logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH > Staże

Zwrot kosztów dojazdu osób odbywających
staż lub przygotowanie zawodowe

 

 

       Zwroty kosztów dojazdu rozliczane są do wysokości biletu miesięcznego PKS lub PKP.

Osoby bezrobotne dojeżdżające środkiem komunikacji publicznej rozliczani są na podstawie oryginałów biletów jednostkowych bądź biletu miesięcznego PKS/PKP. W przypadku, gdy osoba kończy staż lub przygotowanie zawodowe  przed końcem ważności zakupionego biletu miesięcznego, zwrot kosztów obliczany jest poprzez podzielenie kwoty biletu miesięcznego na 30 dni,
a otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni, w których osoba bezrobotna ponosiła koszty dojazdu.

Osoba bezrobotna dojeżdżająca samochodem osobowym rozliczana jest do wysokości biletu miesięcznego PKS/PKP. W przypadku, gdy osoba bezrobotna w rozliczanym okresie przebywa na urlopie bądź zostało przedłożone chorobowe, zwrot kosztów dojazdu za te dni nie jest naliczany. W związku
z powyższym  kwota należnego zwrotu obliczana jest poprzez pomnożenie ceny biletu jednostkowego przez ilości dni, w których osoba bezrobotna jest obecna w miejscu pracy; jeżeli kwota przekracza cenę biletu miesięcznego zwrot kosztów przyznawany jest w wysokości biletu miesięcznego, natomiast
w przypadku, gdy kwota jest niższa od ceny biletu miesięcznego jest ona wysokością przyznanego zwrotu kosztów dojazdu.  

 

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ
LUB PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Czy staż odbywany na podstawie skierowania z urzędu pracy wlicza się do ogólnego stażu pracy i czy ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy powinno być wystawione świadectwo pracy za okres stażu i przez kogo?

 

Odbywając staż z urzędu pracy bezrobotny nabywa różne uprawnienia. Z części z nich będzie mógł jednak korzystać dopiero po zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Reguluje to ustawa
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Co wliczamy do okresu pracy?

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 tej ustawy, okresy pobierania stypendium stażowego wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okresów pobierania stypendium nie wlicza się jednak do:

- okresu pracy, od którego zależy nabycie uprawnień do urlopu wypoczynkowego,

- okresów wymaganych do nabycia prawa i wymiaru czasu pobierania zasiłku,

- stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów. Wynika to z art. 79 ust. 2 ustawy.

Należy zaznaczyć, że okres, w którym osoba była bezrobotna i nie miała prawa do zasiłku, nie ma wpływu ani na wymiar urlopu, ani na nabycie prawa do niego. Gdy natomiast pracownik po okresie zatrudnienia jest na bezrobociu i pobiera z tego tytułu świadczenia, okres ten będzie liczył się
do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Nabycie prawa do urlopu i jego wymiar

W zakresie uprawnień urlopowych istotne jest rozgraniczenie pojęć: nabycie prawa do urlopu
i wymiar urlopu. Jak wspomnieliśmy, okres pobierania stypendium wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, lecz nie ma wpływu na nabycie prawa do niego. 

Wymiar urlopu wypoczynkowego to liczba dni przysługującego wypoczynku, zależnego
od ogólnego stażu pracy pracownika w rozumieniu kodeksu pracy. Natomiast do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, okresy ukończonej nauki potwierdzone świadectwem szkolnym lub dyplomem oraz inne okresy „zaliczane”, określone odrębnymi przepisami,
np. właśnie okres pobierania stypendium przez stażystę czy okres pobierania zasiłku
dla bezrobotnych.

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego to prawo do skorzystania z niego. Obecnie warunkiem decydującym o uzyskaniu prawa do urlopu jest przepracowanie określonego czasu.
Pracownik nabywa prawo do pierwszego w życiu zawodowym urlopu wypoczynkowego
z upływem miesiąca pracy wykonywanej na podstawie kodeksu pracy. Podczas stażu nie przysługuje bowiem prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego wynikającego z kodeksu pracy, a jedynie do dni wolnych przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia.

Ważna opinia

Po zakończeniu programu stażowego pracodawca nie wydaje świadectwa pracy. Wydaje tylko opinię zawierającą informacje o zadaniach wykonywanych przez bezrobotnego i o umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu oraz o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego, kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie przygotowania zawodowego (zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia).

Natomiast starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.

Staż to nie zatrudnienie w rozumieniu kodeksu pracy.

Przyjęcie na staż z urzędu pracy nie jest zatrudnieniem w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Polega ono na zawarciu pewnego rodzaju umowy cywilnoprawnej, którą podpisują pracodawca wyrażający chęć przyjęcia stażysty i właściwy starosta, który kieruje bezrobotnego na odbycie stażu. W trakcie odbywania stażu bezrobotnym przysługuje stypendium i właśnie to ma wpływ
na uprawnienia.

Nazwa dokumentu: Staże i przygotowania zawodowe
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szeląg
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-11-26 10:56:17
Data udostępnienia informacji: 2008-11-26 10:56:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 11:23:27

Wersja do wydruku...

corner   corner