ok. 80 osób), - konsultacje specjalistyczne stwierdzające przydatność zawodową do pracy i zawodu w zależności od wymagań Wykonawcy (laryngologiczne - ok. 30 osób, neurologiczne - ok. 30 osób, okulistyczne - ok. 80 osób)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2012-03-27 10:18:44 - Załączniki do przetargu w formacie DOC (95.61 kB)
2012-03-27 10:19:02 - Załączniki do przetargu w formacie PDF (382.16 kB)

Ilość odwiedzin: 1134
Nazwa dokumentu: 27.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-03-27 10:05:16
Data udostępnienia informacji: 2012-03-27 10:05:16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-27 10:20:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner