logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty prawne
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
plus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
minus Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 CUDZOZIEMCY
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
minus Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
minus Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI > Deklaracja dostępności


Koordynator ds. dostępności

Tomasz Wolniewicz

e-mail: twolniewicz@pup.brzeg.pl

tel. 77 444 13 90 do 93

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
 • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-02 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część grafik umieszczonych na stronie nie posiada tekstu alternatywnego,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmiany kontrastu,
 • poruszanie się po elementach strony klawiszem TAB,
 • fokus wokół elementu wybranego podczas nawigacji bez użycia myszy.

 

Oświadczenie sporządzono/zaktualizowano dnia: 2023-03-22 .Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Wolniewicz, twolniewicz@pup.brzeg.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77) 444 13 90 do 93 wew. 146 lub pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu jest zlokalizowany przy ulicy Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg Do obiektu prowadzą wejścia od ulicy Armii Krajowej oraz Andersa. Budynek oznaczony jest tablicą Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Filia w Godkowie jest zlokalizowana przy ulicy Warszawskiej 28, 49-200 Grodków. Do obiektu prowadzi wejście od ulicy Warszawskiej. Budynek oznaczony jest tablicą Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu posiada III piętra. Na parter oraz każde piętro prowadzą schody. Każda przestrzeń komunikacyjna jest wolna od barier poziomych – korytarze na jednym poziomie Obiekt nie posiada windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Filia w Godkowie znajduje się na parterze, na który prowadzą schody, obok których jest zamontowany podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń komunikacyjna jest wolna od barier poziomych – korytarz na jednym poziomie. Obiekt nie posiada windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu oraz Filia w Grodkowie zapewnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami przy użyciu mobilnej pętli indukcyjnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Filia w Godkowie posiada pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu nie posiada pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu oraz Filia w Grodkowie nie posiadają informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu znajduje się parking, na którym wyznaczono miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Filia w Godkowie nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Uwzględniając wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), informuję:

1. Cytowana ustawa zapewnia „osobom uprawnionym" możliwość komunikowania się w wybrany przez nie sposób. Zgodnie z w/w ustawą „osobami uprawnionymi" są osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

2. „Osoba uprawniona" ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez „osobę uprawnioną" w celu ułatwienia porozumienia się i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu.

3. Ponadto „osobie uprawnionej" podczas załatwiania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przysługuje prawo do korzystania z usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy),
 • tłumacza SJM ( system językowo – migowy),
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Jedna zatrudniona osoba posiada ukończony kurs z polskiego języka migowego.

„Osoba uprawniona", która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej formy komunikowania się w urzędzie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie urzędu. Będzie to niezbędny czas dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, na zwrócenie się do wojewody odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru tłumaczy o wybór odpowiedniej osoby.

Wzór zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest dostępny
w załącznikach do pobrania.

4. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

5. Świadczenie usługi przez tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla „osoby uprawnionej", będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) tj. osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem określonym w w/w ustawie.

6. Ponadto na bieżąco istnieje możliwość załatwiania spraw przez wcześniej wymienione osoby z wykorzystaniem następujących narzędzi:

 • poczta elektroniczna : opbr@praca.gov.pl
 • faks (77) 444 13 94
 • elektroniczna platforma ePUAP/Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap adres skrytki urzędu: /PUP_Brzeg/skrytka

 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg.

 

 

Ilość odwiedzin: 9028
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wolniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wolniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-09-30 14:26:53
Data udostępnienia informacji: 2020-09-30 14:26:53
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-05 11:11:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner