logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         plus 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
         plus 09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         plus 13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
         plus 08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
         minus 15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
            minus 06.02.2008 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            minus 14.02.2008 - Modyfikacja do przetargu
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 14 luty 2008r.

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dokumencie umowy uległ zmianie § 4 umowy.

 

 

Dotychczasowe brzmienie:

 

 

㤠4

 

 

            Wykonawca zobowiązuje się do:

 

 

1.   wykonania czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy,

 

 

2.  indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów           poszczególnych uczestników i zwiększania pomocy wobec osób mających trudności w    procesie nauczania,

 

 

3.   niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o osobach skierowanych przez Zamawiającego, którzy nie zgłosili się na szkolenie, zrezygnowały z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania lub trzykrotnie opuściły zajęcia bez usprawiedliwienia - pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób,

 

 

4.      wystawienia i dostarczenia uczestnikom szkolenia, kończącym je z wynikiem pozytywnym w terminie do 7 dni od daty dokonania oceny końcowej, stosownych zaświadczeń lub        innych dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia,

 

 

5.      dostarczenia Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń (poświadczonych za zgodność z    oryginałem) potwierdzających ukończenie szkolenia skierowanych osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz wykaz skierowanych osób, które nie ukończyły szkolenia z podaniem przyczyny jego nieukończenia, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia,

 

 

6.      ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia oraz przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy osób powyżej 25 roku życia,

 

 

7.      dostarczania innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego.”

 

 

 

 

Nowe brzmienie:

 

 

 

 

㤠4

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 

 

1. wykonania czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy,

 

 

2. indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów           poszczególnych uczestników i zwiększania pomocy wobec osób mających trudności w    procesie nauczania,

 

 

3. niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o osobach skierowanych przez Zamawiającego, którzy nie zgłosili się na szkolenie, zrezygnowały z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania lub trzykrotnie opuściły zajęcia bez usprawiedliwienia - pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób,

 

 

4. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:

 

 

a)    dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,

 

 

b)     protokół z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,

 

 

c)    rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

 

 

5. powiadomienia Zamawiającego o ukończeniu szkolenia i jego wynikach,

 

 

6. wystawienia i dostarczenia uczestnikom szkolenia, kończącym je z wynikiem pozytywnym w terminie do 7 dni od daty dokonania oceny końcowej, stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia,

 

 

7.dostarczenia Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń (poświadczonych za zgodność z    oryginałem) potwierdzających ukończenie szkolenia skierowanych osób, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz wykaz skierowanych osób, które nie ukończyły szkolenia z podaniem przyczyny jego nieukończenia, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia,

 

 

8.ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia oraz przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy osób powyżej 25 roku życia,

 

 

9. dostarczania innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego.”

 

 

 

 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

 

 

 

 

                                                                                                    Zatwierdził:

 

 

 Z upoważnienia Strarosty
Zbigniew Kłaczek

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

               W Brzegu

 

 

 

Ilość odwiedzin: 960
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Małunowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Małunowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2008-02-14 14:23:27
Data udostępnienia informacji: 2008-02-14 14:23:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-04 15:39:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner