logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      minus 2011 rok
         minus 23.11.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu i oprogramowania
            minus 8.12.2011 - Ogłoszenie o wynikach
            minus 29.12.2011 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         minus 21.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie Spawacz MAG-TIG.
         minus 08.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
         minus 29.09.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci, tytuł projektu - Hiszpańskie metody p
         plus 20.09.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia pn. "Usługi szkół jazdy"
         minus 30.08.2011 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na organizację wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci
         plus 05.05.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 20.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 01.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 22.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 8.12.2011 - Ogłoszenie o wynikach
2. 29.12.2011 - Ogłoszenie o zawarciu umowy

Brzeg: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Numer ogłoszenia: 392720 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Monitor - 3 sztuki, Switch - 3 sztuki, Switch - 2 sztuki, Klawiatura - 10 sztuk, Mysz - 10 sztuk, Netbook - 2 sztuki, Torba na netbooka - 2 sztuki, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 OLP NL GOV PL - 1 sztuka, Microsoft Windows Server CAL 2008 OLP NL GOV User CAL - 85 sztuk, Microsoft Office 2010 - Dla użytkowników domowych i małych firm - wersja BOX PL - 2 sztuki, Bateria do UPS APC UPS BK500EI - 2 sztuki, Bateria do UPS APC UPS BK650EI - 2 sztuki, Bateria do UPS APC SMART UPS SUA750I - 1 sztuka, Bateria do UPS APC BACK UP RS 1000 BR1000I - 2 sztuki Pakiet II - Aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego Aktualizacja oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antywirus Business Edition Client - 110 sztuk Pakiet III - Aktualizacja (wznowienie) dla urządzeń zabezpieczających i rejestrujących działania w sieci LAN Aktualizacja oprogramowania urządzenia Fortigate 100A - 1 sztuka Aktualizacja oprogramowania urządzenia Fortigate 110C - 1 sztuka Aktualizacja oprogramowania urządzenia Fortianalyzer 100B - 1 sztuka Pakiet IV - Aktualizacja (wznowienie) dla oprogramowania EMC NETWORKER w wersji FAST START Aktualizacja oprogramowania EMC NETWORKER w wersji FAST START - 1 sztuka.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 32.42.00.00-3, 30.23.74.60-1, 30.23.74.10-6, 30.21.31.00-6, 30.23.72.70-2, 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 30.23.72.80-5, 48.76.10.00-0, 48.20.00.00-0, 48.71.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat min. 3 zadania, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji gwarantującej właściwą realizację danego zamówienia, do oferty należy dołaczyć załącznik Nr 2 do formularza oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Deklaracaja zgodności zestawów komputerowych z normą CE (oświadczenie producenta notebooków i monitorów lub inny dokument potwierdzający spełnienie wyszczególnionego warunku).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg tel./fax: (077) 444 13 90-2 wew. 146 e-mail: opbr@praca.gov.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49 300 Brzeg, pok. - 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitor - 3 sztuki Switch - 3 sztuki Switch - 2 sztuki Klawiatura - 10 sztuk Mysz - 10 sztuk Netbook - 2 sztuki Torba na netbooka - 2 sztuki Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 OLP NL GOV PL - 1 sztuka Microsoft Windows Server CAL 2008 OLP NL GOV User CAL - 85 sztuk Microsoft Office 2010 - Dla użytkowników domowych i małych firm - wersja BOX PL - 2 sztuki Bateria do UPS APC UPS BK500EI - 2 sztuki Bateria do UPS APC UPS BK650EI - 2 sztuki Bateria do UPS APC SMART UPS SUA750I - 1 sztuka Bateria do UPS APC BACK UP RS 1000 BR1000I - 2 sztuki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 32.42.00.00-3, 30.23.74.60-1, 30.23.74.10-6, 30.21.31.00-6, 30.23.72.70-2, 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 30.23.72.80-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aktualizacja oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 Antywirus Business Edition Client - 110 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Aktualizacja (wznowienie) dla urządzeń zabezpieczających i rejestrujących działania w sieci LAN.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aktualizacja oprogramowania urządzenia Fortigate 100A - 1 sztuka Aktualizacja oprogramowania urządzenia Fortigate 110C - 1 sztuka Aktualizacja oprogramowania urządzenia Fortianalyzer 100B - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Aktualizacja (wznowienie) dla oprogramowania EMC NETWORKER w wersji FAST START.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aktualizacja oprogramowania EMC NETWORKER w wersji FAST START - 1 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.71.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Załączniki do pobrania: 2011-11-23 12:30:20 - Przetarg - załączniki w wersji DOC (108.44 kB)
2011-11-23 12:30:45 - Przetarg - załączniki w wersji PDF (532.64 kB)

Ilość odwiedzin: 1078
Nazwa dokumentu: 23.11.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu i oprogramowania
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Marcin Bystrzycki
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Marcin Bystrzycki
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23 12:28:38
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23 12:28:38
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 12:32:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner