logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


                        Brzeg, dn. 21 czerwca 2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT

na zadanie pn.: DOSTAWA ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH

 

                                  

                        kod CPV: 22850000-3 – Skoroszyty i podobne wyroby

                        kod CPV: 30192000-1 – Wyroby biurowe

                        kod CPV: 30199500-5 – Segregatory, pudełka na listy, pudełka do

                                                                 przechowywania i podobne wyroby

                                  

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32

Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: bbaczynska@pup.brzeg.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

1.1       należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2                   na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.:

 

DOSTAWA  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH

 

1.3       cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

1.4       ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,

1.5       ma obejmować całość zamówienia.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Asortyment

Jedn. miary

Ilość

1.

Cienkopisy STABILO POINT 88


- szerokość linii pisania 0,4 mm

- wentylowana skuwka

- plastikowa końcówka oprawiona w metal

- tusz odporny na wysychanie

- kolor czarny, czerwony, zielony,

szt.

60

2.

Długopis CORWINA 51
- wymienny wkład
- długość linii pisania ponad 2000 m
- końcówka o grubości 1,0 mm

szt.

500

3.

Dratwa  szpagat (nici lniane)

- waga 0,5 kg

szt.

1

4.

Flamastry biurowe
- kolor czerwony, zielony

szt.

30

5.

Kostka kolorowa
- wymiar 8,5x8,5x4 cm

szt.

60

6.

Karteczki samoprzylepne
- wysokiej jakości karteczki samoprzylepne
- wymiar 76x76
- bloczek 100 kartek

op.

 

60

 

7.

Koszulka A4 groszkowa  Esselte
 - wykonana z folii PP,
- grubość 48 mic.,
- opakowanie 100 szt.

op.

40

8.

Książka korespondencyjna

- oprawa introligatorska (twarda, oklejana, szyta)

- format A4

- 192 kartki z zadrukowanymi rubrykami, do umieszczania wpisów na temat korespondencji przychodzącej i wychodzące

szt.

15

9.

Nożyczki
- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej,
- ergonomicznie wyprofilowana rękojeść wykonana z niełamliwego plastiku,
- wymiar 21 cm,
- kolor czarny

szt.

7

10.

Marker GIGANT permanentalny
- okrągła końcówka
- nietoksyczny atrament na bazie alkoholu
- można nim pisać po każdego rodzaju powierzchni
- szerokość linii pisania 1-5 mm
- kolor czarny

szt.

40

11.

Pinezki srebrne
- opakowanie 50 szt.

op.

10

12.

Pudełka archiwizacyjne

- format A4 typu IDEST,

- pole opisowe na grzbiecie,

- kolor brązowy,

- stabilne pudełko,

- grzbiet 80 mm,

- wymiary 323x264x80 mm,

- gramatura 355g/m2

szt.

250

13.

Segregator A 4 IDEST
- oklejony od zewnątrz poliolefiną,
- kolor zielony, niebieski,
- szerokość grzbietu 75 mm,
- wymienna etykieta opisowa na grzbiecie,
- na dolnych krawędziach metalowe okucia

szt.

320

14.

Skoroszyt kartonowy oczkowy IDEST
- wykonany z kartonu o grubości 250 g
- kolor biały
- pełny

szt.

3300

15.

Skoroszyt kartonowy oczkowy  BIGO
- wykonany z kartonu o grubości 250 g
- kolor biały
- pełny

szt.

100

16.

Spinacz okrągły
- długość 28 mm,
- metalowy,

- opakowanie 100 szt.

op.

60

17.

Spinacz owalny R50

- metalowy,

- plikowy,

- długość 50 mm,

- opakowanie 100 szt.

op.

10

18.

Taśma biurowa

- idealnie przeźroczysta taśma klejąca,

- wykonana z polipropylenu,

- pokryta emulsyjnym klejem akrylowym.

- wymiar 24 mm x 10 m,

- opakowanie 6 szt.

op.

6

19.

Tusz do stempli
- wodny do stempli z gumową i polimerową płytką stemplującą
- pojemność 22 ml
- kolor czerwony

szt.

15

20.

Zakreślacz Stabilo Boss
- ścięta końcówka
- fluorescencyjny tusz na bazie wody,

- wysoce odporny na działanie światła
- szerokość pisania 2-5 mm
- nie rozmazuje tuszu na wydrukach z drukarek
- kolor żółty

szt.

10

21.

Zszywki 24/6,
- grubość zszywanego pliku do 20 kartek
- 1000 szt/op.

szt.

150

 

 

 

 

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 31 lipca 2010 roku.

 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował

kryterium:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

 

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1/         formularz oferty – propozycji cenowej wg załączonego wzoru,

2/         kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę 

            do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed

            złożeniem oferty (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

3/         wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.

Cena jednostkowa powinna zawierać koszty zaopatrzenia (dostawy).

Cena podana przez Wykonawcę na dostawę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie oferty.

 

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert-propozycji cenowej:

Ofertę-propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2010 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta - propozycja cenowa na zadanie pn.:

 

 

 

„DOSTAWA  ARTYKUŁÓW  BIUROWYCH ”

 

Oferta – propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę - propozycję cenową przed terminem upływu jej składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych ofert - propozycji cenowych nastąpi w dniu 28 czerwca 2010r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 21.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Inspektor powiatowy – Maria Sawer, pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 141

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. Nr 25.

 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty -  propozycji cenowej.

11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: - brak

 

 

                                                                                              Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 

    Zbigniew Kłaczek

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Maria Sawer                                                                         

 

W załączeniu:

1. Wzór druku  „oferta - propozycja cenowa”.

2. Wzór umowy

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 21 czerwca 2010r.

         w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu:  pup.brzeg.sisco.info

         na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro

Załączniki do pobrania: 2010-06-21 11:36:22 - Załącznik_1 - oferta - propozycja cenowa (67.50 kB)
2010-06-21 11:36:46 - Załącznik_2 - umowa (36.00 kB)

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-06-21 08:54:50
Data udostępnienia informacji: 2010-06-21 08:54:50
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-21 11:37:15

Wersja do wydruku...

corner   corner