logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

 
           DYREKTOR           
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W BRZEGU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. REJESTRACJI
FILIA W GRODKOWIE
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU
 
 
  1. Wymagania niezbędne (konieczne):
 
1) jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) wykształcenie wyższe,
3) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) doświadczenie zawodowe: minimum 36 miesięcy  w publicznych służbach zatrudnienia,
8) praktyczna znajomość programów środowisk MS Office (Word, Excel) oraz Open Office (Writer, Calc) i korzystania z internetu,
9) praktyczna znajomość oprogramowania poczty elektronicznej MS Outlook,
10)znajomość obsługi programu SYRIUSZ w zakresie realizowanych zadań na zajmowanym stanowisku,
11)biegła obsługa urządzeń biurowych (skaner, fax, drukarka),
12)znajomość przepisów prawa z zakresu:
a) Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) Kodeksu pracy,
c) Kodeksu cywilnego,
d) ustawy o finansach publicznych,
e) ustawy o ochronie danych osobowych,
f)  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
g) ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
h)ustawy o pracownikach samorządowych,
i)  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
j)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,
k) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy,
l)  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy,
m) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
 
  1. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 
1) wysoka kultura osobista,
2) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
3) umiejętność pracy pod presją czasu,
4) umiejętność nawiązywania kontaktów,
5) odporność na stres,
6) odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność,
7) empatia, życzliwość i bezstronność,
8) inicjatywność, kreatywność,
9) odporność emocjonalna i zrównoważenie,
10)samokontrola,
11)zdolności organizacyjne,
12)sumienność,
13)nienaganna postawa etyczna,
14)koncentracja i podzielność uwagi,
15)zdolność do podejmowania decyzji,
16)planowanie i organizowanie pracy,
17)poczucie odpowiedzialności moralno-społecznej,
18)zdolności do aktualizowania wiedzy,
19)dokładność i systematyczność,
20)rozróżnianie podstawowych praw pracodawcy i pracobiorcy,
21)rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,
22)dostosowywanie się do zmian,
23)umiejętność stosowania przepisów,
24)sporządzanie podstawowych pism i dokumentów.
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1) wydawanie odpowiednich druków i formularzy,
2) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
3) udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych  wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4) analiza danych osoby zarejestrowanej zawartych w karcie rejestracyjnej,
5) wprowadzanie informacji do systemu i bazy danych,
6) upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz PUP,
7) archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,
8) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych,
9) wydawanie decyzji o statusie i zasiłku dla bezrobotnych,
10) wystawianie zaświadczeń,
11) prowadzenie dokumentacji i rejestrów,
12) przekazywanie dokumentacji do innych komórek,
13) przekazywanie akt do archiwum i pobieranie z archiwum,
14) obsługa informacji wizualnych w PUP,
15) współpraca z innymi wydziałami i komórkami w zakresie realizowanych zadań,
16) współpraca przy realizacji programów.
 
4. Zakres odpowiedzialności:
 
Pracownik ponosi odpowiedzialność za:
a) prawidłowe sprawdzanie wypełnienia karty rejestracyjnej
b) prawidłowe sprawdzenie zgodności w niej zawartych z przedkładanymi dokumentami,
c) prawidłowe wprowadzanie informacji do bazy danych,
d) rzetelne udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność oraz podstawowych praw i obowiązków osób    bezrobotnych,
e) ochronę danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
f) w zakresie pozostałych powierzonych obowiązków ponosi odpowiedzialność porządkową zgodnie z art. 108-113 KP oraz odpowiedzialność materialną za    szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania  obowiązków pracowniczych o czym mowa w art. 114-122 KP,
 
 
5.   Wymagane dokumenty:
 
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu do pobrania na stronie http://pup.brzeg.sisco.info lub w pokoju Nr 25 tut. urzędu,
4) kserokopie świadectw pracy  lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, jeżeli kandydat takie posiada,
10)zaświadczenie poświadczające odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pok. Nr 16 lub przesłać w terminie do dnia 28.02.2012r. godz. 1000
 
pod adresem :               Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. rejestracji w Filii w Grodkowie  Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu”.
 
Każdy dokument aplikacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w dniu 28.02.2012r. o godz. 1015.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 pok. Nr 25 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 4441390-3 wew.141.
 
Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej każdy dopuszczony do II etapu kandydat zostanie poinformowany indywidualnie w pok. Nr 25 lub telefonicznie pod nr tel. 77 4441390-3 wew. 141.
 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie zostały zakwalifikowane mogą być odebrane osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 .
 
                             
Zbigniew Kłaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu
 
 
Brzeg, dn. 17.02.2012r.

Nazwa dokumentu: 17.02.2012 - Specjalista ds. rejestracji w Filii w Grodkowie
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-02-17 12:07:54
Data udostępnienia informacji: 2012-02-17 12:07:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-17 12:41:28

Wersja do wydruku...

corner   corner