logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

OR-3411-1/2013                                                                                Brzeg, dnia 22.01.2013r.
 
 
Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. STAŁA PRACA Poddziałanie 7.2.1. POKL”
 
 
Zadanie 4 - przeprowadzenie kursu pn. Obsługa programów: a) Płatnik, b) Symfonia lub równoważny
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez
 
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części – Zadanie nr 1 (cena oferty była jedynym kryterium oceny)
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                                3 175,00zł
Oferta z najniższą ceną:                              3 175,00zł
Oferta z najwyższą ceną:                            7 500,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadania 4 złożono 9 ofert nie podlegające odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
VIDEO-COMPUTER-SERWIS Mariusz Dąbrowski,
Ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2,49-300 Brzeg
58,88
2
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
 ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
100
3
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
 ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
OFERTA WYCOFANA
4
NEOMEDIA Mariusz Marzec
ul. Ozimska 184, 45-310 Opole
99,34
5
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO sp. z o.o.
ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
69,63
6
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Małopolska 18, 45-301 Opole
52,92
7
Centrum Edukacyjne PROGRESS
ul. Paderewskiego 43, 43-600 Jaworzno
79,38
8
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER – WIEDZA” Sp. z o.o.
ul. Damrota 10, 45-952 Opole
92,30
9
Agencja Oświatowa „ORBILIUSZ II”
ul. 1-go Maja 7, 49-305 Brzeg
42,33

 
 
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni,
jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Proszę o niezwłoczne odesłanie faksem zwrotnym na nr tel. 77/444-13-90 do 92 wew. 134 potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 
                                   
 Zbigniew Kłaczek
 
 
                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
 
 

Nazwa dokumentu: 22.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gardyna
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gardyna
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-01-22 13:33:25
Data udostępnienia informacji: 2013-01-22 13:33:25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 13:35:34

Wersja do wydruku...

corner   corner