logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      minus 2010 rok
         plus 26.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 02.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         minus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. „Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
            minus 20.04.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            minus 14.04.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę, na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędu
         plus 23.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 25.01.2010 - Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "ABC przedsiębiorczości, czy jak rozpocząć działalność gospodarczą"
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 20.04.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
2. 14.04.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Brzeg, dnia 29 marca 2010r.

OR-3411-6/2010
 
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na usługę szkoleniową
na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn.
„Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
(wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 805100000-2 usługi szkolenia specjalistycznego)
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych wartość 14 000 EURO, a niższej od kwot,
o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg,
tel./fax 077/ 444 13 90 do 92,
http://pup.brzeg.sisco.info/
 
ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn.
„Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi” dla 15 osób bezrobotnych
 
Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 805100000-2 usługi szkolenia specjalistycznego
 
1.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
3.    Termin wykonania zamówienia: po zawarciu umowy od kwietnia 2010r. do 30 lipca 2010r. .
4.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)     posiadają wiedzę i doświadczenie;
3)     dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)     znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
5.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
(1% = 1 pkt.):
A.                 
Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby
-
100 pkt.
 
Zgodnie z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An
 
Won - wskaźnik oceny oferty „n” przy czym składnik oceny będzie obliczany w następujący sposób:
 
A.   Cena zadania – koszt szkolenia jednej osoby
 
       An – liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową, gdzie:
           
            An = najniższy koszt usługi wśród złożonych ofert x 100 pkt.
Koszt usługi wykonawcy „n”
Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
6.    Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, w sposób i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.    Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Amii Krajowej 32 w pokoju Nr 25, a także otrzymać drogą elektroniczną lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny.
8.    Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja
9.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
12.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.
13.Oferty należy składać do dnia 07 kwietnia 2010r. do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32, pokój nr 16 – Sekretariat (I piętro).
14.Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 kwietnia  2010r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.
15.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Z up. Starosty
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 1061
Nazwa dokumentu: 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. „Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2010-03-29 11:29:03
Data udostępnienia informacji: 2010-03-29 11:29:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-29 12:11:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner