logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         plus 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
         plus 09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         minus 19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
            minus 29.05.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            minus 21.05.2008 - Modyfikacja SIWZ
            minus 10.06.2008- Informacje o zawarciu umowy
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         plus 13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
         plus 08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
         plus 15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 29.05.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
2. 21.05.2008 - Modyfikacja SIWZ
3. 10.06.2008- Informacje o zawarciu umowy

Brzeg, dnia 19 maja  2008r.

Pp.I-3413-08/08

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

      

 

 

 

 

o wartości szacunkowej  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655)

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg,

tel./fax 077/ 444 13 90 do 92,

e-mail: opbr@praca.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w zakresie:    

 

Kategorie szkoleń (zadań):     

            

„ Brukarz z uprawnieniami  specjalistycznymi”

 

 (CPV: 80421000-1 – Usługi specjalistyczne)

         

 

 

 

 

1.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.      Termin realizacji zamówienia: po zawarciu umowy – do 8 tygodni.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;

5.       posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzki urząd pracy.

4.      Wadium nie jest wymagane.

5.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

a) Cena szkolenia

 

 

50 pkt.

b) Warunki lokalowe i sprzęt, materiały dydaktyczne  jakimi dysponuje wykonawca + program szkolenia  

-

30 pkt.

c) Kwalifikacje kadry dydaktycznej

-

20 pkt.

 

6.      Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju nr 1, a także otrzymać drogą elektroniczną ze strony BIP http://pup.brzeg.sisco.info lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny.

7.      Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja:

http://pup.brzeg.sisco.info

8.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.      Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

11.  Oferty należy składać do dnia 29 maja 2008r. do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój nr 16 (sekretariat I piętro).

12.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 maja 2008r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32 ( II piętro pok. nr 21).

13.  Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

                                                                                       Z upoważnienia

                                                                                              Starosty

                                                                                       Zbigniew Kłaczek

                                                                                             Dyrektor

                                                                                 Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                            w Brzeg

Załączniki do pobrania: 2008-05-20 09:18:00 - Załączniki do przetargu (122.28 kB)

Ilość odwiedzin: 1280
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-19 14:34:02
Data udostępnienia informacji: 2008-05-19 14:34:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-21 13:44:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner