logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dnia 01 marca 2012r.
 
OR-3411-3/2012              
 
                                                                                                       Do wszystkich wykonawców,                                                                            
                                                                                                         którzy pobrali specyfikacje                                                                                  
                                                                                                       istotnych warunków                                                                                            
zamówienia
 
 
dot. postępowania na realizację usługi szkoleniowej pn. „Wsparcie doradczo-psychofizyczne” dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. „Stała praca” – Poddziałanie 7.2.1 POKL
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 29 lutego br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1
Zaświadczenia z US i ZUS, na które się czeka; czy jest możliwość przedłożenia wymaganych dokumentów w późniejszym terminie, a wcześniej - złożenie oświadczenia?
 
Odpowiedź:
Nie. Zgodnie z pkt. 4.4.6 i 4.4.7 SIWZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w niniejszym przetargu zaświadczenia z US i ZUS są wymagane i nie można ich zastąpić oświadczeniem.
 
Pytanie 2
Podwykonawca, który będzie prowadził gimnastykę relaksacyjną - czy dane kadry właśnie podwykonawcy należy przedstawić już w załączniku nr 2 (wykaz osób)?
 
Odpowiedź:
Zakres prac powierzonych  podwykonawcom należy wpisać w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 6 do formularza oferty. Dodatkowo należy wymienić osoby/osobę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 2 do formularza oferty. Wykazać należy ich wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy oraz załączyć niezbędne dokumenty poświadczające te dane, zgodnie z zapisem w SIWZ. Ww. informacje będą niezbędne do dokonania oceny oferty Wykonawcy.
 
Pytanie 3
Pytanie trzecie wiąże się z "informacją o podstawie do dysponowania kadrą" - planowane jest zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenia, czy oświadczenie tych osób dotyczące gotowości do podjęcia zlecenia będzie odpowiednie?
 
Odpowiedź:  
Osoby, które będą wykonywały prace określone w SIWZ na podstawie umowy cywilnoprawnej powinny być wykazane w Załączniku Nr 2 do formularza oferty. Ponadto należy przedłożyć dokumentację niezbędną do wykazania, iż posiadają wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. Zamawiający uzna, iż przedłożenie takich dokumentów jest jednoznaczne z gotowością tych osób do podjęcia pracy przy realizacji zamówienia.
 
Zamawiający informuje, że w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.
 
Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
 

Nazwa dokumentu: 01.03.2012 - Odpowiedź na pytanie
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-03-01 13:24:37
Data udostępnienia informacji: 2012-03-01 13:24:37
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-01 13:27:07

Wersja do wydruku...

corner   corner