logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      minus 2011 rok
         plus 27.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek"
         minus 20.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa materiałów biurowych"
            minus 05.05.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         plus 18.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa artykułów biurowych"
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 05.05.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Brzeg, dn. 20 kwietnia 2011r.

 
 
OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
na zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW  BIUROWYCH
             
 
kod CPV: 30197600-2             -           papier i tektura gotowe
kod CPV: 30199230-1             -           koperty
kod CPV: 22850000-3             -           skoroszyty i podobne wyroby  
 
 (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32
Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: bbaczynska@pup.brzeg.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info
 
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 
1.1       należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2                   na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.:
 
DOSTAWA WYROBÓW BIUROWYCH
 
1.3       cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
1.4       ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,
1.5       ma obejmować całość zamówienia.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Lp.
Asortyment
Jedn. miary
Ilość
 1.
Koperty C6,
- opakowanie 1000 szt.
- kolor biały,
- samoprzylepne
op.
10
2.
Koperty
- format DL - 110x220 mm
- opakowanie 1000 szt.
- kolor biały,
- samoprzylepne z paskiem,
- okno po prawej stronie
op.
15
3.
Koperty B5
- opakowanie 500 szt.
- samoprzylepne
- kolor biały
- format 176 x 250 mm
op.
10
4.
Koperty brązowe C4
- opakowanie 250 szt.
- samoprzylepne
- format 229 x 324 mm
op.
10
5.
Papier POL LUX
- format A4
- gramatura 80 g/m2
- białość CIE 161,
- opakowanie 1 ryza (500 ark.)
ryza
600
6.
Papier komputerowy EMERSON
- format 240x2x12’’
- ilość składek w kartonie 900,
- bez nadruku,
- bezdrzewny, bezpyłowy i bezchlorowy,
- nietoksyczny i nieszkodliwy dla zdrowia,
- kopia kolorowa
karton
35
7.
Papier pakowy szary
- wymiar 105 x 126
szt.
30
8.
Rolka do faksu
- szerokość 210 mm,
- długość 30 m
szt.
8
9.
Skoroszyt zwykły
- wykonany z kartonu o grubości 250 g
- kolor biały
- pełny
szt.
4500

 

 
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 31 lipca 2011 roku.
 
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował
kryterium:
 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
 
5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
1/         formularz oferty – propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
2/         kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę  
            do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed
            złożeniem oferty(potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
3/         wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.
Cena jednostkowa powinna zawierać koszty zaopatrzenia (dostawy).
Cena podana przez Wykonawcę na dostawę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie oferty.
 
 
7. Miejsce i termin złożenia ofert-propozycji cenowej:
Ofertę-propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 05 maja 2011 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta - propozycja cenowa na zadanie pn.:
 
„DOSTAWA MATERIAŁÓW  BIUROWYCH ”
 
Oferta – propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych ofert-propozycji cenowych nastąpi w dniu 05 maja 2011r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 21.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Inspektor powiatowy – Maria Sawer, pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 141
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. Nr 25.
 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: - brak
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzegu
Zbigniew Kłaczek
 
 
Sporządził:
Maria Sawer                                                                        
 
W załączeniu:
1. Wzór druku  „oferta-propozycja cenowa”.
2. Wzór umowy
 
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 20 kwietnia 2011r.
      w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu: pup.brzeg.sisco.info
      na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro

Załączniki do pobrania: 2011-04-20 10:32:51 - Umowa (36.00 kB)
2011-04-20 10:33:20 - Oferta - Propozycja cenowa (46.00 kB)

Ilość odwiedzin: 785
Nazwa dokumentu: 20.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa materiałów biurowych"
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20 10:27:51
Data udostępnienia informacji: 2011-04-20 10:27:51
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-20 10:33:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner