logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 23 listopad 2010r.

OR-3411-8/10

 

 

O g ł o s z e n i e

 

         W związku z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz.759 z dnia 8 czerwca 2010r.ww sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych) informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu :

 

 

1.        Pakiet nr 1: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

2.        Pakiet nr 2: Dostawa oraz wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego

3.        Pakiet nr 3: Aktualizacja (wznowienie) dla urządzeń zabezpieczających
i rejestrujących działania w sieci LAN

4.        Pakiet nr 4: Aktualizacja (wznowienie) dla oprogramowania EMC NETWORKER
w wersji FAST START

5.        Pakiet nr 5: Aktualizacja oprogramowania monitorującego ruch w sieci LAN-Axence Nivision

6.        Pakiet nr 6: Szafa serwerowa

7.        Pakiet nr 7: Urządzenie wielofunkcyjne

 

do realizacji zamówienia poszczególnych pakietów wybrano następujących wykonawców :

 

ŹPakiet nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

 

W postępowaniu złożono 3 oferty z firm:

 

1)    INTER PC Piotrowski Jarosław, ul. Piastowska 2, 49-300 Brzeg w kwocie netto 64.181,97 zł

2)    „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz spółka jawna 45-372 Opole,
ul. Kośnego 50 w kwocie netto 56.733,00 zł

3)     Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o., 45-052 Opole, ul. Oleska 7 w kwocie netto 63.422,25 zł

 

ad.1 Oferta złożona przez INTER PC Piotrowski Jarosław, ul. Piastowska 2 , 49-300 Brzeg została odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt 2 PZP, który stanowi
że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie  INTER PC  stwierdzono:

- w formularzu ofertowym brak podpisu osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (zał. nr 2 do SIWZ)

- brak formularza cenowego (zał. nr 1do formularza ofertowego)

 

ad.2 Oferta złożona przez „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz spółka jawna
45-372 Opole, ul. Kośnego 50 została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 PZP, który stanowi że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie firmy „ATABAJT” brak zaakceptowanego przez wykonawcę projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ).

 

ad.3 Oferta Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o., 45-052 Opole, ul. Oleska 7 została jedną ważną ofertą
z ceną 63.422,25 zł. netto.

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,  którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

 

         W związku z powyższym  postępowanie przetargowe w zakresie Pakietu 1 zostaje unieważnione.

 

ŹPakiet nr 2 Dostawa oraz wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego

 

W postępowaniu złożono 5 ofert z firm :

 

1)    Nbit Ireneusz Popenda, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 6 w kwocie netto 4.022,70 zł

2)    NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski, 43-300 Bielsko-Biała ul. Aleksandrowicka 50a w kwocie netto 4.022,60 zł

3)    INTER PC Piotrowski Jarosław, ul. Piastowska 2, 49-300 Brzeg w kwocie netto 4.737.70 zł

4)    „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz spółka jawna 45-372 Opole,
ul. Kośnego 50 w kwocie netto 4.200,00 zł

5)    Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o. ,45-052 Opole, ul. Oleska 7 w kwocie netto 3.166,80 zł

 

ad.1 Oferta firmy Nbit uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) 78,72 punktów .

 

ad.2 Oferta firmy NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski, 43-300 Bielsko-Biała
ul. Aleksandrowicka 50a została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W złożonej ofercie brak szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ, załącznik nr 3 do formularza ofertowego) .

 

ad.3 Oferta złożona przez „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz spółka jawna
45-372 Opole, ul. Kośnego 50 została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 PZP, który stanowi że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie firmy „ATABAJT” brak zaakceptowanego przez Wykonawcę projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ).

 

ad.4 Oferta złożona przez INTER PC Piotrowski Jarosław, ul. Piastowska 2, 49-300 Brzeg została odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt 2 PZP, który stanowi
że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie  INTER PC stwierdzono :

- w formularzu ofertowym brak podpisu osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (zał. nr 2 do SIWZ)

- brak formularza cenowego (zał. nr 1do formularza ofertowego).

 

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 5 złożona przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o., 45-052 Opole, ul. Oleska 7 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) – 100.

 

ŹPakiet nr 3  Aktualizacja  (wznowienie) dla urządzeń zabezpieczających
i rejestrujących działania w sieci LAN

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę z firmy Nbit Ireneusz Popenda, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 6 w kwocie netto 8.512,02 zł

 

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Nbit Ireneusz Popenda, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 6 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%) - 100.

 

ŹPakiet nr 4 Aktualizacja (wznowienie) dla oprogramowania EMC NETWORKER w wersji FAST START

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę z firmy Nbit Ireneusz Popenda, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 6 w kwocie netto 14.400,00 zł

 

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Nbit Ireneusz Popenda, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 6 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%) - 100.

 

ŹPakiet nr 5 Aktualizacja oprogramowania monitorującego ruch
w sieci LAN-Axence Nivision

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę z firmy Axence Grzegorz Oleksy Spółka Komandytowa ul.Chodkiewicza 10/7A 31-532 Kraków w kwocie netto 6.753,00 zł

 

Do realizacji zamówienia  została wybrana oferta złożona przez Axence Grzegorz Oleksy Spółka Komandytowa ul. Chodkiewicza 10/7A 31-532 Kraków uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) – 100.

 

ŹPakiet nr 6 Szafa serwerowa

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę z firmy Nbit Ireneusz Popenda, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 6 w kwocie netto 2.925,00 zł

 

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Nbit Ireneusz Popenda, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 6 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%) - 100.

 

ŹPakiet nr 7 Urządzenie wielofunkcyjne

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę z firmy CEDARTEX Cezary Kula, Dariusz Żukowski Spółka Jawna ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 OPOLE
w kwocie netto 12.213,11 zł

 

Do realizacji zamówienia  została wybrana oferta złożona przez CEDARTEX Cezary Kula, Dariusz Żukowski Spółka Jawna ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 OPOLE uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) – 100.

 

 

         Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info                                                                         

         Umowy w sprawie realizacji dostaw zostaną zawarte w okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszych ofert (art.94 ust.1 pkt2 PZP ).

 

 

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Nazwa dokumentu: 23.11.2010 - Ogłoszenie o wynikach
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-11-23 12:21:34
Data udostępnienia informacji: 2010-11-23 12:21:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-24 09:34:57

Wersja do wydruku...

corner   corner