logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
         plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
         plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
         plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
         plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
         plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
         minus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
            minus 5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            minus 24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            minus Modyfikacja SIWZ
            minus Wyjaśnienia
         plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
         plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
         plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
         plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
2. 24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
3. Modyfikacja SIWZ
4. Wyjaśnienia

 

Brzeg dn. 6 kwiecień 2009r.

Pp -3411-05/09


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)


 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg,

tel./fax 077/ 444 13 90 do 92,

e-mail: opbr@praca.gov.pl


 

ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz uprawnienia gazowe


 


 

Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000 - 8 Usługi szkolenia zawodowego


1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

3.Termin wykonania zamówienia wg potrzeb zamawiającego po zawarciu umowy:

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;

e) posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzki urząd pracy;

5.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

A.

Cena zadania- koszt szkolenia jednej osoby

-

50 %

B.

Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca

-

35 %

C.

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

-

15 % 

6. Wadium nie jest wymagane

7. Formularz zawierający Specyfikację istotnych warunków zamówienia może odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju Nr 29, a także otrzymać drogą elektroniczną lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny.

8. Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja:

http://pup.brzeg.sisco.info

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

12.Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2009r. do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój 16.

13.Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32.

14.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Jolanta Markiewicz

Z-ca Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu


 

Załączniki do pobrania: 2009-04-06 11:24:49 - załącznik oferta (78.50 kB)
2009-04-06 11:26:10 - załącznik nr. 1 do oferty (67.00 kB)
2009-04-06 11:27:08 - załącznik nr. 1a do SIWZ (96.00 kB)
2009-04-06 13:29:34 - załącznik nr. 2 do oferty (75.50 kB)
2009-04-06 13:30:13 - załącznik nr. 3 do oferty (96.00 kB)
2009-04-06 13:30:59 - załącznik nr. 4 do oferty (67.00 kB)
2009-04-06 13:31:25 - załącznik nr. 5 do oferty (66.50 kB)
2009-04-10 08:27:29 - załącznik SIWZ (98.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1365
Nazwa dokumentu: 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Kruszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Kruszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 10:59:42
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 10:59:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-10 08:28:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner