logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2
Numer ogłoszenia: 66449 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102538 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie Nr 1 Szkolenie pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa, finansowane ze środków PO WER 1) Ilość osób do przeszkolenia - 15 osób; 2) Ilość godzin szkolenia (jednej osoby): nie mniej niż 412 godzin zegarowych, w tym spawacz 362 godz. zajęcia praktyczne i teoretyczne, ślusarz 50 godzin zajęć praktyczno-teoretycznych 3) Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a) Podstawowe przepisy BHP i ppoż. związane z wykonywaną pracą; b) Technologia robót; c) Maszyny i sprzęt; d) Materiały; e) Dokumentacja; f) Zasady organizacji pracy i obmiaru robót; g) Zajęcia praktyczne. 4) Termin przeprowadzenia szkolenia: do 30 września 2016r. Zadanie Nr 2 Szkolenie pn. Operator koparko-ładowarki klasy III, finansowane z RPO WO 1) Ilość osób do przeszkolenia - 12 osób; 2) Ilość godzin szkolenia (jednej osoby): nie mniej niż 200 godzin zegarowych, w tym zajęcia praktyczne min. 86 godzin zegarowych, zajęcia teoretyczne min. 114 godzin zegarowych; 3) Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a) Użytkowanie eksploatacyjne; b) Dokumentacja techniczna; c) Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.; d) Podstawy elektrotechniki; e) Silniki spalinowe; f) Elementy hydrauliki; g) Budowa koparko-ładowarek; h) Technologia robót - zajęcia praktyczne. Należy wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia dla zawodu Operator koparko-ładowarki klasy III dostępny w bazie danych MR, P i PS www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. 4) Termin przeprowadzenia szkolenia: do 31 lipca 2016r. Zadanie Nr 5 A i B Szkolenie pn. Monter klimatyzacji dla 11 osób, w tym 10 osób finansowane ze środków RPO WO i 1 osoba finansowana ze środków PO WER. 1) Ilość osób do przeszkolenia - 11 os. 2) Ilość godzin szkolenia (jednej osoby) - 206 godz. zegarowych 3) Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a) Moduł Specjalistyczne szkolenie umożliwiające uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E urządzeń, sieci i instalacji cieplnych G2, minimum 24 godziny b) Moduł montera wentylacji i klimatyzacji, minimum 150 godzin c) Moduł uprawnienia elektryczne do 1 Kv, minimum 32 godziny Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowy program szkolenia. Dla zawodu monter wentylacji i klimatyzacji, dostępny w bazie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. Celem szkolenia monter klimatyzacji jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie monter wentylacji i klimatyzacji z uprawnieniami do eksploatacji E i G2. 4) Termin przeprowadzenia szkolenia: do 30 sierpnia 2016r. Zadanie Nr 8 Szkolenie pn. Monter systemów fotowoltaicznych dla 10 osób, finansowane ze środków RPO WO 1) Ilość osób do przeszkolenia - 10 os. 2) Ilość godzin zegarowych szkolenia (jednej osoby) - 128 godzin w tym: 88 godz. zajęcia teoretyczne i 40 godz. zajęcia praktyczne 3) Zakres szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia: a) Monter instalacji fotowoltaicznych b) Moduł techniki sprzedaży systemów fotowoltaicznych c) Moduł uprawnienia elektryczne do 1 kV. Program szkolenia powinien wykorzystywać zakres programowy w części teoretycznej i praktycznej wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013r. poz. 984) i inne szczegółowe przepisy dotyczące szkolenia autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT. Szkolenie z zakresu autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT. 4) Termin przeprowadzenia szkolenia: do 30 października 2016r...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Finansowane ze środków środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER i RPO WO.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zad. 1 Szkolenie pn. Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa dla 15 osób, finansowane ze środków PO WER

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEKA S.A. Oddział Opole, ul. Strzelców Byt. 7, 45-084 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 48000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78235,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Zad. 2 Szkolenie pn. Operator koparko-ładowarki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Maszyn Roboczych SOMAR S.C., ul. Grobli 12a, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19776,00

 • Oferta z najniższą ceną: 19776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19776,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 8   

Nazwa: Zad. Nr 8 Szkolenie pn. Monter systemów fotowoltaicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25615,80

 • Oferta z najniższą ceną: 19840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41500,00

 • Waluta: PLN .

Nazwa dokumentu: 02.06.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02 13:15:42
Data udostępnienia informacji: 2016-06-02 13:15:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 13:17:35

Wersja do wydruku...

corner   corner