logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A ABrzeg  dn. 26 luty 2009r.

Pp -3411-02/09

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg,

tel./fax 077/ 444 13 90 do 92,

e-mail: opbr@praca.gov.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Nowoczesny magazynier dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych, obsługą komputerowych programów magazynowych, uprawnienia sanepidowskie  :

 Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe 

 1.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

3.      Termin wykonania zamówienia  wg potrzeb zamawiającego po zawarciu umowy:  

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,     jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie        zamówienia

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;

e) posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych                 prowadzonym przez wojewódzki urząd pracy;

 

5.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

A.

Cena zadania- koszt szkolenia jednej osoby

-

50 %

B.

Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca

-

30 %

C.

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

-

20 %

  6. Wadium nie jest wymagane

 7. Formularz zawierający Specyfikację istotnych warunków zamówienia może odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju Nr 29, a także otrzymać drogą elektroniczną lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny. 8. Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja:

http://pup.brzeg.sisco.info

 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

11.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

12.Oferty należy składać do dnia 10 marca 2009r. do godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój 16.

 

13.Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32.

 

14.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zbigniew Kłaczek

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2009-02-26 14:35:42 - Załącznik do przetargu - magazynier (71.60 kB)

Nazwa dokumentu: 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Kruszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Kruszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 14:23:43
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 14:23:43
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-27 11:33:15

Wersja do wydruku...

corner   corner