logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg: PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAŁA PRACA PODDZIAŁANIE 7.2.1. POKL
Numer ogłoszenia: 42570 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8982 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. STAŁA PRACA PODDZIAŁANIE 7.2.1. POKL.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi pn. Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. STAŁA PRACA Podziałanie 7.2.1. POKL Zamawiający dopuszcza składanie ofert do jednej lub więcej części/ zadania. Zamówienie składa się z 8 części - zadań: - Zadanie 1 - przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. B - 1 osoba - Zadanie 2 - przeprowadzenie kursu pn. Operator maszyn budowlanych: a) frezarek do nawierzchni dróg III klasy (do 1200 mm), b) operatorem przecinarki do nawierzchni dróg kl. III - 1 osoba - Zadanie 3 - przeprowadzenie kursu Kurs masażu I i II stopnia - 1 osoba - Zadanie 4 - przeprowadzenie kursu pn. Obsługa programów: a) Płatnik, b) Symfonia lub równoważny - 5 osób - Zadanie 5 - przeprowadzenie kursu pn. Palacz kotłów wodnych i parowych - 4 osoby - Zadanie 6 - przeprowadzenie kursu Obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych- 1 osoba - Zadanie 7 - przeprowadzenie kursu pn. Kurs stylizacji i wizażu - 1 osoba - Zadanie 8 - przeprowadzenie kursu pn. Opiekunka dziecięca- 2 osoby..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. B - 1 osoba

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Kierowców, Krakowska 15, 49-200 Grodków, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1560,00

·         Oferta z najniższą ceną: 1560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Przeprowadzenie kursu pn. Operator maszyn budowlanych: a) frezarek do nawierzchni dróg III klasy (do 1200 mm), b) operatorem przecinarki do nawierzchni dróg kl. III - 1 osoba

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych SOMAR s.c. R. Korulczyk, K. Baran,, Ul. B. Chrobrego 14A/3, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 2950,00

·         Oferta z najniższą ceną: 2950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2950,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Przeprowadzenie kursu Kurs masażu I i II stopnia - 1 osoba

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         STUDIO KOSMETYKI CIAŁA MARKIEL - Barbara Markiel, ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 2250,00

·         Oferta z najniższą ceną: 2250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7500,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Przeprowadzenie kursu pn. Obsługa programów: a) Płatnik, b) Symfonia lub równoważny - 5 osób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH, ul. Solskiego 29, 45-564 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3175,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 3175,00

·         Oferta z najniższą ceną: 3175,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7500,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Przeprowadzenie kursu pn. Palacz kotłów wodnych i parowych - 4 osoby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Agencja Oświatowa ORBILIUSZ II, Ul. 1-go Maja 7, 49-305 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 6000,00

·         Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7200,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Przeprowadzenie kursu Obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych- 1 osoba

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         VIDEO-COMPUTER-SERWIS Mariusz Dąbrowski,, Ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1815,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 1812,80

·         Oferta z najniższą ceną: 1812,80 / Oferta z najwyższą ceną: 3500,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Przeprowadzenie kursu pn. Kurs stylizacji i wizażu - 1 osoba

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         STUDIO KOSMETYKI CIAŁA MARKIEL - Barbara Markiel, ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 750,00

·         Oferta z najniższą ceną: 750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3550,00

·         Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Przeprowadzenie kursu pn. Opiekunka dziecięca- 2 osoby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         VIDEO-COMPUTER-SERWIS Mariusz Dąbrowski, Ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 4790,00

·         Oferta z najniższą ceną: 3200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10500,00

·         Waluta: PLN.

 

Zbigniew Kłaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu

 

 

Nazwa dokumentu: 31.01.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gardyna
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gardyna
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-01-31 11:23:47
Data udostępnienia informacji: 2013-01-31 11:23:47
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 11:32:32

Wersja do wydruku...

corner   corner