logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

OR-3411-18/2012                                                  Brzeg, dnia 10.12.2012r.
 
Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
 
Pakiet I- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez
 
Centrumelektroniki
Arkadiusz Wlazłowski Rafał Wlazłowski
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Korfantego 7
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części – Pakiet I (cena oferty była jedynym kryterium oceny)
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                                  96 979,35zł
Oferta z najniższą ceną:                                96 979,35zł
Oferta z najwyższą ceną:                              96 979,35zł
 
W postępowaniu w ramach Pakietu I złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
4
Centrumelektroniki
Arkadiusz Wlazłowski Rafał Wlazłowski
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Korfantego 7
100,00

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu I zostały odrzucone następujące oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
UWAGI
2
MPC Paweł Oleksiewicz
Sklep Komputerowy, 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38
Wykonawca wykluczony, odrzucona oferta
5
Senetic Sp. z o.o., 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227
oferta odrzucona
7
ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole, ul. Kośnego 50
oferta odrzucona

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Oferta nr 2
 
Wykonawcy MPC, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno nie dostarczył w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ. Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie oferta w ramach ww. części została odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 5.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Oferta nr 5
 
Oferta Wykonawcy Senetic Sp. z o.o., 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 została odrzucona, ponieważ w złożonej ofercie nie uzupełniono cen w dwóch pozycjach dotyczących zestawów komputerowych. W związku z powyższym Zamawiający nie może ustalić wartości poszczególnych pozycji.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 
Oferta nr 7
 
Oferta Wykonawcy ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole,
ul. Kośnego 50 została odrzucona, ponieważ w złożonej ofercie podano oprogramowanie niezgodne z wymaganiami wskazanymi w zał. Nr 3 do formularza oferty.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
 
Pakiet II- Zakup i aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez
 
ZETO Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej,
45-052 Opole, ul. Oleska 7
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Pakiet II (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                                  3 592,21zł
Oferta z najniższą ceną:                                3 592,21zł
Oferta z najwyższą ceną:                              4 128,00zł
 
W postępowaniu w ramach Pakietu II złożone zostały 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
ZETO Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, 45-052 Opole, ul. Oleska 7
100,00
3
ARKANET Sp. J., 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 7/5
87,02

 
 
Pakiet III- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 8, złożoną przez
 
ELTROPOL Zakład Elektroniki
 45-706 Opole, ul. Piłsudskiego 15-17c
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Pakiet III (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                                  35 079,60zł
Oferta z najniższą ceną:                                35 079,60zł
Oferta z najwyższą ceną:                              57 318,00zł
 
W postępowaniu w ramach Pakietu III złożone zostały 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
6
CEDARTEX, 45-144 Opole, ul. Działkowa 4
61,20
8
ELTROPOL Zakład Elektroniki, 45-706 Opole, ul. Piłsudskiego 15-17c
100,00

 
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Proszę o niezwłoczne odesłanie faksem zwrotnym na nr tel. 77/444-13-90 do 92 wew. 134 potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 
                                    Zbigniew Kłaczek
 
 
 
                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
 
 

Nazwa dokumentu: 10.12.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10 14:59:03
Data udostępnienia informacji: 2012-12-10 14:59:03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 15:09:54

Wersja do wydruku...

corner   corner