logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 22 marca 2010r.

 

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT

na zadanie pn.:

DOSTAWA  MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH    DO DRUKAREK,    KOMPUTERÓW  I  KSEROKOPIAREK

kod CPV: 30125100-2 – Wkłady barwiące

kod CPV: 30125110-5 –Tonery do drukarek laserowych

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32

Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: bbaczynska@pup.brzeg.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

1.1       należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2       na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.:

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH    DO  DRUKAREK,                                         KOMPUTERÓW  I  KSEROKOPIAREK

 

1.3       cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

1.4       ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,

1.5       ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

ilość

miary

1.

Toner TK - 410 do kserokopiarki KYOCERA KM–1650, KM-1635

szt.

1

2.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 233 czarny T 2840 E

szt.

1

3.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c -  czarny 281 CE-K 675 g

szt.

1

4.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c -   żółty 281 CE-Y 220 g

szt.

1

5.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c -  purpura  281 CE-M 220 g

szt.

1

6.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c -  niebieski 281 CE-C 220 g

szt.

1

7.

Toner do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC 8460N

szt.

3

8.

Atrament Canon Pixma IP 4300 czarny - model PGI - 5BK

szt.

80

9.

Atrament Canon Pixma IP 4300 żółty – model CLI – 8Y

szt.

40

10.

Atrament Canon Pixma IP 4300 purpura – model CLI – 8M

szt.

40

11.

Atrament Canon Pixma IP 4300 niebieski – model CLI – 8C

szt.

40

12.

Atrament Canon Pixma IP 4300 czarny – model CLI – 8Bk

szt.

22

13.

Toner do drukarki HP 3005d czarny – model Q 7551X

szt.

5

14.

Toner do drukarki HP LJ  2055d - czarny CE 505X

szt.

12

15.

Toner do drukarki HP LJ  2015d - czarny CE 7553X

szt.

5

16.

Toner do drukarek HP Color LJ 4005d  czarny (CB 400A)

szt.

4

17.

Toner do drukarek HP Color LJ 4005d  błękitny (CB 401A)

szt.

1

18.

Toner do drukarki BROTHER TN - 4100

szt.

2

19.

Toner do drukarki HP LJ 1320 czarny Q 5949X

szt.

6

20.

Atrament do drukarki Canon IP 4600 czarny - model CLI 521Bk

szt.

18

21.

Atrament do drukarki Canon IP 4600 niebieski - model CLI - 521C

szt.

12

22.

Atrament do drukarki Canon IP 4600 żółty - model CLI 521Y

szt.

12

23.

Atrament do drukarki Canon IP 4600 purpura  -  model CLI 521M

szt.

12

24.

Atrament do drukarki Canon IP 4600 czarny  - model PGI 520 Bk

szt.

12

25.

Toner do drukarki HP Color LJ 3525 DN czarny - model CE 250X

szt.

8

26.

Toner do drukarki HP Color LJ 3525 DN błękitny - model CE 251A

szt.

3

27.

Toner do drukarki HP Color LJ 3525 DN żółty - model CE 252A

szt.

3

28.

Toner do drukarki HP Color LJ 3525 DN purpura - model CE 253A

szt.

3

29.

Toner do drukarki HP Color LJ 3505 DN czarny - model Q 6470A

szt.

11

30.

Toner do drukarki CPG Page Master 402 N czarny (PRKN 402N)

szt.

2

31.

Płyty DVD+R 4,7 GB  Verbatim Slim

szt.

100

 

·         Wszystkie materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek są produktami nieregenerowanymi, oryginalnymi i pochodzą od producentów urządzeń do których są przeznaczone.

 

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 31 lipca 2010 roku.

 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował

kryterium:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

 

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1/         formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/         kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego       Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

3/         wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.

Cena jednostkowa powinna zawierać koszty zaopatrzenia (dostawy).

Cena podana przez Wykonawcę na dostawę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie oferty.

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2010 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:

 

„DOSTAWA MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH DO  DRUKAREK,    KOMPUTERÓW  I  KSEROKOPIAREK”

 

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 30 marca 2010r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 31.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Informatyk – Marcin Bystrzycki, pok. Nr 7, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 46

Inspektor powiatowy – Maria Sawer, pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 41

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. Nr 25.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: - brak

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

 

 

Przygotował:

Maria Sawer

 

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „oferty - propozycji cenowej”.

2. Wzór umowy

 

 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 22 marca 2010r.

     w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu:  pup.brzeg.sisco.info

     na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro

Nazwa dokumentu: 22.03.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek"
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-03-22 10:27:11
Data udostępnienia informacji: 2010-03-22 10:27:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-22 10:34:23

Wersja do wydruku...

corner   corner