logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      minus 2010 rok
         plus 26.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         minus 02.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
            minus 04.11.2010 - Odpowiedź na pytanie
            minus 26.11.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 07.12.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            minus 17.12.2010 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zawarciu umowy
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. „Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę, na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędu
         plus 23.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 25.01.2010 - Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "ABC przedsiębiorczości, czy jak rozpocząć działalność gospodarczą"
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


OR-3411-7/2010                                          Brzeg, dnia 25 listopada 2010r.

dotyczy:          postępowania na dostawę mebli biurowych do Powiatowego Urzędu                                             Pracy w Brzegu o numerze OR-3411-7/2010

 

Firma „Szkol - Mako” Wyposażenie Szkół, Przedszkoli i Biur

Włodzimierz Kowalski

97-500 Radomsko

Ul. Miła 7a

 

Ogłoszenie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma „Szkol - Mako” Wyposażenie Szkół, Przedszkoli i Biur

Włodzimierz Kowalski

97-500 Radomsko

Ul. Miła 7a

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).

 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:

Cena wybranej oferty:                        61 744,20zł
Oferta z najniższą ceną:                   61 744,20 zł

Cena oferty z najwyższą ceną:         109 734,12 zł

 

W postępowaniu złożone zostały 4 oferty nie podlegające odrzuceniu, których porównanie przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty

Wykonawca

Spełnione warunki udziału w postępowaniu

Liczba punktów (kryterium „cena oferty”)

2

Firma „Szkol-Mako” Wyposażenie Szkół, Przedszkoli i Biur Włodzimierz Kowalski

97-500 Radomsko

Ul. Miła 7a

Tak

100

3

Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński 61-616 Poznań Osiedle Łokietka 11/30

Tak

56,27

6

Bako S.C. Janusz Sawulski i Jacek Zalwert 45-710 Opole, ul. Ozimska 19/1

Tak

72,91

7

Mebel DIK PHU 53-139 Wrocław, ul. Powstańców 162

Tak

67,66

 

2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Spełnione warunki udziału w postępowaniu

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Handlowo –Produkcyjno - Usługowe 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 21

Nie

odrzucona

4

Meble Art-Dom 49-300 Brzeg, ul. Cicha 10

Nie

odrzucona, Wykonawca wykluczony

5

Mebloplast S.C. Jarosław i Rafał Przepiórka 30-622 Kraków, ul. Jastrzębia 7

Nie

odrzucona

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta Nr 1

 

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo –Produkcyjno - Usługowe 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 21 została odrzucona, ponieważ nie została podpisana przez Wykonawcę.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

Oferta Nr 5

 

Oferta Wykonawcy Mebloplast S.C. Jarosław i Rafał Przepiórka 30-622 Kraków, ul. Jastrzębia 7 zostaje odrzucona, ponieważ nie została podpisana przez Wykonawcę (dwóch współwłaścicieli spółki cywilnej).

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

3.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony wykonawca.

 

Oferta Nr 4

 

Wykonawca Meble Art - Dom 49-300 Brzeg, ul. Cicha 10 został wykluczony z postępowania, ponieważ nie złożył podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

4.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy.

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)     zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Ilość odwiedzin: 760
Nazwa dokumentu: 26.11.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 11:37:15
Data udostępnienia informacji: 2010-11-26 11:37:15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-26 11:57:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner