logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         plus 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
         plus 09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         minus 13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
            minus 25.04.2008 - Informacja o zawarciu umowy
            minus 21.03.2008 - Protest postępowania przetargowego
            minus 20.03.2008 - Modyfikacja SIWZ
            minus 18.03.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
            minus 09.04.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
         plus 08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
         plus 15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 Brzeg ,dn. 20 marca 2008r.

PP-I -3413 03 b/08


Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych kategoria szkoleń zadań ”Glazurnik – Posadzkarz; Murarz – Tynkarz”

(CPV 80423000-5 usługi szkolenia zawodowego)


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie 38 ust 4 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych z dn.29- 01-2004 r z póź. zm dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca 2008 godzina 10.00 . Otwarcie Ofert wyznacza się na dzień

28 marzec 2008r godzina 10.15.


 1. Zamawiający dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków jest w pkt 3

Opis przedmiotu zamówienia jest

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu.

Szkoleniem zostanie objętych 90 osób bezrobotnych w sześciu 15 osobowych grupach ( 3 grupy w ramach Zadania nr 1 Glazurnik - posadzkarz i 3 grupy w ramach zadania nr 2 Murarz tynkarz).

Zajęcia winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 08:00 15:00.

Termin realizacji zamówienia jest podzielony na trzy tury:

I tura jedna grupa w ramach Zadania nr 1 oraz jedna grupa w ramach Zadania nr 2

II tura jedna grupa w ramach Zadania nr 1 oraz jedna grupa w ramach Zadania nr 2

III tura jedna grupa w ramach Zadania nr 1 oraz jedna grupa w ramach Zadania nr 2

Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: Miasto Brzeg.

Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym:

 • aparaturę audiowizualną

 • kserokopiarka;

 • rzutnik pisma;

 • tablica flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna ( foliowo-magnetyczna);

 • biurka i krzesła. Zajęcie teoretyczne dla każdej z grup winny odbywać się oddzielnie.

 • Miejsce prowadzenia zajęć praktycznych: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy

 • w Brzegu.

Miejsca zajęć praktycznych można oglądać do dnia 19 marca 2008r. w godzinach pracy ww. Instytucji.


Wymagania dotyczące kadry: Zajęcia teoretyczne winny być prowadzone przez osoby z:

a) wykształceniem wyższym magisterskim z uprawnieniami pedagogicznymi do wykładów
przedmiot
ów zawodowych lub

b) wykształceniem inżynierskim z uprawnieniami pedagogicznymi do wykładów
przedmiot
ów zawodowych.
Zaj
ęcia praktyczne winny być prowadzone przez osoby z:

 1. wykształceniem wyższym magisterskim budowlanym lub inżynierskim budowlanym, lub

 2. wykształceniem technicznym budowlanym, lub

 3. uprawnieniami mistrzowskimi z uprawnieniami do prowadzenia praktycznej nauki
  zawodu

Zajęcia praktyczne w ramach danej grupy winny być prowadzone przez dwóch instruktorów ( na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 8 uczestników szkolenia).

Nadzór nad całością zajęć praktycznych winien sprawować inspektor budowlany z wykształceniem wyższym budowlanym lub średnim budowlanym, z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi.

Zadanie nr 1: Liczba osób do przeszkolenia: 45 osób w trzech 15 osobowych grupach. Liczba godzin szkolenia dla jednej grupy: 200 godzin dydaktycznych ( w tym co najmniej 160 godzin zajęć praktycznych.) Okres realizacji szkolenia dla jednej grupy max 6 pełnych tygodni.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania prac w zakresie pracy Roboty posadzkarskie i glazurnicze. Absolwenci szkolenia winni nabyć umiejętności przy wykonywaniu podłóg i posadzek z różnych materiałów przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu i maszyn oraz okładzin ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacją oraz przyjętą technologią.

Szkolenie winno obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

 1. Czytanie projektu budowlanego.

 2. Materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia.

 3. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi maszynami i elektronarzędziami.

 4. Składowanie, magazynowanie materiałów i ochrona środowiska.

 1. Zasady bhp i p.poż.

 2. Ogólna charakterystyka posadzek.

 3. Wykonanie i przygotowanie podkładu wraz z izolacją.

 4. Wykonanie podłóg drewnianych.

 5. Wykonanie posadzek z parkietów. 10.Wykonanie posadzek z płytek.

11. Wykonanie posadzek cementowych wylewanych na mokro.

12.Przygotowanie ścian do układania glazury, przycinanie płytek, układanie płytek

ceramicznych.

.Montaż elementów wykończeniowych i ozdobnych, spoinowanie. 14.Wykończanie oraz konserwacja posadzki i glazury.

Każdy uczestnik szkolenia winien w ramach zajęć praktycznych dla Zadania nr 1:

1. Przygotować podłoże ( osuszenie, zastosowanie preparatów grzybobójczych, odpowiedni dobór izolacji przeciwwilgociowych) pod położenie płytek typu: płytki podłogowe gres techniczny, format: minimum 30 cm x 30 cm, maksimum 50 cm x 50 cm, klasa ścieralności: minimum 4, grubość: minimum 0,80 cm, kolory: jasne; oraz położyć ok. 5 m 2 tych płytek zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Przygotować ściany (osuszenie, zastosowanie preparatów grzybobójczych, odpowiedni dobór izolacji przeciwwilgociowych) pod położenie płytek typu: płytki ścienne glazura, format: minimum 20 cm x 20 cm, maksimum 40 cm x 40 cm, grubość: minimum: 0,80 cm, kolory: jasne; oraz położyć ok. 5 m 2 tego typu glazury zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zadanie nr 2: Liczba osób do przeszkolenia: 45 osób w trzech 15 osobowych grupach. Liczba godzin szkolenia dla jednej grupy: 200 godzin dydaktycznych ( w tym co najmniej 160 godzin zajęć praktycznych.)

Okres realizacji szkolenia dla jednej grupy max 6 pełnych tygodni.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania prac w zakresie pracy Murarz - tynkarz. Absolwenci szkolenia winni: analizować rysunki i plany w części dot. robót murarskich; przygotowywać swoje miejsce pracy; wykonywać mury szczelinowe i warstwowe, wykonywać mury z otworami, wykonywać ścianki działowe, wykonywać nadproża płaskie i stropy murarskie, uzupełniać tynki, wykonywać izolacje ścian przed położeniem glazury, wstawiać stolarkę okienną, wstawiać okna i drzwi, zabezpieczać stanowisko pracy po zakończeniu pracy.

Szkolenie winno obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

 1. Przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska (składowanie odpadów).

 2. Rysunek zawodowy.

 3. Narzędzia oraz sprzęt murarski i tynkarski.

 4. Przygotowanie zapraw murarskich.

 5. Wznoszenie ścian, sklepień, układanie stropów.

 6. Wykonywanie izolacji

 7. Rodzaje tynków i podłoży, tynkowanie ręczne i mechaniczne.

 8. Organizacja robót murarskich, tynkarskich i regipsowych.

 9. Prace remontowe (naprawianie i uzupełnianie ubytków murarskich i tynkarskich).


każdy uczestnik szkolenia winien w ramach zajęć praktycznych dla Zadania nr 2:

1. Przygotować podłoże (naprawa i uzupełnianie ubytków murarskich i tynkarskich) oraz położyć ok. 5 m2 gładzi na ścianach i sufitach z umiejętnością przygotowania pod malowanie oraz zamalować położoną gładź farbą akrylową białą wewnętrzną zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ponadto uczestnicy szkolenia winni wykonać:

 1. Dokonać wybicia otworu w murze na wstawienie okna oraz dokonać wstawienia okna w ilości szt. 5.

 2. Wstawić drzwi w ilości 5 szt.

Przez godziny dydaktyczne w niniejszej Specyfikacji należy rozumieć: 45 minut dla zajęć teoretycznych i 60 minut dla zajęć praktycznych.

Uczestnicy szkolenia winni otrzymać Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z & 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).

Wykonawca winien zapewnić dla uczestników szkolenia: zimne i gorące napoje oraz poczęstunek (kanapki).

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji zamówienia w całości lub części podwykonawcom.

Zamawiający dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 3 winno być

Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu.

Szkoleniem zostanie objętych 90 osób bezrobotnych w sześciu 15 osobowych grupach ( 3 grupy w ramach Zadania nr 1 Glazurnik - posadzkarz

i 3 grupy w ramach zadania nr 2 Murarz tynkarz).

Zajęcia winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 08:00 15:00.

Termin realizacji zamówienia jest podzielony na trzy tury:

-I tura jedna grupa w ramach Zadania nr 1 oraz jedna grupa w ramach Zadania nr 2

- II tura jedna grupa w ramach Zadania nr 1 oraz jedna grupa w ramach Zadania nr 2

-III tura jedna grupa w ramach Zadania nr 1 oraz jedna grupa w ramach Zadania nr 2

Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: Miasto Brzeg.

Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym:

 • aparaturę audiowizualną

 • kserokopiarka;

 • rzutnik pisma;

 • tablica flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna ( foliowo-magnetyczna);

 • biurka i krzesła. Zajęcie teoretyczne dla każdej z grup winny odbywać się oddzielnie. Miejsce prowadzenia zajęć praktycznych: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Miejsca zajęć praktycznych można oglądać do dnia 26 marca 2008r. w godzinach pracy ww. Instytucji.

Wymagania dotyczące kadry: Zajęcia teoretyczne winny być prowadzone przez osoby z:

a) wykształceniem wyższym magisterskim z uprawnieniami pedagogicznymi do wykładów
przedmiot
ów zawodowych lub

b) wykształceniem inżynierskim z uprawnieniami pedagogicznymi do wykładów
przedmiot
ów zawodowych.


Zajęcia praktyczne winny być prowadzone przez osoby z:

1. wykształceniem wyższym magisterskim budowlanym lub inżynierskim budowlanym, lub

2. wykształceniem technicznym budowlanym, lub

3. uprawnieniami mistrzowskimi z uprawnieniami do prowadzenia praktycznej nauki zawodu

Zajęcia praktyczne w ramach danej grupy winny być prowadzone przez dwóch instruktorów ( na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 8 uczestników szkolenia).

Nadzór nad całością zajęć praktycznych winien sprawować inspektor budowlany z wykształceniem wyższym budowlanym lub średnim budowlanym, z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi.

Zadanie nr 1: Liczba osób do przeszkolenia: 45 osób w trzech 15 osobowych grupach. Liczba godzin szkolenia dla jednej grupy: 200 godzin dydaktycznych ( w tym co najmniej 160 godzin zajęć praktycznych.) Okres realizacji szkolenia dla jednej grupy max 6 pełnych tygodni.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania prac w zakresie pracy Roboty posadzkarskie i glazurnicze. Absolwenci szkolenia winni nabyć umiejętności przy wykonywaniu podłóg i posadzek z różnych materiałów przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu i maszyn oraz okładzin ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z dokumentacją oraz przyjętą technologią.

Szkolenie winno obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

 1. Czytanie projektu budowlanego.

 2. Materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia.

 3. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi maszynami i elektronarzędziami.

 4. Składowanie, magazynowanie materiałów i ochrona środowiska.

 1. Zasady bhp i p.poż.

 2. Ogólna charakterystyka posadzek.

 3. Wykonanie i przygotowanie podkładu wraz z izolacją.

 4. Wykonanie podłóg drewnianych.

 5. Wykonanie posadzek parkietów partów.

 6. Wykonanie posadzek z płytek.

 7. Wykonanie posadzek cementowych wylewanych na mokro.

 8. Przygotowanie ścian do układania glazury, przycinanie płytek, układanie płytek ceramicznych.

 1. Montaż elementów wykończeniowych i ozdobnych, spoinowanie.

 2. Wykończanie oraz konserwacja posadzki i glazury.

Każdy uczestnik szkolenia winien w ramach zajęć praktycznych dla Zadania nr 1:

1. Przygotować podłoże ( osuszenie, zastosowanie preparatów grzybobójczych, odpowiedni dobór izolacji przeciwwilgociowych) pod położenie płytek typu: płytki podłogowe gres techniczny, format: minimum 30 cm x 30 cm, maksimum 50 cm x 50 cm, klasa ścieralności: minimum 4, grubość: minimum 0,80 cm, kolory: jasne; oraz położyć . 5 m 2 tych płytek zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Przygotować ściany (osuszenie, zastosowanie preparatów grzybobójczych, odpowiedni dobór izolacji przeciwwilgociowych) pod położenie płytek typu: płytki ścienne glazura, format: minimum 20 cm x 20 cm, maksimum 40 cm x 40 cm, grubość: minimum: 0,80 cm, kolory: jasne; oraz położyć 5 m 2 tego typu glazury zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zadanie nr 2: Liczba osób do przeszkolenia: 45 osób w trzech 15 osobowych grupach. Liczba godzin szkolenia dla jednej grupy: 200 godzin dydaktycznych ( w tym co najmniej 160 godzin zajęć praktycznych.)

Okres realizacji szkolenia dla jednej grupy max 6 pełnych tygodni.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania prac w zakresie pracy Murarz - tynkarz. Absolwenci szkolenia winni: analizować rysunki i plany w części dot. robót murarskich; przygotowywać swoje miejsce pracy; wykonywać mury szczelinowe i warstwowe, wykonywać mury z otworami, wykonywać ścianki działowe, wykonywać nadproża płaskie i stropy murarskie, uzupełniać tynki, wykonywać izolacje ścian przed położeniem glazury, wstawiać stolarkę okienną, wstawiać okna i drzwi, zabezpieczać stanowisko pracy po zakończeniu pracy.

Szkolenie winno obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

 1. Przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska (składowanie odpadów).

 2. Rysunek zawodowy.

 3. Narzędzia oraz sprzęt murarski i tynkarski.

 4. Przygotowanie zapraw murarskich.

 5. Wznoszenie ścian, sklepień, układanie stropów.

 6. Wykonywanie izolacji

 7. Rodzaje tynków i podłoży, tynkowanie ręczne i mechaniczne.

 8. Organizacja robót murarskich, tynkarskich i regipsowych.

 9. Prace remontowe (naprawianie i uzupełnianie ubytków murarskich i tynkarskich).

Każdy uczestnik szkolenia winien w ramach zajęć praktycznych dla Zadania nr 2:

1. Przygotować podłoże (naprawa i uzupełnianie ubytków murarskich i tynkarskich) oraz położyć 5 m2 gładzi na ścianach i sufitach z umiejętnością przygotowania pod malowanie oraz zamalować położoną gładź farbą akrylową białą wewnętrzną zgodnie ze sztuką budowlaną.


Ponadto uczestnicy szkolenia winni wykonać:

 1. Dokonać wybicia otworu w murze na wstawienie okna oraz dokonać wstawienia okna w ilości szt. 5

 2. Wstawić drzwi w ilości 5 szt.

 3. Przez godziny dydaktyczne w niniejszej Specyfikacji należy rozumieć: 45 minut dla zajęć teoretycznych i 60 minut dla zajęć praktycznych.

Uczestnicy szkolenia zadania nr 1 zadania nr 2 winni otrzymać Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z & 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).

Wykonawca winien zapewnić dla uczestników szkolenia:

 • Skrypty, książki

 • Materiały kancelaryjne

 • Materiały do zajęć praktycznych

 • Odzież i obuwie robocze

 • Środki dydaktyczne

 • Inne materiały zgodnie z preliminarzem kosztów według załącznikiem nr 2 a załączonego do Oferty

 • Zimne i gorące napoje oraz poczęstunek(kanapki ) dla uczestników szkolenia


2. Zamawiający dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków jest pkt 15

Jest pkt 15. Terminy

6.1. Terminy i tryb udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Zamawiający winien niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIZW, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej. Adres poczty elektronicznej (e-mail): opbr@praca.gov.pl

 3. Sposób przekazywania informacji określa pkt. 9 SIZW.

6.2. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez zamawiającego6

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIZW. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIZW oraz zamieści ja na stronie internetowej.

6.3. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 21 marca 2008r. do godz. 1000 w pok. 16 (I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy).

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy).

6.4. Termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 marca 2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 (pok. 21 II piętro).

6.5. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6.6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia:

 1. I tura 2 grupy ( jedna grupa w ramach Zadania nr 1 Glazurnik posadzkarz, druga grupa w ramach Zadania nr 2 Murarz tynkarz po zawarciu umowy do 6 tygodni,

 2. II tura 2 grupy ( jedna grupa w ramach Zadania nr 1 Glazurnik posadzkarz, druga grupa w ramach Zadania nr 2 Murarz tynkarz niezwłocznie po zakończeniu szkolenia I tury, dokładny termin realizacji zostanie ustalony na co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, czas trwania do 6 tygodni,

 3. III tura - 2 grupy ( jedna grupa w ramach Zadania nr 1 Glazurnik posadzkarz, druga grupa w ramach Zadania nr 2 Murarz tynkarz niezwłocznie po zakończeniu szkolenia II tury, jednak nie później niż 31 lipca 2008r.; dokładny termin realizacji zostanie ustalony na co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, czas trwania do 6 tygodni

6.7. Termin podpisania umowy

Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

 1. Zamawiający dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 15 winno być :

pkt 6 Terminy

6.1.. Terminy i tryb udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

6.1.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.1.2 Zamawiający winien niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIZW, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej. Adres poczty elektronicznej (e-mail): opbr@praca.gov.pl

6.1.3.Sposób przekazywania informacji określa pkt. 9 SIZW.

6.2. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez zamawiającego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIZW. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIZW oraz zamieści ja na stronie internetowej.

6.3. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 28 marca 2008r. do godz. 1000 w pok. 16 (I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy).

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy).

6.4. Termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 (pok. 21 II piętro).

6.5. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6.6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia:

 1. I tura 2 grupy ( jedna grupa w ramach Zadania nr 1 Glazurnik posadzkarz, druga grupa w ramach Zadania nr 2 Murarz tynkarz po zawarciu umowy do 6 tygodni,

 2. II tura 2 grupy ( jedna grupa w ramach Zadania nr 1 Glazurnik posadzkarz, druga grupa w ramach Zadania nr 2 Murarz tynkarz niezwłocznie po zakończeniu szkolenia I tury, dokładny termin realizacji zostanie ustalony na co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, czas trwania do 6 tygodni,

 3. III tura - 2 grupy ( jedna grupa w ramach Zadania nr 1 Glazurnik posadzkarz, druga grupa w ramach Zadania nr 2 Murarz tynkarz niezwłocznie po zakończeniu szkolenia II tury, jednak nie później niż 31 lipca 2008r.; dokładny termin realizacji zostanie ustalony na co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, czas trwania do 6 tygodni

6.7. Termin podpisania umowy

Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.


3. Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje modyfikacji w punkcie 13 jest

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13. 1. Składanie ofert

Ofertę należy złożyć (przesłać) w zamkniętej kopercie w pok. Nr 16 (sekretariat I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nazwa wykonawcy, adres

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

Oferta na przeprowadzenie szkolenia: Zadanie nr 1 - Glazurnik - posadzkarz,

Zadanie nr 2 - Murarz - tynkarz

NIE OTWIERAĆ PRZED < 21 marca 2008r. godz. 10.15>

X---------------------------------------------------------------------------X

Termin składania ofert upływa dnia 21 marca 2008r. o godz. 1000.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy).

13.2. Otwarcie ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2008r. r. o godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

 2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz ceny.

 5. Informacje, o których mowa w pkt. 4, zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.


3. Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje modyfikacji w punkcie 13 winno być


13. 1. Składanie ofert

Ofertę należy złożyć (przesłać) w zamkniętej kopercie w pok. Nr 16 (sekretariat I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru

Nazwa wykonawcy, adres

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

Oferta na przeprowadzenie szkolenia: Zadanie nr 1 - Glazurnik - posadzkarz,

Zadanie nr 2 - Murarz - tynkarz

NIE OTWIERAĆ PRZED < 28 marca 2008r. godz. 10.15>

X---------------------------------------------------------------------------X

Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2008r. o godz. 1000.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy).

13.2. Otwarcie ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2008r. r. o godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

 2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz ceny.

 5. Informacje, o których mowa w pkt. 4, zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.


4. Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje modyfikacji w punkcie 17 jest :

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, prowadzenia dzienników i tematyki zajęć w nich zawartej, zgodnie z programem

nauczania przedstawionym w ofercie materiałów dydaktycznych i sprzętu, jaki zapewnia instytucja szkoleniowa uczestnikom

i ich zgodności z przedstawionymi w ofercie, uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w ocenie końcowej osób szkolonych.


4. Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje modyfikacji winno być

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie:

przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia,

prowadzenia dzienników i tematyki zajęć w nich zawartej, zgodnie z programem nauczania przedstawionym w ofercie

materiałów dydaktycznych i sprzętu które zapewnia instytucja szkoląca,

uczestnikom i ich zgodności z przedstawionymi w ofercie,

uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w ocenie końcowej osób szkolonych.

   

    Z upoważnienia

                                            Starosty


                                           Jolanta Markiewicz

                                           Z-ca Dyrektora

                                           Powiatowego Urzędu Pracy

                                           w Brzeg

 


Ilość odwiedzin: 1472
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2008-03-20 13:48:01
Data udostępnienia informacji: 2008-03-20 13:48:01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-20 19:43:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner