logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 20 lipca 2009r.

OR-3411-2/2009
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg
tel./fax: (077) 444 13 90-2 wew. 46
 
1.    Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego:

 

Nr pak.
Opis pakietu
Szczegóły pakietu
Ilość (szt.)
 
CPV
 

  

1.
 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 
 
Zestaw komputerowy
11
30213000-5
 
 
Monitor I
6
30231300-0
 
 
Monitor II
2
30231300-0
 
 
Notebook I
1
30213100-6
 
 
Notebook II
1
30213100-6
 
 
Drukarka igłowa
3
30232120-1
 
 
Drukarka laserowa / kolorowa
2
30232110-8
 
 
Drukarka laserowo / czarno-biała
4
30232110-8
 
 
Drukarka atramentowa
2
30232150-0
 
 
Switch
4
32420000-3
 
 
Zasilacz UPS
2
30237280-5
 
 
Listwa zasilająca
10
31217000-0
 
 
Microsoft Office Small Business 2007 PL BOX lub równoważny
6
48517000-5
2.
Dostawa programu wspomagającego procedury zamówień publicznych 
 
 
Program wspomagający procedury zamówień publicznych 
1
48490000-9
3.
Zakup kompleksowego systemu archiwizacji danych + zakup sprzętowego urządzenia zabezpieczającego połączenia w sieci LAN i na styku sieci WAN
 
 
Kompleksowy system archiwizacji danych ze stacji roboczych oraz serwerów
1
30233000-1
32420000-3
48517000-5
 
 
Sprzętowe urządzenie zapewniające pełną ochronę w czasie rzeczywistym sieci LAN na styku WAN
1

  

2.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.    Termin wykonania zamówienia:                    do 20 sierpnia 2009r.
5.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:             cena 100%
6.    Adres strony BIP na której zamieszczona została specyfikacja: http://pup.brzeg.sisco.info.
7.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
8.    Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
 
 
A.
Oferowana cena (koszt)
-
100 %
 
 
 
 
 
Zgodnie z przedstawionym wyżej kryterium zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 1,0
 
10.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.Oferty należy składać do dnia 28 lipca 2009r. do godz. 1000 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój 16.
16.Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lipca 2009r. o godz. 1015 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, w pokoju 31.
17.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
18.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z przesłankami ujętymi w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.
 
 
 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 

Nazwa dokumentu: 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Soroczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Soroczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-07-20 11:10:31
Data udostępnienia informacji: 2009-07-20 11:10:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-20 11:59:40

Wersja do wydruku...

corner   corner